Geochemistry of Ruska-Polyana Rare-Metal Granites of Korsun-Novomyrgorod Pluton (Ingul Megablock, the Ukrainian Shield)

UDC 550.42 : 552.311 (477.46)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.03.067

O.V. Zaiats

M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine

34, Acad. Palladina Pr., Kyiv-142, Ukraine, 03680

E-mail: zolgavikt@gmail.com

Geochemistry of Ruska-Polyana Rare-Metal Granites of Korsun-Novomyrgorod Pluton (Ingul Megablock, the Ukrainian Shield)

Language: Ukrainian

Mineralogical journal 2015, 37 (3): 67-77

Abstract: The study of geochemical peculiarities of Ruska-Polyana rare-metal granites was realized by X-ray fluorescence method and partly by mass spectrometry by inductively coupled plasma (ICP-MS). Isotopic composition of strontium (87Sr/86Sr) in apatites of the Ruska-Polyana rare-metal granites was determined. Rare-metal granites occur in the south-eastern part of the Ruska-Polyana massif of Korsun-Novomyrgorod pluton. They are different as to texture, structure and color. These are biotite, amphibole-biotite granites. According to the properties they are similar to petrochemical rapakivi granites of Korsun-Novomyrgorod pluton. These are plumasite, high-K, high-iron granites. They are characterized by the increased oxidation of iron, which is characteristic of not deep formations. Two types of rare-metal granites were identified. The granites of the first type are presented by pink, fine-grained granites (the upper part of the hole section). The granites of the second type are gray porphyritic granites (the lower part of the hole section). Ruska-Polyana rare-metal granites are enriched in K, Rb, Zr, Y, Nb, Ta, REE (except for Eu), Hf, Th and depleted of Ti, P, Sr compared with the average composition of the upper crust. Ruska-Polyana rare-metal granites are characterized by high crystalline differentiation degree: highly enriched in iron, enrichment in Rb, Y, Zr, REE and depletation of Sr (prolonged feldspar fractionation). REE distribution in two types of granite is different. Fine-grained pink granite HREE enrichment compared with LREE ([La/Yb]N = 1.8—0.7). For gray porphyritic granite is typical, moderately differentiated distribution REE ([La/Yb]N = 9.2—4.8) with an enrichment of LREE. The two types are characterized by a deep negative Eu anomaly (Eu/Eu* = 0.05—0.13). The deep negative Eu anomalies in granites were caused by the intensive feldspar fractionation. The Ruska-Polyana rare metal granites are within-plate A-type ones. They belong to granites with crust source of magma generation (A2). The abnormally high values of ratio 87Sr/86Sr in apatites of Ruska-Polyana rare-metal granites were obtained (0.73799 ± 0.00006 and 0.77010 ± 0.00008). They indicate on a crust source too. Such abnormal high ratio 87Sr/ 86Sr in apatites of Ruska-Polyana rare-metal granites can be explained by crystalline differentiation with K and Rb accumulation and Sr depletation.

Keywords: rare-metal granites, rare elements, A-type granites, 87Sr/86Sr ratio, Ruska-Polyana massif, Korsun-Novomyrgorod pluton.

References:

1. Andreeva, E.D., Bogatikov, O.A., Borodaevskaja, M.B., Gon’shakova, V.I., Egorov, L.S., Efremova, S.V., Kovalenko, V.I., Maleev, E.F., Markovskij, B.A., Masajtis, V.L., Mihajlov, N.P., Nasedkin, V.V., Petrova, M.A., Polunina, L.A., Rotman, V.K., Rumjanceva, N.A., Filippova, T.P., Frolov, V.T., Frolova, T.I., Hvorova, I.V. and Shherbakova, M.N. (1981), Klassifikacija i nomenklatura magmaticheskih gornyh porod, Spravochnoe posobie, Nedra, Moskow, 160 p.
2. Grebennikov, A.V. (2014), Geologija i geofizika, Vol. 55 No 9, рр. 1356-1373.
3. Dovbush, T.I., Skobeljev, V.M. and Stepanyuk, L.M. (2008), Metodychni rekomendacii’ z uran-svyncevogo, rubidijstroncijevogo ta samarij-neodymovogo izotopnogo datuvannja geologichnyh ob’jektiv pry GRR, UkrDGRI, Kyiv, 77 p.
4. Esipchuk, K.E., Orsa, V.I., Shherbakov, I.B., Sheremet, E.M., Skobelev, V.M., Rjabokon’, V.V., Galeckij, L.S., Panov, B.S., Jushin, A.A., Bochaj, L.V., Golub, E.N., Demjanenko, V.V., Buchinskaja, K.M., Sveshnikov, K.I., Suhorukov, Ju.T., Shcherbak, D.N., Osadchij, V.K., Pijjar, Ju.K., Samchuk, A.I., Kushnir, A.S., Andreev, A.V. and Cheburkin, A.K. (1993), Granitoidy Ukrainskogo shhita Petrohimija, geohimija, rudonosnost’, Spravochnik, Naukova dumka, Kyiv, 232 p.
5. Zajac’, O.V., Larikov, A.L., Syomka, L.V. and Kosheljev, O.V. (2012), Mineral’ni resursy Ukrai’ny, Kyiv, No 4, рр. 18-22.
6. Kovalenko, V.I. (1977), Petrologija i geohimija redkometal’nyh granitoidov, Nauka, Novosibirsk, 206 p.
7. Kovalenko, V.I., Jarmoljuk, V.V., Budnikov, S.V., Careva, G.M., Sal’nikova, E.B., Kovach, V.P., Kotov, A.B. and Jakovleva, S.Z. (1999), Geologija rudnyh mestorozhdenij, Vol. 41 No 5, рр. 404-424.
8. Kryvdik, S.G., Dubyna, O.V., Dovbush, T.I., Kotvyc’ka, I.M., Vysoc’kyj, O.B., Bezsmolova, N.V. and Amashukeli, Ju.A. (2011), Mineral. Journ. (Ukraine), Kyiv, Vol. 33 No 3, рр. 55-62.
9. Mytrohyn, O.V. (2011), Anortozyt-rapakivigranitna formacija Ukrai’ns’kogo shhyta (geologija, rechovynnj sklad ta umovy formuvannja), dysertacija … d-ra geologichnyh nauk, Kyiv, Ukraine, 346 p.
10. Perepelov, A.B. and Efremov, S.V. (2000), Geohimicheskie processy i poleznye iskopaemye, Vestnik GeoIGU, Vyp. 2, рр. 215-228.
11. Ponomarenko, O.M., Zajac’, O.V., Bezvynnyj, V.P. and Dovbush, T.I. (2011), Geohimija ta rudoutvorennja, Kyiv, Ukraine, Vyp. 30, рр. 18-26.
12. Sheremet, E.M., Kryvdik, S.G. and Sedova, E.V. (2014), in Ponomarenko, O.M., Antsiferov, A.V. (eds), Redkometal’nye granity Ukrainskogo shhita (petrologіja, geohimija, geofіzika i rudonosnost’), Noulidzh, Donetsk, 250 p.
13. Sheremet, E.M., Panov, B.S. and Kolomiec, G.D. (1989), Dokl. AN USSR, Ser. B, No 3, рр. 32-34.
14. Shestopalova, E.E., Stepanyuk, L.M., Dovbush, T.I. and Kotvickaja, I.N. (2014), Mineral. Journ. (Ukraine), Kyiv, Vol. 36 No 4, рр. 95-106.
15. Shumlyanskyy, L.V., Mytrohyn, O.V., Bogdanova, S.V., Bratchuk, O.M. and Jakubenko, P.F. (2008), Geolog Ukrai’ny, Kyiv, No 1-2, рр. 77-85.
16. Shherbakov, I.B. (2005), Petrologija Ukrainskogo shhita, ZUKC, L’vov, 364 p.
17. Blevin, P.L. (2004), Resource Geol., Vol. 54, рр. 241-252.
18. Creaser, R.A., Price, R.C. and Wormald, R.J. (1991), Geology, Vol. 19, рр. 163-166.
19. Eby, G.N. (1992), Geology, Vol. 20, рр. 641-644.
20. Edgar, A.D. (1989), Amer. Miner., Vol. 74, рр. 889-895.
21. Frost, B.R., Branes, C.C., Collins, W.J., Arculus, R.J., Ellis, D.J. and Frost, C.D. (2001), J. Petrol., Vol. 42, рр. 2033-2048.
22. Frost, C.D. and Frost, B.R. (2011), J. Petrol., Vol. 52, рр. 39-53.
23. Kostenko, N.V. and Tolstoy, M.I. (2010), Abstr. of XXVII Intern. conf. "Geochemistry of magmatic rocks-2010", Moscow-Koktebel’, рр. 76-77, available at: http://alkaline2010.web.ru/.
24. Maniar, P.D. and Piccoli, P.M. (1989), Geol. Soc. Amer. Bull., Vol. 101, рр. 635-643. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1989)101<0635:TDOG>2.3.CO;2 
25. Pearce, J.A. (1996), Episodes, Vol. 19 No 4, рр. 120-125.
26. Pearce, J.A., Harris, N.B.W. and Tindle, A.G. (1984), J. Petrol., Vol. 25, рр. 956-983.
27. Whalen, J.B., Currie, K.L. and Chappell, B.W. (1986), Contribs Mineral. and Petrol., Vol. 95, рр. 407-419.

English