В.М. Квасниця, ДІАМАНТИ УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ ТА ЗАВДАННЯ

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.03.025

УДК 549.211

ДІАМАНТИ УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ ТА ЗАВДАННЯ

В.М. Квасниця, д-р геол.-мін. наук, проф., зав. від.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: vmkvas@hotmail.com; orcid: 0000-0002-3692-7153

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (3): 25-41

Анотація: Викладено основні висновки, які випливають із результатів досліджень мінералогії діамантів України: поділ на геолого-генетичні типи діамантів, поширення діамантів, їхні основні рудопрояви, вікова належність діамантовмісних порід, особливості діамантів із протерозойських і неогенових теригенних відкладів. Мантійні діаманти з різновікових теригенних відкладів варіабельні за морфологією, анатомією, концентрацією і ступенем агрегації азотних центрів, ізотопним складом вуглецю та мінеральними включеннями. Показано, що розсипні діаманти, насамперед із неогенових пісків, за багатьма своїми властивостями аномальні — переважно надзвичайно дрібні, поліедричні та різноманітні за морфологією — від октаедричних форм до ромбододекаедричних і домінування кубічних форм та поліхромні за забарвленням. Окрім широкої неоднорідності за концентрацією структурного азоту, багато з вивчених діамантів характеризується низьким ступенем агрегації азотних центрів, що вказує на їхнє відносно нетривале перебування в мантії. Залежно від вмісту домішок азоту в діамантах, ступеня агрегації азотних центрів і розрахованих можливих температур перебування діамантів у мантії, виокремлюються подекілька груп діамантів для вивчених розсипів. За новими ізотопно-геохімічними даними розсипні діаманти характеризуються досить широким діапазоном і полімодальністю їхнього розподілу на шкалі ізотопного складу вуглецю, що може свідчити про ізотопну негомогенність діамантного вуглецю, полігенез самих діамантів і про різноманітність їхніх корінних джерел в Україні. Імпактні діаманти з метеоритних кратерів і неогенових теригенних відкладів України є параморфозами по графіту, що мають подібні фазові, морфологічні, анатомічні, ізотопні та структурні характеристики. Окреслено завдання щодо майбутніх досліджень українських діамантів.

Ключові слова: діамант, кристаломорфологія, ізотопний склад вуглецю, азотні центри, мінеральні і флюїдні включення, розсипи, метеоритні кратери, Український щит.

Література:

 1. Вальтер А.А. Український внесок до мінералогії імпактних утворень. Зап. Укр. мінерал. тов-ва. 2005. 2. С. 62—85.
 2. Вальтер А.А., Гурский Д.С., Еременко Г.К. Алмазоносность астроблем Украины и природа образования высоких концентраций импактных алмазов. Мінерал. журн. 1998. 20, № 6. С. 48—63.
 3. Вальтер А.А., Гурский Д.С., Еременко Г.К., Бочко А.Б. Импактные алмазы новый вид минерального сырья Украины. Мінеральні ресурси України. 1999. № 3. С. 16—22.
 4. Вальтер А.А., Еременко Г.К., Квасница В.Н., Полканов Ю.А. Ударно-метаморфогенные минералы углерода. Киев: Наук. думка, 1992. 172 с.
 5. Вальтер А.А., Фисенко А.В., Семенова Л.Ф., Стариков В.Г., Бурмистрова В.В. Алмаз, графит и муассанит хондрита Крымка. Докл. Нац. акад. наук Украины. 1995. № 1. С. 90—92.
 6. Гейко Ю.В., Гурский Д.С., Лыков Л.И., Металиди В.С., Павлюк В.Н., Приходько В.Л., Цымбал С.Н., Шимкив Л.М. Перспективы коренной алмазоносности Украины. Киев-Львов: Изд-во Центр Европы, 2006. 200 с.
 7. Гуров Е.П., Гурова Е.П., Сокур Т.М. Импактные алмазы в породах Западной астроблемы. Мінеральні ресурси України. 1999. № 3. С. 30—32.
 8. Ільченко К.О., Квасниця В.М., Таран М.М. Мікроалмази із кімберлітів і розсипні алмази України: їх особливості за даними інфрачервоної спектроскопії. Зап. Укр. мінерал. тов-ва. 2007. 4. С. 13—37.
 9. Исаенко С.И., Квасница В.Н. Рамановская спектроскопия микроалмазов Самотканской неогеновой россыпи (Украина). Материалы междунар. конф. "Юшкинские чтения — 2014". Сыктывкар, 2014. С. 181—182.
 10. Квасница В.Н. Мелкие алмазы. Киев: Наук. думка, 1985. 215 с.
 11. Квасниця В.М. Імпактні алмази з неогенового розсипу Самоткань, Середнє Придніпров’я. Мінерал. журн. 2019. 41, № 4. C. 3—12. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.04.003
 12. Квасниця В.М. Кристаломорфологія та походження мікродіамантів із неогенового розсипу Самоткань (Середнє Придніпров’я). Мінерал. журн. 2020. 42, № 1. C. 12—23. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.01.012
 13. Квасниця В.М. Діаманти з теригенних відкладів басейнів рік Дністер і Південний Буг. Мінерал. журн. 2020. 42, № 3. C. 3—16. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.03.003
 14. Квасниця В.М. Про діаманти Інгуло-Інгулецького мегаблоку (Український щит). Мінерал. журн. 2021. 43, № 1. C. 87—96. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.01.087
 15. Квасниця В.М. Мікродіаманти з неогенового розсипу Зелений Яр (Росинсько-Тікицький мегаблок Українського щита). Мінерал. журн. 2021. 43, № 2. C. 3—11. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.02.003
 16. Квасниця В.М., Вірт Р., Цимбал С.М. Наномікроморфологія і анатомія кристалів імпактного алмазу з Білилівської (Західної) астроблеми (Український щит). Мінерал. журн. 2015. 37, № 4. С. 36—45. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 17. Квасниця В.М., Таран М.М., Вірт Р., Віденбек М., Томас Р., Лупашко Т.М., Ільченко К.О. Нові дані про українські алмази. Мінерал. журн. 2005. 27, № 4. С. 47—58. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 18. Лупашко Т.Н., Таращан А.Н., Квасница В.Н., Кутузова Т.Я. О некоторых особенностях фотолюминесценции кристаллов алмаза из россыпей Украины. Минерал. журн. 1999. 21, № 2/3. C. 13—21.
 19. Металіді В.С., Павлюк В.М., Приходько В.Л. Алмазоносність південно-західної частини Українського щита і його схилів. Мінеральні ресурси України. 1999. № 3. С. 9—12.
 20. Палкіна О.Ю., Решетняк Н.Б., Єзерський В.О. Спектри комбінаційного розсіювання світла в алмазах з теригенних відкладів України. Матеріали наук. конф., присвяч. 90-річчю від дня народж. акад. В.С. Соболєва (Львів, 8—10 черв. 1998 р.). Львів, 1998. С. 35—40.
 21. Палкина Е.Ю., Смирнов Г.И., Чашка А.И. Алмазы Украины: региональная, возрастная и генетическая приуроченность. Мінеральні ресурси України. 1999. № 11. С. 11—22.
 22. Палкіна О.Ю., Фалькович О.Л. Мінералогічні пошукові ознаки для оцінки перспектив діамантоносності надр України (за фізіографічними та фотолюмінесцентними даними). Мінерал. журн. 2021. 43, № 1. C. 68—86. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.01.068
 23. Полканов Ю.А. Мелкие алмазы песчаных отложений: распространение, свойства, происхождение, значение. Симферополь: СПД Барановский А.Э., 2009. 228 с.
 24. Таращан А.Н., Лупашко Т.Н. Новые данные о спектрах фотолюминесценции природных алмазов. Минерал. журн. 1999. 21, № 2/3. С. 39—44.
 25. Цымбал С.Н., Квасница В.Н., Цымбал Ю.С., Мельничук Э.В. Алмаз из импактитов Белиловской (Западной) астроблемы (Украинский щит). Минерал. журн. 1999. 21, № 2/3. С. 45—52.
 26. Хренов А.Я., Палкина Е.Ю. Люминесцентно-спектральные особенности алмазов Украины. Прогнозирование и поиски коренных алмазних месторождений: Тр. Междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь-Судак, 21—23 сент. 1999 г.). Симферополь, 2000. С. 134—139.
 27. Юрк Ю.Ю., Кашкаров И.Ф., Полканов Ю.А., Еременко Г.К., Яловенко И.П. Алмазы песчаных отложений Украины. Киев: Наук. думка, 1973. 167 с.
 28. Kaminsky F.V., Khachatryan G.K. Characteristics of nitrogen and other impurities in diamond as revealed by infrared absorption data. Canad. Mineral. 2001. 39. P. 1733—1745. https://doi.org/10.2113/gscanmin.39.6.1733
 29. Kvasnytsya V.M., Glevassky Ye.B., Kryvdik S.G. Paleotectonic, petrological and mineralogical criteria of diamond-bearing ability of the Ukrainian Shield. Mineral. Journ. (Ukraine). 2004. Vol. 26, № 1. P. 24—40.
 30. Kvasnytsya V.M., Kaminsky F.V. Unusual green Type Ib-Iab Dniester-type microdiamonds from Ukrainian placers. Mineral. and Petrol. 2021. 115. P. 149—160. https://doi.org/10.1007/s00710-020-00732-w
 31. Kvasnytsya V.M., Shumlyanskyy L.V. Native gold and diamonds from the Palaeoproterozoic terrigenous rocks of the Bilokorovychi basin, North-Western region of the Ukrainian Shield. Мінерал. журн. 2018. 40, № 3. C. 23—38. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.03.023
 32. Kvasnitsa V.N., Silaev V.I., Smoleva I.V. Carbon isotopic composition of diamonds in Ukraine and their probable polygenetic nature. Geochem. Int. 2016. 54, № 11. Р. 948—963. https://doi.org/10.1134/S0016702916090020
 33. Kvasnytsya V.M., Wirth R. Nanoinclusions in microdiamonds from Neogenic sands of the Ukraine (Samotkan’ placer): а TEM study. Lithos. 2009. 113, № 3—4. Р. 454—464. https://doi.org/10.1016/J.LITHOS.2009.05.019
 34. Shirey B.S., Cartigny P., Frost J.D., Keshav Sh., Nestola F., Nimis P., Pearson G.D., Sobolev V.N., Walter J.M. Diamonds and the geology of mantle carbon. Revs Mineral. and Geochem. 2013. 75. Р. 355—421. https://doi.org/10.2138/rmg.2013.75.12
 35. Stachel T., Harris J.W., Muehlenbachs K. Sources of carbon in inclusion bearing diamonds. Lithos. 2009. 112. Р. 625—637. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2009.04.017
 36. Taylor W.R., Jagues A.L., Ridd M. Nitrogen-defect aggregation characteristics of some Australasian diamonds: Time-temperature constraints on the source regions of pipe and alluvial diamonds. Amer. Mineral. 1990. 75 (11—12). P. 1290—1310.
 37. Taran M.N., Kvasnitsa V.N., Valter A.A., Chashka A.I., Palkina E.Yu. Optical spectroscopy study of diamond microcrystals from placers of Ukraine. Минерал. журн. 1998. 20, № 6. C. 64—71.
 38. Taran M.N., Kvasnytsya V.M., Langer K. On unusual deep-violet microcrystals of diamond from placers of Ukraine. Europ. Journ. of Mineral. 2004. 16, No. 2. P. 241—245. https://doi.org/10.1127/0935-1221/2004/0016-0241
 39. Taran M.N., Kvasnytsya V.M., Langer K., Ilchenko K.O. Infrared spectroscopy study of nitrogen centers in microdiamonds from Ukrainian Neogenic placers. Europ. Journ. of Mineral. 2006. 18, № 1. P. 71—81. https://doi.org/10.1127/0935-1221/2006/0018-0071 

PDF

Ukrainian