Mineralogy at the National Academy of Sciences of Ukraine (on the 100th Anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine)

English

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.03.003

UDC 549 (477)

V.I. Pavlyshyn 1, S.M. Bondarenko 1, A.B. Brik 1, D.K. Voznyak 1, K.O. Ilchenko 1, A.M. Kalinichenko 1, V.M. Kvasnytsya 1, H.O. Kulchytska 1, T.M. Lupashko 1, I.M. Naumko 2, V.P. Semenenko 1, M.M. Taran 1, A.M. Tarashchan 1, V.M. Khomenko 1, D.S. Chernysh 1
1 M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine
34, Acad. Palladin Ave., Kyiv, Ukraine, 03142
E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com
2 Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of the NAS of Ukraine
3a, Naukova Str., Lviv, Ukraine, 79060
E-mail: igggk@mail.lviv.ua
Language: Ukrainian
Mineralogical journal 2018, 40 (3): 3-22
Mineralogy at the National Academy of Sciences of Ukraine (on the 100th Anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine)

Abstract: The paper is dedicated to the history of development of mineralogical knowledge in Ukraine since the time of formation of the Ukrainian Academy of Sciences in 1918, with emphasis on the contemporary modern state of mineralogy in Ukraine. It highlights the diverse scientific and organizational activities of V.I. Vernadsky in Kyiv, which was aimed at the creation of the Ukrainian Academy of Sciences and development of the scientific foundations of geological functioning cells — departments, institutes, commissions and museums. Main achievements of scientists from NAS of Ukraine in various fields of mineralogy such as regional, systematic and genetic mineralogy, crystallochemistry and physics of minerals, crystallomorphology, biomineralogy, nanomineralogy, experimental, space and applied mineralogy are briefly discussed. The main tasks of the mineralogy in Ukraine are shortly characterized. The most important problems are distinguished. Contribution of Ukrainian scientists to development of the world mineralogical science has been emphasized.

Keywords: mineralogy of the NAS of Ukraine, V.I. Vernadsky, regional and genetic mineralogy, crystallochemistry and physic of minerals, crystallomorphology, biomineralogy, nanomineralogy, experimental, space mineralogy.

References:

 1. Sheremet, E.M., Melnikov, V.S., Strekozov, S.N., Kozar, N.A., Voznyak, D.K., Kulchytska, H.O., Kryvdik, S.G., Borodynya, B.V., Volkova, T.P., Sedova, E.V., Omelchenko, A.A., Nikolaev, I.Yu., Nikolaev, Yu.I., Setaya, L.D., Agarkova, N.G., Grechanovskaya, E.E., Foshchiy, N.V. and Ekaterinenko, V.N. (2012), The Azov rare-earth deposit of the Azov Sea region megablock of Ukrainian Shield (geology, mineralogy, geochemistry, genesis, ores, integrated exploration criteria, problems of exploitation), Noulidzh press, Donetsk, UA, 374 p.
 2. Vernadskiy, V.I. (1994), Dnevniki. 1917-1921, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 270 p.
 3. Bondarenko, S.N., Nechayev, S.V. and Syrodoyev, N.F. (1993), Geologicheskiy zhurnal, No. 5, Kyiv, UA, pp. 30-36.
 4. Voznyak, D.K. (2007), Micro inclusion and reproduce the conditions of endogenous mineral formation, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 280 p.
 5. Voznyak, D.K. (ed.) (2011), Volodymyr Stepanovych Melnykov, Nauk.-dovidkove vydannya, M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of NAS of Ukraine, Kyiv, UA, 50 p.
 6. Grechanovskiy, A.Ye. (2012), Radiatsionnaya ustoychivost prirodnykh i iskusstvennykh mineralnykh matrits dlya dolgovremennoy i ekologicheski-bezopasnoy utilizatsii vysokoaktivnykh radioaktivnykh otkhodov, Logos press, Kyiv, UA, 127 p.
 7. Dovgiy, S.O. and Pavlyshyn, V.I. (2003), Ekologichna mineralogiya Ukrayiny, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 152 p.
 8. Emelyanov, I.G., Chervonenko, O.V., Gritsenko, V.P. and et al. (2012), Natsionalniy naukovo-prirodnichiy muzey NAN Ukrayiny, Geologichniy. Paleontologichniy. Zoologichniy. Botanichniy, Gorobets press, Kyiv, UA, 176 p.
 9. Zinchenko, O., Pavlyshyn, V. and Vasinyuk, A. (2012), Mineralogichniy zbirnyk, No. 62, Vyp. 1, Lviv, UA, pp. 31-37.
 10. Sohan, P.S. (ed.) (1993), Istoriya Akademii nauk Ukrayiny. 1918-1923. Dokumenty i materialy, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 570 p.
 11. Korol, R.F., Komar, Yu.G. and Rusko, Yu.O. (2008), Mineraly Geologichnogo muzeyu. Katalog, Kyiv, UA, 153 p.
 12. Matkovskiy, O.I. and Pavlyshyn, V.I. (1998), Stan i perspektiva rozvytku regionalno-mineralogichnykh doslidzhen v Ukrayini, Lviv, UA, 76 p.
 13. Matkovskiy, O., Naumko, I. and Pavlun, M. (2017), Mineralogichniy zbirnyk, No. 67, Vyp. 1, Lviv, UA, pp. 3-37.
 14. Matkovskiy, O.I. (ed.) (2014), Mineraly Ukrayinskykh Karpat. Protsesy mineraloutvorennya, Vydavnuch. Tsentr Lviv Nats. Univ., Lviv, 584 p.
 15. Matkovskiy, O.I. (ed.) (2011), Mineraly Ukrayinskykh Karpat. Sylikaty, Vydavnych. Tsentr Lviv Nats. Univ., Lviv, 520 p.
 16. Pavlyshyn, V.I., Platonov, O.M., Brik, A.B., Voznyak, D.K., Kvasnytsya, V.M., Kurepin, V.O., Melnykov, V.S., Mitsyuk, B.M., Semenenko, V.P. and Tarashchan, A.M. (2008), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 30, No. 3, Kyiv, UA, pp. 7-37.
 17. Sheremet, Ye.M., Sedova, Ye.V., Strekozov, S.N. and Kryvdik, S.G. (2013), Petrologiya, geofizika i rudonosnost redkometalnykh granitov Priazovya (Ukrainskiy shchit), Noulidzh press, Donetsk, UA, 214 p.
 18. Platonov, A.N. and Taran, M.N. (2018), Opticheskiye spektry i okraska prirodnykh granatov, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 256 p.
 19. Platonov, A.N., Khomenko, V.M. and Tarashchan, A.N. (2013), Opticheskaya spektroskopiya i lyuminestsentsiya porodoobrazuyushchikh slyud i khloritov, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 297 p.
 20. Ponomarenko, O.M., Kryvdik, S.G. and Dubyna, O.V. (2012), Endogenni ilmenit-apatytovi rodovyshcha Ukrayinskogo shchyta (geokhimiya, petrologiya ta mineralogiya), Noulidzh press, Donetsk, UA, 230 p.
 21. Semenenko, V.P. (2009), Geokhimiya ta rudoutvorennya, Vyp. 27, Kyiv, UA, pp. 92-94.
 22. Sheremet, Ye.M., Kryvdik, S.G. and Strekozov, S.N. (2017), Perspektivy obnaruzheniya mestorozhdeniy redkozemelnogo orudeneniya novogo tipa v Priazovye Ukrainskogo shchita, FLP Mezina V.V. press, Kharkov, UA, 244 p.
File_attachments: