В.І. Павлишин, МІНЕРАЛОГІЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1991—2021 рр.)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.03.003

УДК 549.0

МІНЕРАЛОГІЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1991—2021 рр.)

В.І. Павлишин, д-р геол.-мін. наук, проф., акад. ВШ України

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com; ResearcherID: D-6558-2019

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (3): 3-24

Анотація: Статтю присвячено аналізу сучасного стану мінералогічних знань і здобутків у незалежній Україні (1991—2021 рр.). Розглянуто основні досягнення вчених України у різних галузях цієї фундаментальної дисципліни з циклу наук про Землю — регіональній, систематичній і генетичній мінералогії, кристалохімії й фізиці мінералів, мінералогічній кристалографії, біо- та наномінералогії, експериментальній, космічній та прикладній мінералогії, музейній справі. В Україні сформовано чотири всесвітньовідомі наукові школи (регіонально-мінералогічна академіка Євгена Лазаренка, термобарогеохімічна професора Миколи Єрмакова, кристалохімічна академіка Олександра Поваренних, фізики мінералів професорів Івана Матяша, Олексія Платонова, Аркадія Таращана), представники яких найбільше збагатили мінералогію оригінальними результатами. Основні проблеми сучасної мінералогії в Україні — кадрові, наукові, прикладні тощо — стисло сформульовано у "Висновках" статті.

Ключові слова: аналіз, мінералогічні знання і здобутки, незалежна Україна 1991—2021 рр.

Література:

 1. Азовское редкоземельное месторождение Приазовского блока Украинского щита. Под ред. А.Н. Пономаренко, А.В. Анциферова. Донецк: Ноулидж, 2012. 374 с.
 2. Білоніжка П. Геохімічні закономірності формування родовищ калійних солей Передкарпаття. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 228 с.
 3. Бобров О.Б., Сіворонов А.О., Гурський Д.С., Павлунь М.М., Ляхов Ю.В. Геолого-генетична типізація золоторудних родовищ України. Київ: УкрДГРІ, 2004. 367 с.
 4. Братусь М.Д., Давиденко М.М., Зінчук І.М., Калюжний В.А., Матвієнко О.Д., Наумко І.М., Редько Л.Р., Сворень Й.М. Флюїдний режим мінералоутворення в літосфері (в зв’язку з прогнозуванням корисних копалин). Київ: Наук. думка, 1994. 192 с.
 5. Вальтер А.А., Еременко Г.К., Квасница В.Н., Полканов Ю.А. Ударно-метаморфогенные минералы углерода. Киев: Наук. думка, 1992. 171 с.
 6. Вовченко Р., Матковський О., Бакуменко І., Бохорська Л., Полубічко О. Словник-довідник ювелірного і колекційного каміння. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 165 с.
 7. Возняк Д.К. Мікровключення та реконструкція умов ендогенного мінералоутворення. Київ: Наук. думка, 2007. 280 с.
 8. Геворкьян С.В., Ляшенко В.С., Янчук Э.А. Диагностика минералов марганца. Киев: Наук. думка, 1991. 208 с.
 9. Гречановский А.Е. Радиационная устойчивость природных и искусственных минеральных матриц для долговременной и экологически-безопасной утилизации высокоактивных радиоактивных отходов. Киев: Логос, 2012. 127 с.
 10. Гуров Е.П., Гожик П.Ф. Импактное кратерообразование в истории Земли. Киев: НТП "Нафтогаз-прогноз", ТОВ "Гнозіс", 2006. 216 с.
 11. Довгий С.О., Павлишин В.І. Екологічна мінералогія України. Київ: Наук. думка, 2003. 152 с.
 12. Зінченко О. Павлишин В., Васинюк А. Хронологія відкриття мінералів у надрах України. Мінерал. зб. 2012. № 62, Вип. 1. С. 31—37.
 13. Зузук Ф. Мінералогія уролітів. У 3-х т. Луцьк: Вежа. Т. 1, 2002. 408 с.; Т. 2, 2003. 438 с.; Т. 3, 2004. 582 с.
 14. Иванченко В.В., Котляр М.И., Шатоха В.И., Нестеренко Т.П., Тырышкина С.Н. Минеральный состав и агломерация железосодержащих металлургических шламов. Кривой Рог: Изд. центр КТУ, 2007. 142 с.
 15. Індутний В.В., Татаринцев В.І., Павлишин В.І., Індутна Т.В., Манохіна Л.В., Татаринцева К.В. Як оцінювати коштовності з дорогоцінних каменів і металів. Відп. ред. В. Павлишин. Київ: ТОВ "АЛМА", 2002. 272 с.
 16. Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України: 50 років. Довідн. Відп. ред. В.І. Павлишин. Київ, 2019. 266 с.
 17. Квасница В.Н., Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Типоморфизм микрокристаллов алмаза. Москва: Недра-Бизнесцентр, 1999. 220 с.
 18. Квасниця В.М., Латиш І.К. Самородне золото України. Київ: АртЕк, 1996. 152 с.
 19. Квасниця І.В., Павлишин В.І., Косовський Я.О. Самородна мідь України. Геологічна позиція, мінералогія і кристалогенезис. Київ: Логос, 2009. 171 с.
 20. Колодій В.В., Бойко Г.Ю., Бойчевська Л.Е. Карпатська нафтогазоносна провінція. Флюїдний режим катагенно-гідротермального процесу періоду формування жильної, прожилкової і прожилково-вкрапленої мінералізації в осадових товщах. Львів; Київ: ТОВ "Укр. видавн. центр", 2004. С. 308—345.
 21. Критерії екологічної і геолого-економічної оцінки та мінералогія відходів гірничо-металургійного комплексу Кривбасу. Наук. ред. М.М. Коржнєв. Київ: Ніка-Центр, 2013. 228 с.
 22. Латиш І.К., Падалка І.А. Коштовне та декоративне каміння України. Київ: АртЕк, 2003. 144 с.
 23. Легкова Г.В., Бойко В.Л., Монахов В.С., Стульчиков В.А. Типоморфизм амфиболов из метабазитов Украинского щита. Київ: Наук. думка, 1991. 108 с.
 24. Литвин М.А., Платонов А.Н., Хоменко В.М. Оптические спектры и окраска породообразующих амфиболов. Киев: Наук. думка, 1992. 183 с.
 25. Люминесценция салических породообразующих минералов. Петрологические приложения. Ред. И.Б. Щербаков. Киев: ИГМР НАН Украины, 2000. 84 с.
 26. Матковський О., Наумко І., Павлунь М. Етапи та періоди розвитку термобарогеохімічних досліджень в Україні. Мінерал. зб. 2018. № 68, Вип. 1. С. 129—134.
 27. Мацуй В.М., Нестеровский В.А. Янтарь Украины (состояние проблемы). Киев: Терра, 1995. 56 с.
 28. Мацюк С.С., Зинчук Н.Н. Оптическая спектроскопия минералов верхней мантии. Москва: Недра-Бизнесцентр, 2001. 428 с.
 29. Месторождения золота в гнейсовых комплексах докембрия Украинского щита. Г.М. Яценко, А.К. Бабынин, Д.С. Гурский и др. Под ред. Г.М. Яценко, Д.С. Гурского. Киев: Геоинформ, 1998. 256 с.
 30. Минералы Украинских Карпат. Оксиды, гидроксиды, хлориды, иодиды, фториды. Гл. ред. Н.П. Щербак. Киев: Наук. думка, 1995. 137 с.
 31. Мінерали Українських Карпат. Гол. ред. О.І. Матковський. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. Кн. 3, 344 с.; 2011. Кн. 4, 520 с.; 2014. Кн. 5, 584 с.
 32. Павлишин В., Матковський О., Довгий С. Здобутки мінералогії в Україні (до 100-річчя Геологічної служби України та Національної академії наук України). Київ: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. 146 с.
 33. Павлишин В., Матковський О., Довгий С. Історія мінералогії в Україні. Від глибокої давнини до 90-х років ХХ ст. Київ: Master-print, 2019. 436 c.
 34. Павлишин В.І. Сучасний стан мінералогії в Україні. Зап. Укр. мінерал. т-ва. 2017. 14. С. 32—60.
 35. Павлишин В.І., Бондаренко С.М., Брик О.Б., Возняк Д.К., Ільченко К.О., Калініченко А.М., Квасниця В.М., Кульчицька Г.О., Лупашко Т.М., Наумко І.М., Семененко В.П., Таран М.М., Таращан А.М., Черниш Д.С. Мінералогія в Національній академії наук України (до 100-річчя НАН України). Мінерал. журн. 2018. 40, № 3. С. 3—39. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.03.003
 36. Павлишин В.І., Зінченко О.В., Довгий С.О. Загальні особливості мінерального складу геологічних утворень України. Мінерал. журн. 2007. 29, № 2. С. 5—18. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 37. Павлишин В.І., Платонов О.М., Брик О.Б., Возняк Д.К., Квасниця В.М., Курепін В.О., Мельников В.С., Міцюк Б.М., Семененко В.П., Таращан А.М. Мінералогія у Національній академії наук України. Мінерал. журн. 2008. 30, № 3. С. 7—37. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 38. Перспективы коренной алмазоносности Украинского щита. Под ред. В.С. Металиди. Киев-Львов: Центр Европы, 2006. 200 с.
 39. Платонов А.Н., Таран М.Н. Оптические спектры и окраска природных гранатов. Киев: Наук. думка, 2018. 256 с.
 40. Платонов А.Н., Хоменко В.М., Таращан А.Н. Оптическая спектроскопия и люминесценция породообразующих слюд и хлоритов. Киев: Наук. думка, 2013. 297 с.
 41. Пономаренко О.М., Іваницький В.П., Брик О.Б., Дудченко Н.О. Властивості природних, синтетичних та біогенних оксидів і гідроксидів заліза за даними месбауерівської спектроскопії. Київ: Наук. думка, 2013. 158 с.
 42. Пономаренко О.М., Кривдік С.Г., Дубина О.В. Ендогенні ільменіт-апатитові родовища Українського щита (геохімія, петрологія та мінералогія). Донецьк: Ноулідж, 2013. 230 с.
 43. Самоцветы Украины. В 3-х т. Под. ред. П.Н. Баранова, С.В. Цюпко. Киев: Ювелир-пресс. Т. 1. 2005. 64 с.; Т. 2. 2006. 100 с.; Т. 3. 2008. 84 с.
 44. Словник українських назв мінеральних видів. Укладачі: Кульчицька Г., Черниш Д. Зап. Укр. мінерал. т-ва. 2019. 16. 445 с.
 45. Таран М.М. Оптична спектроскопія іонів перехідних металів у мінералах за різних температур і тисків: спектроскопічні, кристалохімічні та термодинамічні аспекти. Київ: Наук. думка, 2020. 399 с.
 46. Цимбал Ю.С. Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників з осадових порід західної частини Українського щита. Київ: Наук. думка, 2014. 207 с.
 47. Шеремет Е.М., Кривдик С.Г., Седова Е.В. Редкометальные граниты Украинского щита. Под ред. А.Н. Пономаренко и А.В. Анциферова. Донецк: Ноулидж, 2014. 250 с.
 48. Geo-Carpathians. Potential of the Cognitive Tourism. Edited by I. Bubniak and A. Solecki. Krosno, 2014. 208 p.
 49. Pavlishin V.I., Dovgi S.A. Mineralogy of the Volynian chamber pegmatites, Ukraine. Moscow: EKOST Association, 2007. Mineralogycal Almanac. 12. 125 p.
 50. Udubaşa G., Szakáll S., Duda R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novak, M. Minerals of the Carpathians. Prague: Granit, 2002. 479 p.

PDF

Ukrainian