В.П. Семененко, Макрохондри в деяких хондритах: 2. Генетичні аспекти

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.03.054

УДК 523.681

Макрохондри в деяких хондритах: 2. Генетичні аспекти

В.П. Семененко, д-р геол.-мін. наук, чл.-кор. НАН України, проф., зав. від.

E-mail: cosmin@i.ua; orcid: 0000-0003-1479-6874

А.Л. Гіріч, канд. геол. наук, ст. наук. співроб.

E-mail: cosmin@i.ua; orcid: 0000-0002-0708-2753

К.О. Шкуренко, канд. геол. наук, наук. співроб.

E-mail: cosmin@i.ua; orcid: 0000-0002-2665-5916

Н.В. Кичань, канд. геол. наук, наук. співроб.

E-mail: cosmin@i.ua; orcid: 0000-0002-6793-6538

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (3): 54-61

Анотація: За результатами електронномікроскопічних та мікрозондових досліджень макрохондр у хондритах Allende CV3, Кримка LL3.1, Саратов L4, "Велика Балка" L4-5 і Château-Renard L6 зроблено такі генетичні висновки: 1) за будовою та мінеральним складом більшість макрохондр не відрізняється від ординарних хондр, що свідчить про подібність умов їхнього утворення; 2) вперше виявлена відповідність співвідношень SiO2/MgO і FeO/(FeO + MgO) у тонкозернистих оболонках макрохондр і хондр метеорита Кримка, яка безпосередньо вказує на їхнє співіснування в одному і тому ж пиловому довкіллі протопланетної туманності; 3) унікальні характеристики вперше знайдених двох макрохондр дали змогу деталізувати умови їхнього утворення та існування в протопланетній туманності. Полізональна графітовмісна макрохондра з метеорита Кримка утворилась внаслідок акреційного росту в мінералогічно змінному пиловому довкіллі. Її складна еволюційна історія охоплювала процеси переплавлення та селективного випаровування поверхневого шару макрохондри, акрецію пилу довкілля, формування тонкозернистої оболонки та міграційне вторгнення органічної проторечовини з її наступним частковим метаморфічним перетворенням у графіт. Макрохондра з оплавленою поверхнею з хондрита Allende зазнала в протопланетній туманності значного впливу високоенергетичних процесів і миттєвого охолодження; 4) рідкісність макрохондр у хондритах зумовлена, найімовірніше, не специфічними умовами їх виникнення, а пріоритетним над хондрами руйнуванням унаслідок постійного руху та взаємодії між собою та з іншими консолідованими об’єктами в доагломераційний період розвитку метеоритів.

Ключові слова: метеорит, хондрит, макрохондра, генетичні аспекти, акреція, хондроутворення, протопланетна туманність.

Література:

 1. Гіріч А.Л., Семененко В.П. Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 1. Структурно-мінералогічна характеристика. Мінерал. журн. 2016. 38, № 2. C. 56—66. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.03.056
 2. Дьяконова М.И., Харитонова В.Я. Результаты химического анализа некоторых каменных и железных метеоритов коллекции АН СССР. Метеоритика. 1960. Вып. 18. С. 48—67.
 3. Семененко В.П. Допланетная история минерального вещества (генетическая минералогия обыкновенных хондритов): автореф. дис. … д-ра геол.-мин. наук. Киев, 1987. 42 с.
 4. Семененко В.П., Гирич А.Л. Хондрит Саратов (L4): I. Скульптура поверхности хондр и некоторые особенности их минералогии. Минерал. журн. 1998. 20, № 2. С. 19—33.
 5. Семененко В.П., Гирич А.Л. Хондрит Саратов (L4): II. Природа скульптуры поверхности хондр. Минерал. журн. 1998. 20, № 3. С. 13—21.
 6. Семененко В.П., Гіріч А.Л. Мінералогічні особливості та генезис унікальної макрохондри метеорита Кримка (LL3.1). Допов. Нац. акад. наук України. 2011. № 11. С. 107—114.
 7. Семененко В.П., Гіріч А.Л. Два типи зерен графіту в хондриті Кримка (LL3.1). Мінерал. зб. 2010. № 60, вип. 2. С. 44—52.
 8. Семененко В.П., Гіріч А.Л. Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 2. Будова, хімічний склад та походження бітуму. Мінерал. журн. 2016. 38, № 4. C. 23—31. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.023
 9. Семененко В.П., Гіріч А.Л., Шкуренко К.О. Походження текстурних компонентів матриці хондритів. Зб. тез наук. конф., присвяченої 50-річчю ІГМР ім. М.П. Семененка "Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні", 14—16 трав. 2019 р. Київ, 2019. Т. 2. С. 242—244.
 10. Семененко В.П., Гіріч А.Л., Шкуренко К.О. Унікальний метеорит Кримка. Київ: Наук. думка, 2021 (у друці).
 11. Семененко В.П., Гіріч А.Л., Шкуренко К.О., Кичань Н.В. Макрохондри в деяких хондритах: 1. Структурно-мінералогічна характеристика. Мінерал. журн. 2021. 43, № 2. C. 29—39. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.02.029
 12. Семененко В.П., Шаркин О.П., Гирич А.Л. Необычные фрагменты в хондрите Саратов (L4). Тез. докл. ХХI Всесоюзн. метеорит. конф. г. Миасс 24—26 апр. 1990. Москва: ГЕОХИ АН СССР, 1990. С. 178—179.
 13. Семененко В.П., Шкуренко К.О., Гіріч А.Л. Хімічна неоднорідність тонкозернистої речовини в метеориті Кримка (LL3.1). Мінерал. журн. 2014. 36, № 4. С. 39—49. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 14. Binns R.A. An exceptionally large chondrule in the Parnallee meteorit. Mineral. Mag. 1967. 36, Iss. 279. P. 319—324.
 15. Brearley A.J. Nature of matrix in unequilibrated chondrites and its possible relationship to chondrules. Chondrules and the Protoplanetary Disk. 1996. P. 137—151.
 16. Cassen P., Boss A.P. Protostellar collapse, dust grains and solar-system formation. Meteorites and the early solar system (A89-27476 10-91). Tucson, AZ, Univ. of Arizona Press, 1988. P. 304—328.
 17. Clayton D.D. Chemical and isotopic fractionation by grain size separates. Earth and Planet. Sci. Lett. 1980. 47, Iss. 2. P. 199—210. https://doi.org/10.1016/0012-821X(80)90036-9
 18. Friedrich J.M., Weisberg M.K., Ebel D.S., Biltz A.E., Corbett B.M., Iotzov I.V., Khan W.S., Wolman M.D. Chondrule size and related physical properties: A compilation and evaluation of current data across all meteorite Groups. Chemie der Erde. Geochemistry. 2015. 75, № 4. P. 419—443. https://doi.org/10.1016/j.chemer.2014.08.003
 19. Huss G.R., Keil K., Taylor G.J. The matrices of unequilibrated ordinary chondrites: Implications for the origin and history of chondrites. Geochim. et cosmochim. acta. 1981. 45, Iss. 1. P. 33—51. https://doi.org/10.1016/0016-7037(81)90262-3
 20. Hutchison R., Bridges J.C. A survey of large silicate objects in ordinary chondrites. Meteoritics. 1995. 30, № 5. P. 523—524.
 21. Mason B. Meteorites. New York, London: John Wiley and Sons Incorporation, 1963. 306 p.
 22. Michel-Levi M.C. SEM-observation of H-group hondrites. Meteoritics. 1977. 12, № 3. P. 194.
 23. Prinz, M., Weisberg, M.K., Nehru, C.E. Gunlock, a new type 3 ordinary chondrite with a golfball-sized chondrule. Meteoritics. 1988. 23. P. 297.
 24. Ruzicka, A., Snyder, G.A., Taylor, L.A. Mega-chondrules and large, igneous-textured clasts in Julesberg (L3) and other ordinary chondrites: Vapor-fractionation, shock-melting and chondrule formation. Geochim. et Cosmochim. Acta. 1998. 62,  Iss. 8. P. 1419—1442. https://doi.org/10.1016/S0016-7037(98)00029-5
 25. Semenenko V.P., Bischoff A., Weber I., Perron C., Girich A.L. Mineralogy of fine-grained material in the Krymka (LL3.1) chondrite. Meteoritics and Planet. Sci. 2001. 36. P. 1067—1085. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2001.tb01945.x
 26. Semenenko V.P., Girich A.L. Two types of graphite crystals within the Krymka chondrite (LL3.1). Meteoritics and Planet. Sci. 2011. 46. Suppl. P. A210.
 27. Weisberg M.K., Prinz M., Clayton R.N., Mayeda T.K., Sugiura N., Zashu S., Ebihara M. A new metalrich chondrite grouplet. Meteoritics and Planet. Sci. 2001. 36. P. 401—418. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2001.tb01882.x
 28. Weisberg M.K., Prinz M., Nehru C.E. Macrochondrules in ordinary chondrites: Constraints on chondrule-forming processes. Meteoritics. 1988. 23. P. 309—310.
 29. Weyrauch M., Bischoff A. Macrochondrules in chondrites-formation by melting of mega-sized dust aggregates and/or by rapid collisions at high temperatures? Meteoritics and Planet. Sci. 2012. 47, Iss. 12. P. 2237—2250. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2012.01403.x
 30. Wood J.A. On the formation of meteoritic chondrules by aerodynamic drag heating in the solar nebular. Earth and Planet. Sci. Lett. 1984. 70,  Iss. 1. P. 11—26. https://doi.org/10.1016/0012-821X(84)90205-X

PDF

Ukrainian