CORRELATION OF URANIUM AND THORIUM IN ORE ALBITITES OF THE PARTYZAN DEPOSIT, THE UKRAINIAN SHIELD

UDC 550.42 : 519.2 : 546.791/. 795 : 553.495 (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.054

I.I. Mihalchenko
M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine
34, Acad. Palladin Av., Kyiv-142, Ukraine, 03680
E-mail: alcoldan@i.ua
CORRELATION OF URANIUM AND THORIUM IN ORE ALBITITES OF THE PARTYZAN DEPOSIT, THE UKRAINIAN SHIELD
Language:
Ukrainian
Mineralogical journal 2016, 38 (4): 54-65

Abstract: Purpose. The aim of the paper is the estimation of correlation of uranium and thorium of ore albitites at the different depths of the Partyzan ore deposit, Central-Ukrainian uranium ore-bearing district of the Ukrainian Shield. Methodology is based on collection of the data of early geological investigations and statistical calculations. The values of common logarithms of determinations of mass fractions of uranium and thorium in the samples of albitites are calculated before statistical computation. Statistical relations between uranium and thorium have been investigated by using one of nonparametric methods of correlation analysis — determination of Spearman’s rank coefficient correlation. Verification of the presence of statistical relation is carried out by calculation of Pirson’s pair coefficient correlation that was the calculation by value coefficient of determination. Determination coefficient is calculated by using the values of coefficients b1 и b2 of linear equations of regressions thorium to uranium, and uranium to thorium, accordingly. Results. Correlation of uranium and thorium of ore albitites of the Partisan deposit at the intersection of the deepest level is appraised as high positive, intermediate — as negligible, nearest to the level of modern erosive cut of crystalline foundation — as low positive. Scientific novelty. The division of the geochemical history of uranium and thorium is reconstructed during formation of ore albitites of the Partyzan ore deposit. Main mass of thorium was sediment with part of uranium on deep horizons of the deposit. Main mass of uranium was carried by ore-bearing fluids and besieged in the middle and overhead parts of the ore bed.

Keywords: uranium, thorium, correlation, albitite, Partyzan ore deposit.

References:

 1. Belevtsev, Ya.N. and Sukhinin, A.N. (1974), Geol. Journ., Kyiv, Ukraine, Vol. 34, No 1, pp. 16-33.
 2. Van der Waerden, B.L. (1960), Matematicheskaia statistika, Izd-vo Foreign Lit., Moscow, RU, 435 p.
 3. Vernadskiy, V.I. (1934), Ocherki geokhimii, the fourth (2nd Russian) edition, Gorgeonefteizdat, Moscow-Leningrad-Groznyy-Novosibirsk, RU, 380 p.
 4. Voinovskiy, А.S., Zhuzhomа, V.M., Kаlininа, H.V., Lobаnovа, L.А. and Churubovа, S.S. (2006), Methodical recommendations for drafting of geochemical cards (geochemical specialization of geological formations of docembriyscogo foundation and prognosis-geochemical) of scales 1 : 200000 and 1 : 50000 in relation to the terms of the Ukrainian Shield, UkrDHRI, Kyiv, Ukraine, 96 p.
 5. Voroshilov, V.G. (2001), Matematicheskoe modelirovanie v geologii, Izd-vo Tomsk Politehnich. Univ., Tomsk, RU, 124 p.
 6. Belevtsev, Ya.N. and Koval, V.B. (eds) (1995), Geneticheskie tipy i zakonomernosti razmeshchenija uranovyh mestorozhdenij Ukrainy, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 396 p.
 7. Shcherbak, M.P., Artemenko, G.V., Lesnaya, I.M., Ponomarenko, O.M. and Shumlyanskyy, L.V. (2008), Geokhronologiya rannego dokembriya Ukrainskogo shchita, Proterozoy, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 240 p.
 8. Goleva, R.V. (2000), Uranonosnye i paragennye s nimi gidrotermality oblastey kontinentalnoy tektono-magmaticheskoy aktivizatsii i ikh prognozno-poiskovoe znachenie, Abstract of D. Sc. dissertation, Moscow, RU, 76 p.
 9. Carlier, E. (1966), Metodika kolichestvennoy otsenki mestorozhdeniy urana, Atomizdat, Moscow, RU, 351 p.
 10. Mineeva, I.G. (1979), Materialy po geologii uranovykh mestorozhdeniy, Inform. sb., SSSR, Vyp. 54, Moscow, RU, pp. 197-218.
 11. Mihalchеnko, І.І. (2014), Sb. tеz. Mеzhdunar. nauch. konf., Kyiv, 1-2 iyulya 2014, in Zhovinsky, E.Ya. (ed.), IGMOF of the NAS of Ukraine, Interservis, Kyiv, pp. 146-148.
 12. Mihalchеnko, І.І. and Ivanov, B.N. (2015), Sb. tеz. nauk. konf. z mizhnar. uchastyu, to 110-rich. akad. AN URSR M.P. Semenenka, Kyiv, 17-18 lystop. 2015, IGMOF of the NAS of Ukraine, Komprint, Kyiv, UA, pp. 106-108.
 13. Mihalchеnko, І.І. (2015), Mineral. Journ. (Ukraine), Kyiv, Vol. 37, No 4, pp. 85-97.
 14. Obrizanov, V.N. (1974), Osnovnye cherty geohimii Vatutinskogo mestorozhdenija urana i nekotorye problemy natrievogo metasomatoza, Abstract of Ph. D. dissertation, Berezovka, UA, 27 p.
 15. Pushkarev, А.V., Koval, V.B. and Gavrusevich, I.B. (1986), Geohimicheskie osobennosti uranonosnyh shchelochnyh metasomatitov USh, IGFM AS USSR, Kyiv, UA, pp. 17-20.
 16. Rihvanov, L.P. (2002), Radiogeokhimicheskaya tipizatsiya rudno-magmaticheskikh obrasovaniy (na primere Altae-Sayanskoy oblasti), SO RAN, Filial Geo, Novosibirsk, RU, 533 p.
 17. Smyslov, A.A. (1974), Uran i toriy v zemnoy kore, Nedra, Moscow, RU, 231 p.
 18. Tkachev, U.A. and Yudovich, Ya.E. (1975), Statisticheskaia obrabotka geokhimicheskikh dannykh, Metody i problemy, Nauka, Leningrad, RU, 233 p.
 19. Fomin, Yu.A. (2013), Zb. nauk. prats’ ІGNS NAN Ukrainy, Kyiv, Vyp. 22, pp. 144-160.
 20. Gauss, C.F. (1809), Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis solem ambientium, sumtibus Frid. Perthes et Besser, I.H., Hamburgi, 228 p.
 21. Legendre, A.M. (1805), Nouvelles Methodes pour la Determ i nation des Orbites des Cometes, Chez Firmin Didot, Libraire pour les Mathematiques, la Marine, l’Architecture, et les Editions stereotypes, rue de Thion ville, No 116, Paris, FR, 290 p.
 22. Mukaka, M.M. (2012), Malawi Medical Journ., Vol. 24, No 3, pp. 69-71.
 23. Wilde, A. (2013), Minerals, Vol. 3(1), pp. 36-48. https://doi.org/10.3390/min3010036
English