Г.О. Кульчицька, ІНКРУСТОВАНИЙ БАСТНЕЗИТОМ ФЛЮОРИТ ІЗ СІЄНІТІВ ВЕЛИКОВИСКІВСЬКОГО МАСИВУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ) ЯК СВІДЧЕННЯ ІСНУВАННЯ КАРБОНАТНО-ФТОРИДНОГО РОЗПЛАВУ

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.03.042

УДК 549.454.2+549.742 (477.65)

ІНКРУСТОВАНИЙ БАСТНЕЗИТОМ ФЛЮОРИТ ІЗ СІЄНІТІВ ВЕЛИКОВИСКІВСЬКОГО МАСИВУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ) ЯК СВІДЧЕННЯ ІСНУВАННЯ КАРБОНАТНО-ФТОРИДНОГО РОЗПЛАВУ

Г.О. Кульчицька, д-р геол. наук, гол. наук. співроб.

E-mail: kulchechanna@gmail.com; orcid: 0000-0002-7206-4797

В.М. Бельський, канд. геол. наук, наук. співроб.

E-mail: belskyi_vm@ukr.net; orcid:0000-0001-7990-1386

О.А. Вишневський, канд. геол.-мін. наук, пров. наук. співроб.

E-mail: vyshnevskyy@i.ua; orcid: 0000-0002-7206-2185

С.Г. Кривдік, д-р геол.-мін. наук, проф., гол. наук. співроб.

E-mail: kryvdik@ukr.net; orcid: 0000-0002-8356-1115

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (3): 42-53

Анотація: Об’єктом дослідження став міліметровий кристал флюориту, виявлений в лейкосієніті Великовисківського масиву на Українському щиті. Кристал неправильної форми зі згладженими кутами, розбитий системою контракційних тріщин, що інкрустовані бастнезитом-(Cе). Результати досліджень за допомогою рентгенівського мікроаналізатора JXA-733 та електронного мікроскопа JSM-6700F, оснащеного EDS JED-2300 для мікроаналізу, показали наявність інших мінеральних фаз в інкрустаціях. Довкола бастнезиту з боку флюориту виявлено облямівку із сидериту, ще далі у флюориті — поодинокі кристали кальциту. Середина тріщин заповнена залізистим алюмосилікатом без REE. Інкрустований бастнезитом флюорит розглянуто як продукт кристалізації краплі сольового карбонатно-фторидного розплаву, що відокремився від силікатного через їхню незмішуваність. Подальше розшарування розплаву всередині краплі призвело до утворення флюориту в облямівці карбонатів REE і Fe та витісненого у тріщини Fe-алюмосилікату. Кристалізація відокремленого карбонатно-фторидного розплаву відбувалася в ізольованому об’ємі без обміну компонентами з довколишнім розплавом. Флюорит, так само як карбонати та слюди, слабо поширений у Великовисківському масиві порівняно з іншими подібними сієнітовими масивами на Українському щиті. Зроблено припущення, що це спричинено високою температурою сієнітового розплаву, яка сприяла випаровуванню летких компонентів (F2, CO2, H2O), а також процесами ліквації. Незмішуваність між сольовим і силікатним розплавами сприяла утворенню крапель карбонатно-фторидного розплаву і переміщенню їх в апікальні частини масиву та за його межі. Знахідка інкрустованого флюориту збільшує перспективність Великовисківського масиву щодо виявлення REE рудопроявів у сієнітах і довколишніх породах. Окрім того, знахідка надає докази існування в природі карбонатно-фторидних розплавів — материнських для флюорит-карбонатних жил з REE мінералізацією.

Ключові слова: флюорит, бастнезит-(Ce), карбонатно-фторидний розплав, ліквація, Великовисківський масив, Український щит.

Література:

 1. Азовское редкоземельное месторождение Приазовского мегаблока Украинского щита (геология, минералогия, геохимия, генезис, руды, комплексные критерии поисков, проблемы эксплуатации). Под ред. А.Н. Пономаренко, А.В. Анциферова. Донецк: Ноулидж, 2012. 374 с.
 2. Герасимець І.М. Мінералогія аморфних утворень у лужнопольовошпатових сієнітах Українського щита: автореф. … дис. канд. геол. наук. Київ, 2019. 25 с.
 3. Герасимець І.М., Кульчицька Г.О., Бельський В.М. Метаміктні мінерали з лужнопольовошпатових сієнітів Українського щита. Мінерал. журн. 2019. 41, № 1. С. 35—48. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.035
 4. Делицын Л.М. Ликвационные явления в магматических системах. Москва: ГЕОС, 2010. 222 с.
 5. Квасница В.Н., Нагалёва Н.Б., Шумлянский В.А., Жикаляк Н.В. Новые находки редкоземельных карбонатов и фосфатов на Украине. Докл. АН СССР. 1990. 314, № 2. С. 455—458.
 6. Кривдік С.Г., Безсмолова Н.В. Петрологічні та геохімічні особливості сієнітів Великовисківського масиву (Корсунь-Новомиргородський плутон, Україна). Геол. журн. 2011. № 3. С. 39—45.
 7. Крочук В.М., Легкова Г.В., Галабурда Ю.А., Орса В.И., Усова Л.В. Кристаллогенезис циркона из сиенитов Корсунь-Новомиргородского плутона (Украинский щит). Минерал. журн. 1989. 11, № 6. С. 18—29.
 8. Кульчицька Г., Мельников В. Генетичні типи флюориту з сієнітів Яструбецького масиву (Український щит). Мінерал. зб. 2007. № 57, вип. 1. С. 52—64.
 9. Кульчицька Г.О., Герасимець І.М. Зональні кристали бритоліту: метасоматоз чи кристалізація? Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. 2016. № 4 (75). С. 35—39. http://doi.org/10.17721/1728-2713.75.05
 10. Кульчицька Г.О., Герасимець І.М., Бельський В.М. Генезис скелетних і зональних псевдомонокристалів. Мінерал. зб. 2018. № 68, вип. 1. С. 24—29.
 11. Кульчицька Г.О., Герасимець І.М., Вишневський О.А., Бельський В.М. Мінеральні включення в кристалах циркону з Великовисківського сієнітового масиву (Український щит). Мінерал. журн. 2019. 41, № 2. С. 34—44. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.02.034
 12. Кульчицька Г.О., Герасимець І.М., Гречановська О.Є., Бельський В.М. Порівняння умов кристалізації гіперсольвусних сієнітів Українського щита за фазовим складом лужного польового шпату. Геологія і корисні копалини України. Зб. тез наук. конф., присв. 100-річному ювілею НАН України та Державної служби геології та надр України, 24 жовт. 2018 р. Київ: ІГМР НАН України, 2018. С. 105—107.
 13. Кульчицька Г.О., Мельников В.С. Включення закристалізованих розплавів в анортоклаз-мікропертиті з сієнітів Азовського штоку (Український щит). Мінерал. журн. 2008. 30, № 4. С. 21—40. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 14. Кульчицька Г.О., Черниш Д.С., Герасимець І.М. Мінералогічні й термобарометричні ознаки ліквації розплавів у гіперсольвусних сієнітах Українського щита. Мінерал. журн. 2020. 42, № 1. С. 36—48. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.01.036
 15. Мельников В.С., Возняк Д.К., Гречановська О.Є., Груба В.В., Кульчицька Г.О., Стрекозов С.М. Постмагматичні процеси на Азовському родовищі. Щелочной магматизм Земли и его рудоносность. Междунар. совещ. (стран СНГ), 10—16 сент. 2007 г., Донецк. Киев, 2007. С. 174—177.
 16. Мельников В.С., Возняк Д.К., Гречановская Е.Е., Гурский Д.С., Кульчицкая А.А., Стрекозов С.М. Азовское цирконий-редкоземельное месторождение: минералогические и генетические особенности. Минерал. журн. 2000. 22, № 1. С. 42—61. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 17. Мельников В.С., Гречановская Е.Е. Псевдоморфное замещение бритолита Азовского цирконий-редкоземельного месторождения: роль метамиктности и метасоматоза. Мінерал. журн. 2010. 32, № 3. С. 11—21. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 18. Михайлов В.А. Редкоземельные месторождения мира. Геология, ресурсы, экономика. Киев: ГПЦ "Киевский ун-т", 2010. 223 с.
 19. Шеремет Є.М., Кривдік С.Г., Стрекозов С.М. Перспективи виявлення рідкісноземельних родовищ "анадольського типу" в Приазов’ї (Україна). Мінерал. журн. 2017. 39, № 3. С. 85—101. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.03.085
 20. Voznyak D., Kulchytska G., Vyshnevskiy O., Ostapenko S. Sing of Magma Liquation in Mineral of the Azov Zr-REE Deposit (Ukrainian Shield). Conf. dedicat. to the memory of J. Morozewicz. "Alcaline Rocks: Petrology, Mineralogy, Geochemistry". Abstr. and excursion guide. 19—21 Sept., 2010. Kyiv, 2010. P. 67—68.
 21. Voznyak D.K., Levashova E.V., Skublov S.G., Kryvdik S.G., Vyshnevskyi O.A., Belskyi V.M., Kurylo S.I. Formation Mechanism of the Velyka Vyska Syenite Massif (Korsun-Novomyrhorod Pluton, Ukrainian Shield) derived from Melt Inclusions in Zircon. Мінерал. журн. 2021. 43, № 1. С. 3—15. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.01.003

PDF

Ukrainian