​THE STAGES OF EARLY PROTEROZOIC COLLISION GRANITOID MAGMATISM AND METAMORPHISM ON THE AZOV AND MIDDLE-DNIEPER MEGABLOCKS OF THE UKRAINIAN SHIELD

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.045

UDC  550.93 (477) : 552.4 : 550.4

G.V. Artemenko, I.A. Samborska, I.A. Shvaika, K.I. Gogolev, T.I. Dovbush
M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine
34, Acad. Palladin Ave., Kyiv, Ukraine, 03142
E-mail: regulgeo@gmail.com
Language: Russian
Mineralogical journal 2018, 40 (2): 45-62

THE STAGES OF EARLY PROTEROZOIC COLLISION GRANITOID MAGMATISM AND METAMORPHISM ON THE AZOV AND MIDDLE-DNIEPER MEGABLOCKS OF THE UKRAINIAN SHIELD

Abstract: The Geological models for the formation of the East European Craton were first proposed in the 90’s of the last century by S.V. Bogdanova, M.V. Mints, A.A. Shchipansky and other researchers. According to their ideas, the bulk of the Archean crust of the East European craton was collected in the interval from 2.82 to 2.66 Ga ago, and the unification of the Kursk and Middle-Dnieper cratons occurred, according to the estimates of different authors, 2.6 or 2.9 billion years ago. This stage of the Earth crust formation has been studied quite insufficiently and fragmentarily. There is no convincing data on the time of the entry of the Archean core of the Ukrainian Shield into the composition of Sarmatia, the age of the metasedimentary rocks of the Central Azov and Kryviy Rih series, which carry out numerous riftogenic basins, the time and geodynamic conditions of magmatism and metamorphism associated with this stage are not systematized. To determine the time, duration and scale of collision processes, we carried out geological-structural and geochronological studies of granitoids and metamorphosed Archean rocks of some large paleotectonic elements of the Azov and Middle-Dnieper megablocks, mainly by monazite. As a result of the studies carried out three stages of Paleoproterozoic granitoid’s magmatism and metamorphism — 2.2; 2.10—2.04 and 2.0—1.98 Ga have been distinguished on the Azov and Middle-Dnieper megablocks of the Ukrainian Shield. Granitoids of the first stage (2.2 Ga) were found in the large fault zones of the Azov megablock; the second (2.10-2.04 Ga) — are distributed throughout its area. The granitoids of the third stage (2.0-1.98 Ga) are much less common. By the second stage, the regional metamorphism of the Archean gneisses of the Kayinkulak thickness and the sedimentary rocks of the Temruk suite of the Central Azov series (2.06—2.07 Ga) of the Azov megablock, as well as the Archean plagiogranitoids of the Sursky complex and the sedimentary rocks of the Kryviy Rih and Gleyevatka series (about 2.0 Ga) in the West Ingulets zone. According to geological-structural data, the main phase of folding of Achaean rocks of the West Azov block took place about 2.08 Ga ago. The distinguished stages of granitoid magmatism and metamorphism correspond, probably, to different stages of the collision of Sarmatian and Volga-Ural microcontinents.

Keywords: collision, Paleoproterozoic, granitoid’s magmatism, metamorphism, U-Pb age, Azov and Middle-Dnieper megablocks, Sarmatian, Volga-Ural.

References:

 1. Artemenko, G.V., Bartnitskiy, E.M., Martynyuk, A.V., Tatarinova, E.A. and Klyots, V.A. (1989), Dop. AN UkrRSR, Ser. B, No. 10, pp. 3-5.
 2. Artemenko, G.V., Bibikova, E.V., Samborska, I.A., Demedyuk, V.V. and Shvayka, I.A. (2013), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 35, No. 4, Kyiv, UA, pp. 73-85.
 3. Artemenko, G.V., Demedyuk, V.V., Tatarinova, E.A., Borodynya, B.V. and Dovbush, T.I. (2003), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 25, No. 2-3, Kyiv, UA, pp. 67-71.
 4. Bobrov, O.B., Shpylchak, V.O., Stefanishin, O.B. and Stepanyuk, L.M. (2006), Zb. nauk. pr. UkrDGRІ, No. 4, Kyiv, UA, pp. 7-36.
 5. Bozhko, N.A., Postnikov, A.V. and Shchipansky, A.A. (2002), Dokl. Akad. Nauk, Vol. 386, No. 5, pp. 651-655.
 6. Borodynya, B.V. (1998), Geologіchna karta ta karta korysnyh kopalyn krystalіchnogo fundamentu. Centralnoukrainska serіya. L-37-VII (Berdyansk), M-b 1 : 200000, Derzh. geolog. sluzhba Ukrainy M-va ekologіi ta pryrodnyh resursіv Ukrainy, Kyiv, UA.
 7. Demedyuk, V.V. (2011), Geochemistry and Ore Formation, Vyp. 30, Kyiv, UA, pp. 47-51.
 8. Demedyuk, V.V. (2010), Teoretychnі ta prykladnі aspekty geoіnformatyky, Kyiv, UA, Vyp. 7, pp. 142-146.
 9. Semenenko, N.P. (ed.) (1978), Zhelezisto-kremnistye formatsii Ukrainskogo shchita, Vol. 2, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 365 p.
 10. Bogatikov, O.A. (ed.) (1983), Magmaticheskie gornye porody. Klassifikatsiya, nomenklatura, petrografiya, Vol. 1, Ch. 2, Nauka, Moscow, RU, pp. 366-767.
 11. Mints, M.V., Filippova, I.B., Suleymanov, A.K., Zamozhnyaya, N.G., Stupak, V.M., Babayants, P.S., Bloh, Yu.I. and Trusov, A.A. (2005), Materialy XXXVIII tektonich. soveshch., v 2 t., Vol. 1, GEOS press, Moscow, RU, pp. 452-456.
 12. Kiktenko, V.F. (1982), Glubinnoe geologicheskoe kartirovanie melche m-ba 1 : 200000 v predelah listov M-37-XXXI, / -37-I, VII, Zapadnoe Priazovie, listy M-37-133; M-37-134-B; / - 37-1; / - 37-2; / -37-13; / - 37-14; / - 37-25-A, B; / - 37-26-A, B, Kyiv, UA.
 13. Konkov, G.G., Polunovskiy, R.M., Belevtseva, A.I. and et al. (1965), Kompleksnaya geologicheskaya syemka m-ba 1 : 50000 na ploshchadi planshetov L-37-14-B, G; L-37-26-A; L-37-26-V, L-37-26-G i L-37-27-V, Centralno-Priazovskiy rayon.
 14. Pereverzev, S.I. (1989), Geol. Journ., No. 4, Kyiv, UA, pp. 56-64.
 15. Sobotovich, E.V., Bartnitskiy, E.N., Tsyon', O.V. and Kononenko, L.V. (1982), Spravochnik po izotopnoy geokhimii, Yenergoizdat, Moscow, RU, 240 p.
 16. Yeynor, O.L., Esipchuk, K.E. and Tsukanov, V.A. (1971), Precambrian of the Western Azov Sea, Publ. Kyiv. gos. Univ., Kyiv, UA, 184 p.
 17. Shcherbak, N.P., Artemenko, G.V., Lesnaya, I.M., Ponomarenko, A.N. and Shumlyanskyy, L.V. (2008), Geochronology of the Early Precambrian of the Ukrainian Shield. Proterozoic, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 240 p.
 18. Shcherbak, N.P., Artemenko, G.V., Bartnitsky, E.N., Zmievskiy, G.E. and Tatarinova, E.A. (1989), Dokl. AN UkrSSR, Ser. B, No. 2, Kyiv, UA, pp. 30-35.
 19. Shcherbak, N.P., Zlobenko, V.G. Zhukov, G.V., Kotlovskaya, F.I., Polevaya, N.I., Komlev, L.V., Kovalenko, N.K., Nosok, G.M. and Pochtarenko, V.I. (1978), Katalog izotopnykh dat porod Ukrainskogo shchita, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 224 p.
 20. Shchipansky, A.A., Samsonov, A.V., Petrova, A.Yu. and Larionova, Yu.O. (2007), Geotektonika, No. 1, Moscow, RU, pp. 43-70.
 21. Lobach-Zhuchenko, S.B., Balagansky, V.V., Baltybaev, Sh.K., Bibikova, E.V., Chekulaev, V.P., Yurchenko, A.V., Arestova, N.A., Artemenko, G.V., Egorova, Yu.S., Sergeev, S.A., Skublov, S.G. and Presnyakov, S.L. (2014), Precam. Res., Vol. 252, pp. 71-87. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2014.06.027
 22. Shchipansky, A.A. and Bogdanova, S.V. (1996), Tectonophysics, Vol. 268 (1-4), pp. 109-125. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(96)00227-2
English