L.M. Stepanyuk, URANIUM-LEAD AGE OF GRANITES OF KIROVOHRAD MASSIF OF THE INHUL MEGABLOCK OF THE UKRAINIAN SHIELD

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.04.056

UDC 550.93

URANIUM-LEAD AGE OF GRANITES OF KIROVOHRAD MASSIF OF THE INHUL MEGABLOCK OF THE UKRAINIAN SHIELD

L.M. Stepanyuk, DrSc (Geology), Corresp. Member of NAS of Ukraine, Prof., Deputy Director

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua; orcid: 0000-0001-5591-5169

N.M. Konoval, PhD (Geology), Research Fellow

E-mail: nasa246@ukr.net; orcid: 0000-0002-5645-0110

T.I. Dovbush, Researcher Fellow

E-mail: tetyana.dovbush1@gmail.com; orcid: 0000-0002-3512-3313

O.V. Kovtun, Junior Researcher, Leading Geologist Engineer

E-mail: kovtun85@ukr.net; orcid: 0000-0003-0475-8778

O.B. Vysotsky, Research Fellow

E-mail: alek.vysotsky@gmail.com; orcid: 0000-0002-3542-4685

V.P. Snisar, PhD (Geology and Mineralogy), Head of Department

E-mail: v.snisar@ukr.net; orcid: 0000-0002-3482-0563

M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine

34, Acad. Palladin Ave., Kyiv, Ukraine, 03142

Language: Ukrainian

Mineralogical journal 2021, 43 (4): 56-62

Abstract: The porphyry-like biotite-garnet granites (sample KВ-5-1) of the Sokolivkа quarry were studied. The quarry is located in the Kirovohrad granite massif on the southwest of Kropyvnytsky city. The aim of our geochronology investigation is to determine the age of granites of the Kirovohrad massif by the U-Pb isotope method using monazite. The age of granites from Kirovohrad massif by the U-Pb method using monazite has not been determined yet. According to our data, the porphyry granites of the Kirovohrad massif (Sokolivkа quarry) were formed 2034 million years ago. This U-Pb data of the porphyry-like granites is significantly lower than the U-Pb age of the granites from other parts of this massif. This may be due to the multistage formation of the Kirovohrad massif, for example, the Novoukrainskiy and some granite massifs of the Zhytomyr complex from Volyn’ megablock.

Keywords: Sokolivkа quarry, monazite, uranium-lead isotope method.

References:

 1. Bartnitskiy, E.N., Bibikova, E.V., Verhoglyad, V.M., Legkova, G.V., Skobelev, V.M. and Terets, G.Ya. (1995), Geochemistry and ore formation, Vol. 21, Kyiv, UA, pp. 164-167 [in Russian].
 2. Shcherbakov, I.B., Yesypchuk, K.Yu., Orsa, V.I., Usenko, I.S., Bartnitsky, E.N., Holub, E.N., Horlitsky, B.A., Kirillov, S.P., Zabiyaka, L.I., Tsarovsky, I.D. and Osadchy, V.K. (1984), Granitoid formations of the Ukrainian Shield, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 192 p. [in Russian].
 3. Yesipchuk, K.Yu., Bobrov, O.B., Stepanyuk, L.M., Shcherbak, M.P., Glevasskiy, Ye.B., Skobelev, V.M., Drannik, V.S. and Geichenko, M.V. (2004), Correlated Chronostratigraphic Chart of Early Precambrian of the Ukrainian Shield (chart and explanatory note), UkrDGRI publ., Kyiv, UA, 30 p. [in Ukrainian].
 4. Stepanyuk, L.M., Dovbush, T.І., Bondarenko, S.M., Syomka, V.O., Grіnchenko, O.V. and Skuratіvskiy, S.Ye. (2012), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 34, No. 3, Kyiv, UA, pp. 55-63 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 5. Stepanyuk, L.M., Bondarenko, S.M., Ivanov, B.N., Dovbush, T.I., Kurylo, S.I., Syomka, V.O. and Shestopalova, E.E. (2014), Geochemistry and ore formation, Vol. 34, pp. 18-25 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/gof.2014.34.018
 6. Stepanyuk, L.M., Kurylo, S.I. and Dovbush, T.I. (2015), Visn. Nac. Akad. nauk Ukr., No. 10, pp. 46-49 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/visn2015.10.046
 7. Stepanyuk, L.M., Syomka, V.O., Kurylo, S.I., Donskoy, N.A., Bondarenko, S.M. and Dovbush, T.I. (2016), Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., No. 8, pp. 79-84 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.08.079
 8. Stepanyuk, L.M., Kurylo, S.I., Syomka, V.O., Bondarenko, S.M., Kovalenko, O.O., Dovbush, T.I. and Vysotskiy, O.B. (2017), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 39, No. 1, Kyiv, UA, pp. 63-74 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.01.063
 9. Stepanyuk, L.M., Konoval, N.M., Vysotskiy, O.B., Dovbush, T.I. and Bilan, O.V. (2020), Geochemistry and ore formation, Vol. 41, pp. 77-82 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/gof.2020.41.077
 10. Stepanyuk, L.M., Kurylo, S.I., Kovtun, O.V., Dovbush, T.I. and Vysotsky, O.B. (2021), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 43, No. 2, Kyiv, UA, pp. 49-57 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.02.049
 11. Shumlyanskyy, L.V. and Petrenko, O.V. (2015), Geology and Mineralogy Bull. of Kryvyi Rih Nat. Univ., Vol. 33, No. 1, Kryvyi Rih, UA, pp. 80-87 [in Ukrainian].
 12. Shcherbak, D.N., Ponomarenko, A.N. and Makarenko, I.D. (1995), Geochemistry and ore formation, Vol. 1, Kyiv, UA, pp. 74-88 [in Russian].
 13. Shcherbak, N.P., Artemenko, G.V., Bartnitsky, E.N., Verkhogliad, V.M., Komaristyi, A.A., Lesnaya, I.M., Mitskevich, N.Yu., Ponomarenko, A.N., Skobelev, V.M. and Shcherbak, D.N. (1989), Geochronological chart of the Precambrian of the Ukrainian Shield, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 144 p. [in Russian].
 14. Shcherbak, N.P., Artemenko, G.V., Lesnaya, I.M., Ponomarenko, A.N. and Shumlyanskyy, L.V. (2008), Geochronology of the Early Precambrian of the Ukrainian Shield. Proterozoic, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 240 p. [in Russian].
 15. Shcherbakov, I.B. (2005), Petrology of the Ukrainian Shield, ZUKTS press, Lviv, UA, 366 p. [in Russian].
 16. Krough, T.E. (1973), Geochim. et Cosmochim. acta, Vol. 37, No. 3. pp. 485-494. https://doi.org/10.1016/0016-7037(73)90213-5
 17. Ludwig, K.R. (1989), U.S. Geol. Surv. Open-File Rept., Vol. 542, No. 88, р. 40.
 18. Ludwig, K.R. (1990), U.S. Geol. Surv. Open-File Rept., Vol. 557, No. 88, р. 38.
 19. Stepanyuk, L.M., Kurylo, S.І., Dovbush, T.І., Grinchenko, O.V., Syomka, V.O., Bondarenko, S.M. and Shumlyanskyy, L.V. (2017), Geochemistry and ore formation, Vol. 38, pp. 3-13. https://doi.org/10.15407/gof.2017.38.003
 20. Stepanyuk, L., Hrinchenko, O., Slobodian, B., Semka, V., Kurylo, S. and Dovbush, Т. (2018), Visn. Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv: Geology. Iss. 3(82). pp. 23-28. https://doi.org/10.17721/1728-2713.82.03

 PDF

English