Thermomagnetic Investigations of Hematite Transformations to Magnetite with the Use of Starch

UDC (549.5.517.2 + 549.731.13) : 539.26

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.02.037

V.P. Ponomar (1), A.E. Grechanovsky (2), A.B. Brik (2), А.А. Yushyn (2), V.P. Lyutoev (3), Т.S. Savchenko (2)

(1) Taras Shevchenko Kyiv National University

90, Vasylkivska Str., Kyiv, Ukraine, 03022

E-mail: vitaliyponomar.vp@gmail.com

(2) M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine

34, Acad. Palladina Pr., Kyiv-142, Ukraine, 03680

E-mail: abrik@voliacable.com

(3) Institute of Geology, Komi SC, Ural Branch of the RAS

54, Pervomayskaya Str., Syktyvkar, Russia, 167982

E-mail: vlutoev@geo.komisc.ru

Thermomagnetic Investigations of Hematite Transformations to Magnetite with the Use of Starch

Language: Russian

Mineralogical journal 2015, 37 (2): 37-45

Abstract: It is known that production of iron ore concentrates from poor oxidized iron ores creates a lot of problems. For its solving we need perform the complex of mineralogical, physicochemical and technological investigations. Transformation of weak-magnetic minerals (hematite, goethite) to highly magnetic magnetite is used to improvement the efficiency of enriching technologies for poor oxidized iron ores. Despite the great number of works connected with transformation of weak-magnetic minerals to highly magnetic ones, there are a lot of unsolved problems in this field of research. The work objective is to establish mechanisms of hematite transformation to magnetite due to hematite reduction in the presence of different amounts of starch. Mechanisms of hematite transformation to magnetite under iron ore heating in the presence of different amounts of starch have been studied. Thermomagnetic research was conducted using the laboratory-scale plant which permits one to program heating and cooling conditions of the sample under study, as well as to record the sample magnetization depending on its temperature. The processes of hematite reduction to magnetite with use of starch have been investigated in the temperature range of 420—650 °С. It was established that saturation magnetization of hematite ore in the process of magnetization increased almost 20 times and reached the value of Мs ≈ 20 А • m2/kg. The amount of starch in the performed experiments varied in the range of 0.1—10 wt. % of ore amount. It was established that the increase of starch amount above 2 % did not result in considerable growth of saturation magnetization of the ore. Possible mechanisms of hematite transformation to magnetite have been described. Obtained results may be useful for improvement the efficiency of enriching technologies for poor oxidized iron ores.

Keywords: hematite, magnetite, iron ores, thermomagnetic curves, magnetometry.

References:

1. Bondarenko, B.I. (1980), Vosstanovlenie oxidov metallov v slozhnyh gazovyh sistemah, Naukova dumka, Kiev, 386 p.
2. Evtehov, V.D., Peregudov, V.V., Evtehov, E.V., Dudar', L.T., Filenko, V.V., Smirnov, A.Ja., Bilenko, A.E. and Nikolaenko, E.M. (2013), Heol.-mineral. visn. Kryvoriz. nats. un-tu, No 1-2 (29-30), pp. 87-97.
3. Ljutoev, V.P., Silaev, V.I., Ponomarenko, O.M., Brik A.B., Dudchenko, N.O., Yushyn, А.А., Lysjuk, A.Ju. and Shevchuk, S.S. (2013), Vestn. In-ta geologii RAN, No 1, pp. 20-25.
4. Ponomarenko, O.M. (ed.) (2012), Dovidnyk "Instytut heokhimiyi, mineralohiyi ta rudoutvorennya im. M.P. Semenenka NAS of Ukraine. Innovatsiyni rozrobky" Druk. TsP "KOMPRYNT", Kyiv, 82 p.
5. Ponomarenko, O.M., Brik, A.B., Dudchenko, N.O. and Yushyn, А.А. (2012), Materialy 2-i Mizhnar. nauk.-tekhn. konf. "Heomekhanichni aspekty ta ekolohichni naslidky vidpratsyuvannya rudnykh pokladiv", Vydavn. Tsentr Kryvoriz. nats. un-tu, Kryvyy Rih, pp. 197-198.
6. Ponomarenko, O.M., Brik, A.B., Dudchenko, N.O. and Yushyn, А.А. (2015), Nauka ta innovatsiyi, Kyiv, Vol. 11(2), pp. 33-36.
7. Silaev, V.I., Ljutoev V.P., Brik, A.B., Dudchenko N.O. and Lysjuk, A.Ju. (2014), Vestn. Perm. un-ta. Geologija, Vyp. 122, pp. 60-77.
8. Ponomarenko, O.M., Brik, A.B., Dudchenko, N.O., Yanyshpol's'kyy, V.V. and Yushyn, А.А., M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of NAS of Ukraine (2013), Sposib omahnichuvannya slabomahnitnykh okyslenykh zaliz nykh rud i zalizorudnykh vidkhodiv dlya mahnitnoyi separatsiyi z vykorystannyam vidnovlyuval'nykh dzherel syrovyny, State Register of Patents of Ukraine, Kyiv, UA, Pat. No 82527 U.
9. Yanyshpol's'kyy, V.V., Alyekseytsev, Yu.O., Dudchen ko, N.O., Ponomarenko, O.M. and Brik, A.B., M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of NAS of Ukraine (2014), Prystriy dlya reyestratsiyi namahnichenosti mahnitnykh materialiv ta rud v zalezhnosti vid temperatury pry yikh khimichnomu peretvorenni pry okysnovidnovnykh umovakh, State Re gister of Patents of Ukraine, Kyiv, UA, Pat. No 94795 U.
10. Ellid, M.S., Murayed, Y.S., Zoto, M.S., Music, S. and Popovie, S. (2003), J. Radioanal. and Nucl. Chem., Vol. 258, pp. 299-305. https://doi.org/10.1023/A:1026285721065 
11. Liu, X., Wang, Y., Yu, L., Tong, Z., Chen, L. and Liu, H. (2013), Starch/Starke, Vol. 65, pp. 48-60. https://doi.org/10.1002/star.201200198 
12. Liu, X., Yu, L., Xie, F., Li, M., Chen, L. and Li, X. (2010), Starch/Starke, Vol. 62, pp. 139-146. https://doi.org/10.1002/star.200900202 
13. Yanyshpol's'kyy, V.V., Alyekseytsev, Yu.O., Dudchen ko, N.O. and Brik, A.B. (2014), Book of abstr. "34th Intern. conf. on vacuum microbalance and thermoanaly ti cal techniques", Kyiv, p. 69.

English