DISTINGUISHING FEATURES OF TOPAZ CRYSTAL MORPHOLOGY FROM VARIOUS MINERAL-STRUCTURAL ZONES OF CHAMBER PEGMATITES OF KOROSTEN PLUTON OF THE UKRAINIAN SHIELD

UDC 548 : 549.614 : 553.064 (477.42)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.003

V.I. Pavlyshyn (1), О.P. Vovk (2), І.М. Naumko (3)
(1) M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine
34, Acad. Palladin Av., Kyiv-142, Ukraine, 03680
E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com
(2) Lesya Ukrainka East-European National University
13, Voli Av., Lutsk, Ukraine, 43025
E-mail: geologygeochemistry@gmail.com
(3) Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of the NAS of Ukraine
3-a, Naukova Str., Lviv, Ukraine, 79060
E-mail: naumko@ukr.net
DISTINGUISHING FEATURES OF TOPAZ CRYSTAL MORPHOLOGY FROM VARIOUS MINERAL-STRUCTURAL ZONES OF CHAMBER PEGMATITES OF KOROSTEN PLUTON OF THE UKRAINIAN SHIELD
Language:
Ukrainian
Mineralogical journal 2016, 38 (4): 3-13

Abstract: The differences of crystal morphology of topaz polyhedrons from the different mineral-structural zones of chamber pegmatites of the Korosten pluton were first described in details based on the data of goniometrical investigations of 89 topaz individuals and concretions and synthesis of the published data. The rhombic prisms M {110} and l {120} are important in the vertical zone of all topaz crystals independent of mineral-structural zone. The richest habit of topaz is typical of the crystals from chambers. Seventeen (17) simple forms have been found on their heads; most morphologically important of them are rhombic prisms f {011}, y {021}, d {101}, rhombic bipyramids o {111}, u {112} and pinacoid c {001}. Morphology of topaz polyhedrons from the leaching zones, graphic, pegmatoid and feldspar zones is similar. The only rhombic prism f {011} is morphologically important on their heads. The difference is that the crystals from the leaching and feldspar zone could be two-headed, unlike the polyhedrons from the graphic and pegmatoid zone. The late generation of topaz from metasomatically changed rocks has the poorest habit. Only three rhombic prisms M {110}, l {120} and f {011} were found on the crystals. As a result the authors have determined the differences of crystal morphology of topaz polyhedrons from the different mineral-structural zones of chamber pegmatites.

Keywords: crystal morphology, goniometry, topaz, chamber pegmatites, Volyn

References:

 1. Vovk, O. and Naumko, І. (2005), Mineral. zb., L'viv, No 55, Vyp. 1-2, UA, pp. 79-89.
 2. Vovk, O. and Naumko, І. (2013), Mineral. zb., L’viv, No 63, Vyp. 1, UA, pp. 52-59.
 3. Vovk, O.P. and Naumko, І.M. (2014), Mineral. Journ. (Ukraine), Kyiv, Vol. 36, No 1, UA, pp. 26-33.
 4. Vovk, O.P. (2016), Krystalomorfologіya topazu і berylu kamernyh pegmatytіv Korostens’kogo plutonu (pіvnіchno-zahіdna chastyna Ukrayins’kogo shchyta), Abstract of PhD dissertation, Kyiv, UA, 25 p.
 5. Ivanov, L.L. (1911), Tr. Ob-va issled. Volyni, Vol. 6, pp. 72-82.
 6. Ivanov, L.L. (1933), Izv. AN SSSR, Ser. 7, No 3, RU, pp. 22-37.
 7. Ivanov, L.L. (1936), Tr. Lomonosov. in-ta AN SSSR, Vyp. 7, RU, pp. 31-42.
 8. Іvantyshyn, M.M. (1955), Geol. Journ. AN URSR, Kyiv, Vol. 15, Vyp. 4, UA, pp. 58-73.
 9. Kalyuzhnyj, V.A. and Voznyak, D.K. (1967), Mineral. sb. L’vov.Univ., Vol. 21, Vyp. 1, UA, pp. 49-68.
 10. Karpenko, А.А. (1954), Mineral. sb. L’vov. geol. ob-va, Vol. 8, UA, pp. 231-242.
 11. Koksharov, N.I. (1856), Materialy dlya mineralogii Rossii, Vol. 2, Sankt-Petersburg, RU, 344 p.
 12. Lazarenko, E.K., Pavlyshyn, V.I., Latysh, V.T. and Sorokin, Yu.G. (1973), Mineralogiya i genezis kamernyh pegmatitov Volyni, Vyshcha shkola, L’vov, UA, 360 p.
 13. Kalyuzhnij, V.A. (ed.) (1971), Mіneraloutvoryuyuchі flyuyidy ta paragenezysy mіneralіv pegmatytіv zanoryshevogo typu Ukrainy (rіdkі vklyuchennya, termobarometrіya, geohіmіya), Nauk. dumka, Kyiv, UA, 216 p.
 14. Naumko, I.M. and Kalyuzhnyj, V.A. (1981), Mineral. Journ. (Ukraine), Kyiv, Vol. 3, No 3, UA, pp. 52-62.
 15. Naumko, І.M. (2002), Mineral. zb., L’viv, No 51, Vyp. 2, UA, pp. 58-68.
 16. Pavlyshyn, V.I. and Vovk, P.K. (1971), Izv. VUZov. Ser. geol. i razv., No 3, RU, pp. 45-52.
 17. Pavlyshyn, V. and Dovgij, S. (2016), Topaz v nadrah Ukrayiny ta v іstorіyi narodіv, Vydavn.-Polіgraf. Centr Kyiv Univ., Kyiv, UA, 108 p.
 18. Remeshilo, B.G. and Vovk, P.K. (1973), Dokl. AN SSSR, Vol. 213, No 6, RU, pp. 1395-1398.
 19. Sobolev, V.S. (1947), Uchenye zap. L’vov. Gos. Univ. name of Ivan Franko, Ser. geol., Vol. 6, Vyp. 5, UA, 140 p.
 20. Sorokin, Yu.G., Pereguda, A.I. and Beregovenko, A.I. (1967), Mineral. sb. L’vov. Univ., No 21, Vyp. 3, UA, pp. 312-313.
 21. Hartman, P. (1967), Rost kristallov, Vol. 7, Nauka, Moscow, RU, pp. 8-24.
 22. Chernyshkova, L.P. (1952), Mineral. sb. L’vov. geol. ob-va, UA, pp. 282-285.
 23. Chuhrov, F.V. (ed.) (1972), Mineraly, Sprav., Vol. 3, Vyp. 1, Nauka, Moscow, RU, 884 p.
 24. Shafranovskij, I.I. (1950), Zap. Vsesojuz. mineral. ob-va, Ch. 79, Vyp. 1, RU, pp. 5-14.
 25. Shafranovskij, I.I. (1957), Kristally mineralov, Leningrad, Izd-vo Leningr. Univ., RU, 223 p.
 26. Shafranovskij, I.I. (1964), Tr. In-ta kristallogr., Vyp. 4, RU, pp. 13-166.
 27. Hartman, P. and Perdok, W. (1955), Acta Crystal., Vol. 8, pp. 49-52. https://doi.org/10.1107/S0365110X55000121
 28. Hintze, C. (1897), Handbuch der Mineralogie, Verlag von Veit & Somp., Leipzig, Bd. 2, 1842 p.
English