О.М. Пономаренко. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ГІРНИЧОРУДНОГО ВУЗЛА В ПРИАЗОВ’Ї ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РІДКІСНОМЕТАЛЕВО-РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.02.074

УДК 553.493 (477.62)

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ГІРНИЧОРУДНОГО ВУЗЛА В ПРИАЗОВ’Ї ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РІДКІСНОМЕТАЛЕВО-РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

О.М. Пономаренко, д-р геол.-мін. наук, акад. НАН України, директор.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: pan.igmof@gmail.com,

https://orcid.org/0000-0002-5179-6091

Є.М. Шеремет, д-р геол.-мін. наук, проф., зав. від. Інститут геохімії, мінералогії

та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: evgsherem53@gmail.com

https://orcid.org/orcid.org/0000-0002-6097-0477

М.А. Козар, канд. геол. наук, старш. наук. співроб. Інститут геохімії,

мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

https://orcid.org/0000-0001-9988-4042

Л.В. Шпильовий, канд. техн. наук, старш. наук. співроб. Інститут геохімії,

мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: Mineraltech.azov@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-4777-9464

С.М. Стрекозов, пров. інженер. Інститут геохімії, мінералогії

та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: ssss21161@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-1421-4910

І.Ю. Ніколаєв, канд. геол. наук, старш. наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення

ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: oemidonetsk@gmail.com,

https://orcid.org/0000-0003-2208-0032

С.Г. Кривдік, д-р геол.-мін. наук, проф., зав. від. Інститут геохімії,

мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: kryvdik@ukr.net

http://orcid.org/0000-0002-8356-1115

Л.Д. Сєтая, старш. наук. співроб. Інститут геохімії, мінералогії

та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: lasetaya@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-2996-0289

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2020, 42 (2): 74-89

Анотація: Наведено характеристику геологічної будови Мазуровського, Азовського та Анадольського родовищ (Український щит, Східне Приазов’я), з’ясовані структурно-тектонічні умови локалізації руд та їхня мінералого-геохімічна типізація. Розглянуто характер розподілу та концентрації рідкісних і рідкісноземельних елементів у рудних тілах. Підраховано балансові запаси руд і прогнозні ресурси оксидів цирконію, рідкісноземельних елементів, ніобію і танталу у Мазуровському, Азовському та Анадольському родовищах. Розглянуто технологічні аспекти збагачення та переробки руд. Наведено результати розрахунку очікуваних техніко-економічних показників розробки родовищ у складі гірничорудного вузла. Економічно обґрунтовано доцільність та інвестиційну привабливість створення гірничорудного вузла в південно-східному Приазов’ї. На основі потужностей ДХМЗ (Донецький хіміко-металургійний завод, смт Донське Волноваського району) пропонується створити промисловий комплекс, що включає "Тантал-ніобієве підприємство" (переробка лежалих хвостів ДХМЗ і руд Мазуровського родовища) і "Рідкісноземельне видобувне підприємство" як структурний підрозділ першого (видобуток руд Азовського і Анадольського родовищ). Мета промислового комплексу — здійснення повного замкнутого циклу робіт на пропонованих родовищах, починаючи з геологорозвідувальних робіт, розробки, збагачення, випуску товарної продукції у вигляді концентратів і завершуючи глибокою переробкою їх з отриманням необхідної кінцевої продукції, а також її реалізацією на внутрішньому і зовнішньому ринках. Передбачається створення додаткових невеликих розвідувально-експлуатаційних підприємств з видобутку інших видів сировини, що забезпечать роботу технологічних процесів промислового комплексу. Гірничорудний вузол буде базовим підприємством для створення рідкіснометалево-рідкісноземельної галузі України, що забезпечить використання стратегічних видів мінеральної сировини (рідкісних і рідкісноземельних металів) — одного з важливих показників рівня розвитку економіки країни.

Ключові слова: Приазов’я, рідкісноземельно-рідкіснометалева сировина, інвестиції, гірничорудний вузол.

Література:

 1. Бойко В.С., Нечепуренко Е.С., Климанчук В.В. Мазуровское редкометалльное месторождение в стратегии развития Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Горн. журн. 2002. № 11—12. С. 33—36.
 2. Бойко В.С., Климанчук В.В., Крамаренко С.А. Мазуровское редкометальное месторождение в стратегии развития "ММК им.Ильича". Благородные и редкие металлы. Донецк: ДонНТУ, 2003. С. 233—235.
 3. Выдолоб В.В., Грищенко С. Г., Кольцов С.В. Благородные и редкие металлы: информационное обеспечение, стратегические направления развития, значимость для регионов. Благородные и редкие металлы. Донецк: ДонНТУ, 2003. С. 15—17.
 4. Галецький Л.С., Гожик П.Ф., Гурський Д.С. Мінеральні ресурси надр України. Сучасні економічні можливості розвитку та реалізацї мінерально-сировинної бази України і Росії в умовах глобалізації ринку мінеральної сировини. Зб. наук. праць. Київ: Ін-т геол. наук НАН України, 2005. С. 37—41.
 5. Галецкий Л.С., Гурский Д.С., Лизун С.А. Перспективы развития редкометальной минерально-сырьевой базы Украины. Рідкісні метали України — погляд у майбутнє. Зб. наук. пр. ИГН НАН України. Київ, 2001. С. 31—33.
 6. Грищенко С.П. Тенденції розвитку рідкіснометалевої промисловості України з урахуваням власної сировинної бази рідкісних металів. Рідкісні метали України — погляд у майбутнє. Зб. наук. пр. ИГН НАН України. Київ, 2001. С. 42.
 7. Гурский Д.С., Есипчук К.Е., Калинин В.И., Кулиш Е.А., Нечаев С.В., Третьяков Ю.И., Шумлянский В.А. Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины. Т. I. Металлические полезные ископаемые. Науч. ред. Н.П. Щербак, А.Б. Бобров. Киев-Львов: Центр Европы, 2005. 785 с.
 8. Когон Э.Ш., Черниенко Н.Н. Особенности технологической минералогии редкометалльной и редкоземельной сырьевой базы Приазовья. Геол. журн. 2006. № 4. С. 87—90.
 9. Мицкевич Б.Ф., Беспалько Н.А., Заяц А.П. и др. Редкие щелочные металлы в породах Украины. Київ: Наук. думка, 1976. 231 с.
 10. Пономаренко А.Н., Есипчук К.Е., Гринченко А.В. Граница архей-протерозой на Украинском щите. Міжнар. конф. "Еволюція докембрійських гранітоїдів і пов’язаних з ними корисних копалин у зв’язку з енергетикою Землі і етапами її тектоно-магматичної активізації" (Київ. нац. ун-т, 4―6 берез. 2008 р.): Зб. наук. пр. Київ: УкрДГРІ, 2008. С. 57—64.
 11. Пономаренко А.Н., Шеремет Е.М., Козар Н.А., Сетая Л.Д. Инновационная привлекательность добычи редкоземельного сырья из месторождений юго-востока Украины. V Междунар. геол. форум (г. Одесса 18—23 июня 2018). Одесса, 2018. C. 264—266.
 12. Пономаренко А.Н., Шеремет Е.М., Кривдик С.Г., Козар Н.А., Шпилевой Л.В., Стрекозов С.Н. Инновационная привлекательность Азовского, Мазуровского и Анадольского месторождений для создания горнорудного предприятия. VІ междунар. геол. форум (г. Одесса, 17—21 июня 2019). Одесса, 2019. C. 177—180.
 13. Технология минерального сырья на перепутье. Сб. Проблемы и перспективы. Под ред. Б.А. Цилса, Р.В. Барлея. М.: Недра, 1992. 112 c.
 14. Шеремет Е.М., Стрекозов С.Н., Кривдик С.Г., Волкова Т.П., Исаев В.А. Прогнозирование рудопроявлений редких элементов Украинского щита. Донецк: Вебер, 2007. 220 c.
 15. Шеремет Е.М., Мельников В.С., Стрекозов С.Н., Козар Н.А., Возняк Д.К., Кульчицкая А.А., Кривдик С.Г., Бородыня Б.В., Волкова Т.П., Седова Е.В., Омельченко А.А., Николаев И.Ю., Николаев Ю.И., Сетая Л.Д., Агаркова Н.Г., Гречановская Е.Е., Фощий Н.В., Екатериненко В.Н. Азовское редкоземельное месторождение Приазовского мегаблоку Украинского щита (геология, минералогия, геохимия, генезис, руды, комплексные критерии поисков, проблемы эксплуатации). Донецк: Ноулидж, 2012. 374 с.
 16. Шеремет Е.М., Седова Е.В. Генетические аспекты редкометально-редкоземельного оруденения Южно-Кальчикского и Октябрского комплексов Приазовья (Украинский щит). Міжнар. конф. "Еволюція докембрійських гранітоїдів і пов’язаних з ними корисних копалин у зв’язку з енергетикою Землі і етапами її тектоно-магматичної активізації" (Київ. нац. ун-т, 4―6 берез. 2008 р.): Зб. наук. пр. Київ: УкрДГРІ, 2008. С. 169―177.
 17. Шеремет Е.М., Стрекозов С.Н., Сетая Л.Д. Азовское редкоземельное месторождение Украинского щита как новый инвестиционно-привлекательный тип промышленных месторождений. IV Междунар. геол. форум "Актуальные проблемы и перспективы развития геологии, наука и производство", посвящ. 60-летию УкрГГРИ (г. Одесса 19—24 июня 2017). Одесса, 2017. C. 395—399.
 18. Шеремет Е. М., Кривдик С. Г., Стрекозов С.Н. Перспективы обнаружения месторождений редкоземельного оруденения нового типа в Приазовье Украинского щита. Ред. А.Н. Пономаренко. Харьков: Мезина В.В., 2017. 243 с.
 19.  Commerce Business Daily, Issue No. PSA-2902, August 2001, P. 46. www.bestreferat.ru/gate (http://mtd-club.ru/89.html).

PDF

Ukrainian