Effect of thermal treatment with starch of Kerch iron ores on their properties by data Mossbauer spectroscopy

UDC 549.731.13.057 : 544.178
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.021
Ivanitskiy V.P. 1, Ponomarenko О.M. 1, Brik A.B. 1, Dudchenko N.O. 1, Polshin E.V. 2, Red’ko Ya.V. 3, Ovsienko V.V. 1 
1 M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine
34, Acad. Palladina Pr., Kyiv-142, Ukraine, 03680 
E-mail: ndudchenko@igmof.gov.ua
2 G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the NAS of Ukraine 
36, Acad. Vernadsky Pr., Kyiv-142, Ukraine, 03680
E-mail: Polshin@imp.kiev.ua
3.Kyiv National University of Technologies and Design
2, Nemirovicha-Danchenko Str., Kyiv-11, Ukraine, 01601
E-mail: yanet82@mail.ru
Effect of thermal treatment with starch of Kerch iron ores on their properties by data Mossbauer spectroscopy
Language: Ukrainian
Mineralogical Journal 2016, 38 (1): 21-31
Abstract: The effect of thermal treatment with starch on the phase transformations and magnetic properties of four samples of Kerch iron ores was studied by the methods of Mossbauer spectroscopy, X-Ray Diffraction and magnetometry Thermal treatment leads to transformation of goethite that is included in the initial samples and has antiferromagnetic structure, into magnetite with ferromagnetic structure. The wide ranges of structure water and appearance of isomorphism Fe3+ → Al are typical for goethite from Kerch iron ores. The entering of diamagnetic Al into goethite structure leads to decreasing the values of internal magnetic fields (Нint) on Fe3+ nuclei in the goethite structure sublattices with different degrees of isomorphic element ordering. Isomorphic ability and low magnetic characteristics of initial phase (goethite) are transferred during the thermal treatment to obtained phases (hematite and magnetite). The entering of aluminum into magnetite structure causes not only a decreasing of Нint values on iron nuclei in the structure, but also a decrease of saturation magnetization (MS) values. The ranges of aluminum content changes in initial samples of iron ores (0.046—0.08 mol %) and hematite in obtained samples (0.086—0.149 mol. %) were estimated. It was shown, that value of saturation magnetization of obtained samples with magnetite content was significantly lower than the values, obtained for the samples of Kryvyi Rih ferruginous quartzites after the same treatment. Abnormal МS values for transformed Kerch iron ores could be explained by isomorphic substitutions of iron ions by diamagnetic aluminum. Results could be useful for improvement of beneficiation technologies of Kerch iron ores.
Keywords: Kerch iron ores, Mossbauer spectroscopy, magnetometry, starch, goethite, hematite, magnetite, isomorphism Fe3+ → Al, iron oxide, iron hydroxide.
References 
1.    Brik, A.B., Ivanitskiy, V.P., Dudchenko, N.O., Polshin, E.V. and Vlayikov, H.H. (2014), Problemy i perspectivy sovryemyennoj minyeralogyi (Yushkinskiye chtyeniya - 2014), Materialy minyeral. sem. s mezhdunar. uchastiyem, 19-22 maya 2014 h, IG Komi SC UB RAS, Geoprint, Syktyvkar, Rep. Komi, Russia, pp. 248-249, available at: http://geo.komisc.ru/component/content/article/106-scientific-publicatio....
2.    Gendler, T.S., Kuz’min, R.N. and Uzarbayeva, Т.K. (1970), Kristallografiya, 21, Vyp. 4, pp. 774-781.
3.    Korovushkin, V.V. (1978), Primyenyeniye mesbauerrovskoy spektroskopiy dlya ryeshyeniya geologo-mynyeralogychyeskikh zadach (na prymyerye nyekotorykh silikatov, okislov и gidrookislov zhelyeza), Avtoref. dis. kand. geol.-mineral. nauk, Moscow, 28 p. 
4.    Gurs'kii, D.S., Yesipchuk, K.Yu., Kalіnіn, V.І., Kulіsh, Ye.O., Nechayev, S.V., Tretyakov, Yu.І. and Shumlyans'kyy, V.O. (2006), Metalіchnі і nemetalіchnі korisny kopalini Ukrainy, Vol. 1, Metalіchnі korisnі kopaliny, in Shcherbak, M.P. and Bobrov, O.B. (eds), Tsentr Evropy, Kyiv-L'vіv, Ukraine, 740 p.
5.    Panchenko, L.A., Fadyeyeva, V.I. and Mozhayev, А.P. (1977), Fizikokhimiya pryamogo poluchyeniya zhelyeza, Nauka, Moscow, 153 p. 
6.    Petrov, Yu.I. (1982), Fiziika malykh chastyts, Nauka, Moscow, 359 p.
7.    Ponomarenko, O.M., Brik, A.B., Dudchenko, N.O., Ljutoyev V.P. and Silayev V.I. (2013), Tez. IV Mezhdunar. konf. "Nanorazmyerniye sistyemy. Stroyeniye, svojstva, tyekhnologyi (NANSIS - 2013), Kyiv, 19-22 noyabrya 2013 g., Kyiv, Ukraine, p. 105.
8.    Ponomarenko, O.M., Ivanitskiy, V.P., Brik, O.B. and Dudchenko, N.O. (2013), Vlastyvosty pryrodnykh, sintetichnykh ta biogennykh oksydiv і gidroksydiv zaliza za danymy mesbauerrovs’koy spektroskopiy, Naukova dumka, Kiyv, Ukraine, 159 p.
9.    Ponomarenko, O.M., Ivanitskiy, V.P., Brik, A.B., Dudchenko, N.O. and Polshin, E.V. (2014), Mineral. Journ. (Ukraine), Kyiv, Vol. 36 No 3, pp. 92-97.
10.    Rudenko, А.N., Symonov, V.K., Lagunov, Yu.V. and Rudenko, V.K. (1977), Fizikokhimiya pryamogo polucheniya zhyelyeza, Nauka, Moscow, pp. 109-114.
11.    Tykhonov, А.N. and Аrsyenin, V.Ya. (1979), Metody resheniya nekorryektnykh zadach, Nauka, Moscow, 285 p.
12.    Tkachyeva, Т.V. (1976), Noviye danniye po gyeologyi boksytov, Sb. nauch. tr. VIMS, Vyp. 4, pp. 121-129.
13.    Tkachyeva, Т.V. and Umnova, Ye.G. (1982), Ob osobyennostyakh sintyeticheskykh i pryrodnykh alyumosodyerzhatchikh getitov i gematitov, Noviye danniye o minyeralakkh, Vyp. 30, Nauka, Moscow, pp. 200-205.
14.    Yakhontova, L.K., Andreyeva, N.Ya., Tsypurskiy, S.I. and Naumenko, N.I. (1985), Mineral. Journ. (Ukraine), Kyiv, Vol. 7 No 2, pp. 29-47.
15.    Ponomarenko, O.M., Brik, A.B., Dudchenko, N.O., Yanyshpol's'kyy, V.V. and Yushyn, O.O. (2013), Sposib omahnichuvannya slabomahnitnykh okysnenykh zaliznykh rud i zalizorudnykh vidkhodiv dlya mahnitnoyi separatsiyi z vykorystannyam vidnovlyuval'nykh dzherel syrovyny, State Register of Patents of Ukraine, Kyiv, UA, Pat. No 82527 U. 
16.    (1946-1969), ASTM. Diffraction data cards and alphabetical and grouped numerical index of X-ray diffraction data, Philadelphia. 
17.    Bauminger, R., Cohen, S.G., Marinov, A. and Ofer, S. (1961), Phys. Rev., Vol. 122 No 3, pp. 743-748. 
18.    Dickson, D.P.E. and Berry, F. (1986), Mossbauer Spectroscopy, Cambr. Univ. Press, Cambridge.
19.    Kistner, O.C. and Sunyar, A.W. (1960), Phys. Rev. Lett., Vol. 4 No 8, pp. 412-415.
20.    Murad, E. and Schwertmann, U. (1983), Clay Miner., Vol. 18 No 3, pp. 301-312.
21.    Verwey, E.J.W. and Haryman, P.W. (1941), Physica, No 8, p. 979.

English