About the Metamorphic-Hydrothermal Nature of Gold Ore Deposit Formations of the Ukrainian Shield

UDC 553.21/.24 : 549.41 (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.03.098

M.M. Pavlun’

Ivan Franko National University of Lviv

4, Hryshevsky Str., Lviv, Ukraine, 79005

E-mail: zaggeol@franko.lviv.ua

About the Metamorphic-Hydrothermal Nature of Gold Ore Deposit Formations of the Ukrainian Shield

Language: Ukrainian

Mineralogical journal 2015, 37 (3): 98-111

Abstract: Physical and chemical features of the processes of formation of gold ore deposits in the Ukrainian Shield are considered based on the reconstruction of a number of thermobarogeochemical features and parameters of the mineral forming fluid regime. Their metamorphic-hydrothermal nature was concluded. It is confirmed by the highest (to hyperbaric) pressures (300—350 MPa), subisochoric trend of the processes at the genotype objects, high temperature control (from 3—5 to 8—10 °C/100 m), dioxide carbon high density in fluids (up to 1.02 g/cm3), very slow (compressed) process of partial and complete homogenization (heterogenization) of the inclusions, etc.

Keywords: fluid inclusions, gold-concentration paleohydrosystems, degree of temperature control, gold, Ukrainian Shield.

References:

1. Bobrov, O.B. (1997), Korysni kopalyny Ukrai’ny, Ch. 1, LDU, L’viv, 58 p.
2. Bobrov, O.B., Gurs’kyj, D.S., Sivoronov, A.O. and Pavlun’, M.M. (2004), Geologo-genetychna typizacija zolotorudnyh rodovyshh Ukrai’ny, UkrDGRI, Kyiv, 468 p.
3. Bobrov, A.B., Lyakhov, Yu.V. and Pavlun’, N.N. (2001), Tr. mezhdunar. konf. po termobarogeokhimii, VNIISIMS, Aleksandrov, pp. 248-261.
4. Bobrov, O.B., Sivoronov, A.O. and Merkushyn, I.Je. (2000), Majs’ke zolotorudne rodovyshhe (geologija, rechovynnyj sklad rud, model’ utvorennja), Dnipropetrovs’k, 180 p.
5. Borodaevskaya, M.I. and Rozhkov, I.S. (1976), Mestorozhdenija zolota, Rudnye mestorozhdeniya SSSR, Vol. 3, Nedra, Moscow, pp. 5-77.
6. Buryak, V.A. (1997), Metamorfogennoe rudoobrazovanie, Sb. nauch. statei, Moscow, pp. 185-197.
7. Galetskii, L.S., Bochai, L.V. and Lebed’, N.I. (1994), Geol. zhurn., Kyiv, Ukraine, No 3, pp. 14-30.
8. Laz’ko, Je.M., Ljahov, Ju.V. and Pavlun’, M.M. (1992), Visn. L’viv. un-tu, Ser. geol., Vyp. 11, L’viv, pp. 25-40.
9. Laz’ko, E.M., Lyakhov, Yu.V. and Pavlun’, N.N. (1997), Sovremennye problemy geologii poiskov i razvedki mestorozhdenii poleznykh iskopaemykh, Nauka, Moscow, pp. 24-32.
10. Lebed’, N.I. (2000), Mineral. Journ. (Ukraine), Kyiv, Vol. 22 No 1, pp. 108-114.
11. Lyakhov, Yu.V., Pavlun’, N.N., Piznyur, A.V. and Popivnyak, I.V. (1995), Termobarogeokhimiya zolota, Svit, L’vov, 280 p.
12. Lyakhov, Yu.V., Pavlun’, N.N., Sivoronov, A.A., Bobrov, A.B. and Pozdeev, K.M. (2000), Sintez mineralov i metody ih issledovanija, Tr. VNIISIMS, Vol. 16, pp. 381-386.
13. Lyakhov, Yu.V., Pavlun’, M.M., Popivnjak, I.V. and Cihon’, S.I. (2001), Mineral. zb. L’viv. un-tu, L’viv, Ukraine, No 51 Vyp. 1, pp. 22-34.
14. Lyakhov, Yu.V., Pavlun’, M.M. and Cihon’, S.I. (2012), Geologija korysnyh kopalyn. Ch. I. Rudogenez, Vyd-vo L’viv. un-tu, L’viv, 285 p.
15. Lyakhov, Yu.V., Sivoronov, A.O., Bobrov, O.B. and Pavlun’, M.M. (1994), Mineral. zb. L’viv. un-tu, L’viv, Ukraine, No 47 Vyp. 1, pp. 24-32.
16. Pavlun’, M.M. (2001), Zb. nauk. prac’ UkrDGRI, Kyiv, pp. 60-65.
17. Pavlun’, M.M. (2002), Mineral. zb. L’viv. un-tu, L’viv, Ukraine, No 51 Vyp. 2, pp. 22-33.
18. Pavlun’, M.M. (2003), Fizyko-himichni umovy i zonal’nist’ rozvytku molibden-vol’framovyh ta zolotordnyh formacij (za rezul’tatamy termobarogeohimichnyh dochlidzhen’), Avtoref. dys. d-ra heol. nauk, L’viv, 53 p.
19. Petrovskaya, N.V., Safonov, Yu.G. and Sher, S.D. (1976), Rudnye formatsii mestorozhdenii, Vol. 2, Moscow, pp. 121-184.
20. Smirnov, V.I. (1982), Geologiya poleznykh iskopaemykh, Nedra, Moscow, 669 p.
21. Takenouchi, S. and Kennedi, Dzh.K. (1968), Termodinamika postmagmaticheskikh protsessov, Mir, Moscow, pp. 110-136.
22. Takenouchi, S. and Kennedi, Dzh.K. (1968), Termodinamika postmagmaticheskikh protsessov, Mir, Moscsow, pp. 137- 149.
23. Fomin, Yu.A., Demikhov, Yu.N., Shibetskii, Yu.A., Lazarenko, E.E. and Blazhko, V.I. (1996), Mineral. Journ. (Ukraine), Kyiv, Vol. 18 No 1, pp. 74-87.
24. Shilo, N.A. (1976), Zolotorudnye mestorozhdeniya metamorfogennoi, plutonogennoi i vulkanogennoi formatsii, Geologogeokhimicheskie osobennosti mestorozhdenii poleznykh iskopaemykh na severo-vostoke SSSR, Tr. SVKNII, Magadan, Vyp. 69, pp. 3-41.
25. Bobrov, O.B., Gursky, D.S., Nechaev, S.V., Sivoronov, A.O., Yushin, O.O. and Pavlun’, M.M. (2002), Mineral. Journ. (Ukraine), Kyiv, Vol. 24 No 2-3, pp. 37-44.
26. Bobrov, A.B., Sivoronov, A.A., Malyuk, B.I. and Pavlun’, M.M. (1998), Newsletter of the ILGGM, Southgempton, April, No 26, pp. 61-64.
27. Tödheide, K. and Franck, E.U. (1963), Z. Phys. Chem. Neue Folge, Bd. 37, pp. 387-401. https://doi.org/10.1524/zpch.1963.37.5_6.387

English