39 (2)

English

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02

MINERALOGY

PAVLYSHYN V.I.
Ontogenesis of Latticelike Aggregates of Goethite, Kryvyi Rih Basin (Ukraine)

Language: Ukrainian
Mineralogical journal 2017, 39 (2): 3-7
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.003
Full text

LYZHACHENKО N.М., BONDARENKO S.М., КURYLО S.І., SYОMKА V.О., GRINCHENKO O.V.
Scarn Gold Mineralization of the Bandurka Ore Occurrences (Ingul Megablock, Ukrainian Shield)

Language: Ukrainian
Mineralogical journal 2017, 39 (2): 8-18
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.008
Full text

PONOMAR V.P., BRIK A.B., CHEREVKO YU.I., OVSIENKO V.V.
Influence of Particle Size on Magnetizing Roasting of the Hematite Quartzite in an Atmosphere of Carbon Monoxide
Language: Ukrainian
Mineralogical journal 2017, 39 (2): 19-28
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.019
Full text

PETROLOGY

KRYVDIK S.G., SHARYGIN V.V., GATSENKO V.O., LUNEV E.S., KUSHNIR S.V.
Nepheline Syenites from Pokrovo-Kyriyivo Massif (Azov Area, Ukraine)

Language: Ukrainian
Mineralogical journal 2017, 39 (2): 29-45
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.029
Full text

GEOCHEMISTRY

STEPANYUK L.M., DOVBUSH T.I., KURYLO S.I., ZYULTSLE O.V., YASKEVICH T.B.
Uraniumlead Age of Monazites from Biotitic Gneisses of the Middle Bug Area Of the Ukrainian Shield

Language: Ukrainian
Mineralogical journal 2017, 39 (2): 46-56
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.046
Full text

NASEDKIN E.I.
Geochemical Research Aspects of Atmospheric Aerosol of Zaporizhia City
Language: Ukrainian Mineralogical journal 2017, 39 (2): 57-63
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.057
Full text

RUDENKO I.M., PUSHKAR’OV O.V., DOLIN V.VIK., ZUBKO O.V., GRECHANOVSKAYA E.E.
Tritium Indicator of Effectiveness of Thermomodification of Adsorption Properties of Clinoptilolite

Language: Ukrainian
Mineralogical journal 2017, 39 (2): 64-74
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.064
Full text

ORE FORMATION

NAUMOV G.B.
Ways and Mechanisms of Migration of Substances in the Hydrothermal Process

Language: Russian
Mineralogical journal 2017, 39 (2): 75-91
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.075
Full text

NEWS ITEMS

SHATALOV N.N.
In Memory of an Outstanding Metallogenist — Professor Leonid Stanislavovich Galetsky

Language: Russian
Mineralogical journal 2017, 39 (2): 92-95
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.092
Text

GRIGORCHUK K.G., ZHOVINSKY E.YA., KRYUCHENKO N.O.
To the Memory of the Outstanding Scientist and Geologist Yuriy Mykolayovych Senkovsky

Language: Ukrainian
Mineralogical journal 2017, 39 (2): 96-99
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.096
Text

The Regulation on the Interdepartmental Tectonic Committee of Ukraine
Language: Ukrainian
Mineralogical journal 2017, 39 (2): 100-102
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.100
Text