В.В. Шаригін. НОВІ ЗНАХІДКИ РІДКІСНИХ МІНЕРАЛІВ У ЛУЖНИХ ПОРОДАХ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.04.003

УДК 549.552.33(477)

НОВІ ЗНАХІДКИ РІДКІСНИХ МІНЕРАЛІВ У ЛУЖНИХ ПОРОДАХ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

В.В. Шаригін, канд. геол.-мін. наук, наук. співроб.

Інститут геології і мінералогії ім. В.С. Соболєва СВ РАН

630090, м. Новосибірськ, РФ, пр-т Акад. Коптюга, 3

Новосибірський державний університет

630090, м. Новосибірськ, РФ, вул. Пирогова, 1

E-mail: sharygin@igm.nsc.ru; https://orcid.org/0000-0002-2600-366X

С.Г. Кривдік, д-р геол.-мін. наук, проф.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: kryvdik@ukr.net; http://orcid.org/0000-0002-8356-1115

О.В. Дубина, д-р геол. наук, доц. пров. наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

03022, Київ, Україна, вул. Васильківська, 90

E-mail: dubyna_a@ukr.net; http://orcid.org/0000-0002-6003-4873

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2020, 42 (2): 03-22

Анотація: Останніми роками в лужних породах України виявлено нові для цього району рідкісні мінерали. Особливо багатими на рідкісні мінерали виявилися агпаїтові різновиди лужних магматичних і метасоматичних порід. Найбільша кількість знахідок пов’язана із лужними метасоматитами Дмитрівського кар’єру, що розглядаються як феніти та апофенітові альбітити. Кар’єр відомий наявністю в його лужних метасоматитах різноманітної акцесорної (Nb, REE, Zr) мінералізації, а також рідкісними для України силікатними та оксидними мінералами. Найпоширеніші альбіт-мікроклінові феніти кар’єру характеризуються рідкісноземельною мінералізацією, тоді як в апофенітових альбітитах концентрація REE понижується, а Zr і Nb — підвищується. Нові рідкісні мінерали також виявлено в суттєво альбітовій породі із астрофілітом, лужними піроксеном і амфіболом Малотерсянського масиву та в агпаїтових фонолітах Октябрського масиву. В породах згаданих масивів та проявів лужних порід найцікавішими є знахідки мінералів серії перолтит — цзиньшацзяніт, які виявлено трьох пунктах Приазов’я: 1) перолтит і цзиньшацзяніт — в лужних метасоматитах Дмитрівського кар’єру; 2) лише перолтит — в агпаїтових фонолітах Октябрського масиву (балка Кам’яна); 3) цзиньшацзяніт — в жильній альбітовій породі серед габро Малотерсянського масиву. В метасоматитах Дмитрівського кар’єру виявлено також баотит та мінерали серії гейтманіт — бафертисит. Останні за особливостями хімічного складу належать до проміжних різновидів за вмістом MnO (10—17 %) і FeO (10—17 %), чим вони відрізняються від залізистих бафертиситів із інших регіонів. В зернах куплетськіту із лужного метасоматиту Дмитрівського кар’єру, як дрібні включення рідко трапляється силікатний мінерал з високим вмістом Na, Zr, Mn та підвищеним Ti і Nb, який за особливостями хімічного складу мінерал попередньо діагностовано як янхаугіт. В різних проявах лужних метасоматитів Приазов’я виявлено тайніоліт, а у феніті с. Каплани зафіксовано дрібні агрегати епідоту збагаченого REE, який, ймовірно, є першою знахідкою в Україні. В егіринових сієнітах Корсунь-Новомиргородського плутону виявлено два нових в Україні мінерали Zr: ельпідит, мінерал з високим вмістом Y2O3 (13—14 %) (Y-хагатоліт?).

Ключові слова: цзиньшацзяніт, гейтманіт, бафертисит, баотит, тайніоліт, ельпідит, Ca-Na-катаплеїт, ешиніт, Y-REE-цирконоліт, армстронгіт, янхаугіт, Український щит, лужні породи.

Література:

 1. Ганзеев А.А., Ефимов А.Ф., Любомилова Г.В. Марганцевый бафертисит из массива Бурпала (Северное Прибайкалье). Сб. Тр. минер. музея. Вып. 20. Новые данные о минералах СССР. Ред. Г.П. Барсанов. М.: Наука, 1971. С. 195—197.
 2. Донской А.Н., Шаркин О.П. Геохимия малых элементов метасоматитов Октябрьского щелочного массива. Геохимия и рудообразование. 1986. № 14. С. 74—81.
 3. Дубина О.В., Кривдік С.Г., Митрохин О.В., Соболєв В.Б., Вишневський О.А., Гречановська О.Є. Рідкіснометалева мінералізація і генезис жильних лужних сієнітів Пенизевицького рудопрояву (Коростенський анортозит-рапаківігранітний плутон). Мінерал. журн. 2014. 36, № 1. С. 12—25.
 4. Еременко Г.К., Вальтер А.А. Об акцессорном тайниолите из щелочных метасоматитов Приазовья. Зап. Всесоюз. минерал. о-ва. 1963, Ч. 92, Вып. 2. С. 599—601.
 5. Квасниця В.М., Вишневський О.А., Квасниця І.В., Гурненко І.В. Дипірамідальні кристали циркону із лужних порід Приазов’я. Мінерал. журн. 2016. 38, № 3. С. 9—23. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.03.009
 6. Кривдік С.Г., Возняк Д.К., Шаригін В.В., Дубина О.В. Мінерали лужних порід України. Зап. Укр. мінерал. тов-ва. 2012. 9. С. 7—34.
 7. Кривдік С.Г., Гаценко В.О., Вишневський В.А. Мінерали цирконію та рідкісноземельних елементів в егіринових сієнітах Корсунь-Новомиргородського плутону. Наук. конф. "Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні". (ІГМР НАН України, 14—16 трав. 2019). Київ, 2019. Т. 1. С. 103—105.
 8. Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Дубина О.В. Na-астрофіліт Малотерсянського масиву. Мінерал. зб. 2018. № 68, Вип. 1. С. 107—112.
 9. Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Дубина О.В., Моргун В.Г., Томурко Л.Л. Ta-Nb мінералізація в лужних породах Східного Приазов’я (Україна). Мінерал. журн. 2018. 40, № 3. С. 39—64. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.03.039
 10. Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Дубина О.В. Рідкісні мінерали в лужних породах України (знахідки останніх років). Матеріали восьмої наук.-практ. конф. (смт Хорошів 4 жовт. 2019 р.). Київ, 2019. С. 73—80.
 11. Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Моргун В.Г., Дубина О.В. Апокварцитові феніти Східного Призов’я (петрологія, мінералогія, металогенія). Мінерал. журн. 2013. 35, № 4. С. 99—113.
 12. Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Моргун В.Г., Кравченко Г.Л., Дубина О.В. Мінерали рідкісних земель у лужних метасоматитах Східного Приазов’я. Геол.-мінерал. вісн. Криворіз. нац. ун-ту. 2015. № 2 (34). С. 5—16.
 13. Литвин А.Л., Егорова Л.Н., Кульчецкая А.А., Мельников В.С., Шаркин О.П., Остапенко С.С. Астрофиллит Приазовья — первая находка на Украине. Минерал. журн. 1987. 9, № 6. С. 77—82.
 14. Минералы. Справ. Гл. ред. Ф.В. Чухров. М.: Наука, 1972. Т. III, вып. 1. С. 373—395.
 15. Минералы. Справ. Силикаты. Гл. ред. Г.Б. Бокий. М.: Наука, 1996. Т. 4, вып. III. Допол. к томам 3 и 4. 426 с.
 16. Михайлов В.А., Шунько В.В. Новый тип молибденовой минерализации Украинского щита. Допов. НАН України. 2002. № 6. С. 137—140.
 17. Пеков И.Д., Беловицкая Ю.В., Карташов П.М., Чуканов Н.В., Ямнова Н.А., Егоров-Тисменко Ю.К. Новые данные о перротите (Приазовье). Зап. Всерос. минерал. об-ва. 1999. № 3. С. 112—120.
 18. Пономаренко О.М., Степанюк Л.М., Кривдік С.Г., Синицин В.О. Радіогеохронологія процесів метасоматозу в кристалічних породах Українського щита. Геохімія та рудоутворення. 2012. Вип. 31—32. С. 24—37.
 19. Секисова В.С., Шарыгин В.В., Зайцев А.Н., Стрекопытов С. Ликвационные явления при кристаллизации форстерит-флогопитовых ийолитов вулкана Олдоиньо Ленгаи, Танзания: по данным изучения включений расплава в минералах. Геология и геофизика. 2015. 56, № 12. С. 2173—2197. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2015.11.005
 20. Скляров Е.В., Гладкочуб Д.П., Котов А.Б., Старикова А.Е., Шарыгин В.В., Великославинский С.Д., Ларин А.М., Мазукабзов А.М., Толмачева Е.В., Хромова Е.А. Генезис Катугинского редкометального месторождения: магматизм против метасоматоза. Тихоокеанская геология. 2016. 35, № 3. С. 9—22. https://doi.org/10.1134/S1819714016030064
 21. Старикова A.E., Шарыгин В.В., Скляров Е.В. Бариевые фторалюминаты Катугинского редкометального месторождения, Забайкальский край, Россия. Докл. АН. 2017. 472, № 2. С. 180—184. https://doi.org/10.7868/S0869565217020220
 22. Шарыгин В.В., Зубкова Н.В., Пеков И.В., Русаков В.С., Ксенофонтов Д.А., Нигматулина Е.Н., Владыкин Н.В., Пущаровский Д.Ю. Литийсодержащий Na-Fe-амфибол из криолитовых пород Катугинского редкометального месторождения (Забайкалье, Россия): особенности состава и кристаллическая структура. Геология и геофизика. 2016. 57, № 8. С. 1511—1526. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2016.08.006
 23. Шарыгин В., Кривдик С. Новые минералы в щелочных метасоматитах Дмитровки (Приазовье). Мінералогія: сьогодення і майбуття: Матеріали Восьмих наук. читань ім. акад. Є. Лазаренка (Львів-Чинадієве, 11—14 верес. 2014). Львів: Вид-во Львів. нац. ун-ту, 2014. С. 167—170.
 24. Шарыгин В.В., Кривдик С.Г., Карманов Н.С., Нигматулина Е.Н. Хлорсодержащий аннит из эндербитов Хлебодаровки (Приазовье, Украина). Мінерал. журн. 2014. 36. № 4. С. 77—94.
 25. Шарыгин В.В., Кривдик С.Г., Поспелова Л.Н., Дубина А.В. Zn-куплетскит и хендриксит в агпаитовых фонолитах Октябрьского массива, Приазовье, Украина. Докл. АН РАН. 2009. 425. № 6. С. 810—815. https://doi.org/10.1134/S1028334X09030349
 26. Chakhmoradian A.R., Mitchell R.H. The mineralogy of Ba- and Zr-rich alkaline pegmatites from Gordon Butte, Crazy Mountains (Montana, USA): Comparisons between potassic and sodic agpaitic pegmatites. Contribs Mineral. and Petrol. 2002. 143. P. 93—114. https://doi.org/10.1007/s00410-001-0333-6
 27. Chao G.Y. Perraultite, a new hydrous Na-K-Ba-Mn-Ti-Nb silicate species from Mont Saint-Hilaire, Quebec. Canad. Mineral. 1991. 29. P. 355—358.
 28. Cooper A.F. Nb-Rich Baotite in Carbonatites and Fenites in Haast River, New Zealand, Mineral. Mag. 1996. 60, № 3. P. 473—482.
 29. Dawson J.B., Pinkerton H., Pyle D.M., Nyamweru C. June 1993 eruption of Oldoinyo Lengai, Tanzania: Exceptionally viscous and large carbonatite lava flows and evidence for coexisting silicate and carbonate magmas. Geology. 1994. 22. P. 799—802.
 30. Day M.C., Sokolova E., Hawthorne F.C., Downs R.T. From structure topology to chemical composition. XXVIII. Titanium silicates: Jinshajiangite from the Oktyabr’skii massif, Donetsk Region, Ukraine, a new occurrence. Canad. Mineral. 2020. 58 (2). P. 223—229. https://doi.org/10.3749/canmin.1900089
 31. Dubyna O.V., Kryvdik S.G., Vyshnevskyi O.A. Mineralogical and Petrological Peculiarities of Grorudites of Eastern Azov Area (Ukraine). Mineral. Journ. (Ukraine). 2020. 42. № 1. P. 49—65. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.01.049
 32. Dumańska-Słowik M., Powolny T., Sikorska-Jaworowska M., Heflik W., Morgun V., Ban To Xuan Mineralogical and geochemical constraints on the origin and evolution of albitites from Dmytrivka at the Oktiabrski complex, Southeast Ukraine. Lithos. 2019. 334—335. P. 231—244. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2019.03.024
 33. Gittins J. The origin and evolution of carbonatite magmas. Carbonatites: Genesis and evolution. Ed. K. Bell, Unwin-Hyman, London, 1989. P. 580—600.
 34. Freestone I.C. and Hamilton D.L. The role of liquid immiscibility in the genesis of carbonatites — an experimental study. Contribs Mineral. and Petrol. 1980. 73. P. 105—117.
 35. Holtstam D. Jinshajiangite from the Norra Kärr alkaline intrusion, Jönköping, Sweden. Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar. 1998. 120. P. 373—374.
 36. Hong Wenxing, Fu Pingqiu. Jinshajiangite, a new Ba-Mn-Fe-Ti-bearing silicate mineral. Geochemistry (China). 1982. 1. P. 458—464.
 37. Johan Z., Johan V., Besson M. Tungsten-bearing baotite from Pierrefitte, Pyrenees, France. Mineral. and Petrol. 1991, 45. Р. 19—27.
 38. Lykova I.S., Pekov I.V., Kononkova N.N., Shpachenko A.K. Jinshajiangite and bafertisite from the Gremyakha-Vyrmes alkaline complex, Kola Peninsula. Geology of Ore Deposits. 2010. 52. P. 837—842. https://doi.org/10.1134/S1075701510080155
 39. Mitchell R.H., Chakrabarty A. Paragenesis and decomposition assemblage of a Mn-rich eudialyte from the Sushina peralkaline nepheline syenite gneiss, Paschim Banga, India. Lithos. 2012. 152. Р. 218—226. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2012.02.003
 40. Nemec D. Baotite — a rock-forming mineral of Ba-rich hyperpotassic dyke rocks. Neues Jahrb. Mineral. Monatsh. 1987. 1. P. 31—42.
 41. Peng C.J. The discovery of several new minerals of rare elements. Ti-Chin Ko-hsuch, 10 (in Chinese). Abstr. in Amer. Mineral. 1959. 45. P. 754.
 42. Peterson T.D. Petrology and genesis of natrocarbonatite. Contribs Mineral. and Petrol. 1990. 105. P. 143—155.
 43. Semenov E.I., Chzhan Pei-shan. New mineral — bafertisite. Science Record. 1959. 3, № 12. P. 652—655.
 44. Sharygin V.V. Y-REE-dominant zirconolite-group mineral from Dmytrovka metasomatites, Azov Sea region, Ukrainian Shield. Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism: 30th Intern. Conf. (29 Sept.—02 Oct., Antalya, Turkey). Antalya, 2014. P. 156—158.
 45. Sharygin V.V. Zincian micas from peralkaline phonolites of the Oktyabrsky massif, Azov Sea region, Ukrainian Shield. Eur. J. Mineral. 2015. 27, № 4. P. 521—533. https://doi.org/10.1127/ejm/2015/0027-2460
 46. Sharygin V.V., Kamenetsky V.S., Zaitsev A.N., Kamenetsky M.B. Silicate-natrocarbonatite liquid immiscibility in 1917 eruption combeite-wollastonite nephelinite, Oldoinyo Lengai volcano, Tanzania: melt inclusion study. Lithos. 2012. 152. P. 23—39. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2012.01.021
 47. Sharygin V.V., Kryvdik S.G. Behavior of Zn in late magmatic and metasomatic rocks of the Oktyabrsky alkaline massif, Azov region, Ukraine: mineralogical data. Conf. dedicated to the memory of J.A. Morozewicz "Alkaline Rocks: Petrology, Mineralogy, Geochemistry" (Kyiv 19—21 Sept.). Kyiv, 2010. P. 58—59.
 48. Vrana S., Rieder M., Gunter M.E. Hejtmanite, a manganese-dominant analogue of bafertisite, a new mineral. Eur. J. Mineral. 1992. 4. P. 35—43.
 49. Wall F., Williams C.T., Wooley A.R., Pyrochlore from Weathered Carbonatites at Lueshe, Zaire. Mineral. Mag. 1996. 60, № 5. P. 731—750. https://doi.org/10.1180/minmag.1996.060.402.03
 50. Zozulya D.R., Savchenko E.E., Kullerud K., Ravna E.K., Lyalina L.M. Unique accessory Ti-Ba-P mineralization in the Kvalöya ultrapotassic dike, Northern Norway. Geology of Ore Deposits. 2010. 52, Iss. 8. P. 843—851. https://doi.org/10.1134/S107570151008

PDF

Ukrainian