ON GENESIS OF RARE EARTH ANADOL ORE OCCURRENCE (UKRAINE)

UDC 553. 493 (477. 62)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.075

E.M. Sheremet (1), S.G. Kryvdik (1), S.N. Strekozov (2), O.V. Dubyna (1), L.D. Setaya (1)
(1) M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine
34, Acad. Palladin Av., Kyiv-142, Ukraine, 03680
E-mail: EvgSheremet@yandex.ru
(2) Priazov KGRЕKP "Pivdenukrgeology"
20, Central Str., Volnovaha, Donetsk region, Ukraine, 85700
E-mail: ssss21161@gmail.com
ON GENESIS OF RARE EARTH ANADOL ORE OCCURRENCE (UKRAINE)
Language:
Russian
Mineralogical journal 2016, 38 (4): 75-85

Abstract: In spite of the great number of publications concerning mineralogy of the Anadol rare-earth deposit of East Azov region of the Ukrainian Shield, there is no a well-reasoned point of view as to its genesis. This article contains new information as to petrology and geochemical features of forming deposits, which allows making the following conclusion about its genesis. Substantially cerium composition of rare-earth elements, distinct anisotropy of orthite, crystalline state of britholite, and also substantially of CO2-rich fluids most satisfactorily explained a hypothesis about connection of Anadol deposit with alkaline rocks and, probably, with alkaline-ultrabasic rocks (carbonatites) complex (Chernihivka type). The origin of the Anadol ore occurrence is probably related to deep fluids of the mantle of alkaline character; that resulted in formation of the Azov rare-earth elements and Mazurivka rare and rare-earth elements of the deposit and all occurrences of rare and rareearth element ores within the limits of the East Azov region, and also wide distribution of fenitised rocks. The Anadol orthite ore occurrence is the first exposed one in the series of discovered zones in alkaline metasomatites within the limits of the East Azov region of the Ukrainian Shield.

Keywords: alkaline metasomatic rocks, rare-metal–rare-earth, chemical composition, East Azov region, Anadol orthite ore occurrence.

References:

 1. Andreev, G.V. and Ripp, G.S. (1996), Zap. Vseros. mineral. ob-va, Ch. 125, Vyp. 6, Moscow, RU, pp. 24-30.
 2. Belskyi, V.M. (2013), Fіziko-khіmіchnі umovi formuvannya rіdkіsnozemel’noi ta іtrіevoi mіneralіzatsіi Priazov’ya (za flyuidnymy vklyuchennyamy v mіneralakh), Abstract of PhD dissertation, Kyiv, UA, 22 p.
 3. Belskyi, V.M., Kulchytska, H.O., Voznyak, D.K. and Grechanovs’ka, O.Ye. (2013), Mineral. Journ. (Ukraine), Kyiv, Vol. 35, No 1, pp. 50-59.
 4. Bogatikov, O.A., Gon’shakova, V.I. and Efremova, S.V. (1981), Klassifikatsiya i nomenklatura magmaticheskikh gornykh porod, Sprav. posob., Nedra, Moscow, RU, 159 p.
 5. Volkova, T.P. (2004), Geologo-geokhimicheskie kriterii otsenki redkometal’nykh mestorozhdenii v shchelochnykh kompleksakh Priazov’ya (Ukrainskiy shchit), Thesis of D.Sc., Kiev, UA, 462 p.
 6. Glevasskyi, E.B. and Kryvdik, S.G. (1981), Dokembriiskyi karbonatitovyi kompleks Priazov’ya, Nauk. dumka, Kiev, UA, 228 p.
 7. Kryvdik, S.G. and Sedova, E.V. (2008), Nauch. tr. DonNTU, Ser. gor.-geol., Donetsk, No 7 (135), UA, pp. 151-154.
 8. Kulchytska, H., Voznyak, D., Galaburda, Yu., Belskyi, V. and Ostapenko, S. (2012), Mіneral. zb., Lviv, No 62, Vyp. 2, UA, pp. 141-147.
 9. Melnikov, V., Grechanovska, O., Yushin, O., Vyshnevskyi, O. and Strekozov, S. (2012), Mіneral. zb., Lviv, No 62, Vyp. 2, UA, pp. 128-140.
 10. Panov, B.S., Ivantishin, O.M. and Krivonos, V.P. (1991), Dokl. AN USSR, No 4, RU, pp. 97-101.
 11. Panov, B.S. and Panov, Yu.B. (2000), Mineral. Journ. (Ukraine), Kyiv, Vol. 22, No 1, pp. 81-86.
 12. Khomenko, V.M., Vyshnevskyi, O.A. and Strekozov, S.N. (2013), Mineral. Journ. (Ukraine), Kyiv, Vol. 35, No 4, pp. 32-43.
 13. Khomenko, V.M., Rede, D., Kosorukov, O.O. and Strekozov, S.N. (2013), Mineral. Journ. (Ukraine), Kyiv, Vol. 35, No 3, pp. 11-26.
 14. Sheremet, E.M., Kryvdik, S.G. and Sedova, E.V. (2014), Redkometal’nye granity Ukrainskogo shchita (petrologiya, geokhimiya, geofizika i rudonosnost’), in Ponomarenko, O.M. and Antsiferov, A.V. (eds), Noulidzh, Donetsk, UA, 250 p.
 15. Sheremet, E.M., Melnikov, V.S., Strekozov, S.N., Kozar, N.A. and Voznyak, D.K. (2012), Azovskoe redkozemel’noe mesto rozhdenie Priazovskogo megabloka Ukrainskogo shchita (geologiya, mineralogiya, geokhimiya, genezis, rudy, kompleksnye kriterii poiskov, problemy ekspluatatsii), in Ponomarenko, O.M. and Antsiferov, A.V. (eds), Noulidzh, Donetsk, UA, 374 p.
 16. Sheremet, E.M. and Sedova, E.V. (2008), Mіzhnar. konf., Kyiv Nats. Univ., 4-6 berez. 2008 r., UkrDGRІ, Kyiv, UA, pp. 169-177.
 17. Shcherbakov, I.B. (2005), Petrologiya Ukrainskogo shchita, ZUKTS, L’vov, UA, 366 p.
English