O.M. Ponomarenko, E.Ya. Zhovinsky, L.M. Stepanyuk, V.M. Zagnitko, I.V. Kuraeva. GEOCHEMISTRY IN THE M.P. SEMENENKO INSTITUTE OF GEOCHEMISTRY, MINERALOGY AND ORE FORMATION OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.04.005

UDC 550.93

O.M. Ponomarenko 1, E.Ya. Zhovinsky 1, L.M. Stepanyuk 1, V.M. Zagnitko 2, I.V. Kuraeva 1
1 M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine
34, Acad. Palladin Ave., Kyiv, Ukraine, 03142
E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua
2 Kyiv Taras Shevchenko National University. Educational-scientific institute "Institute of Geology"
90, Vasylkivska Str., Kyiv, Ukraine, 03022
E-mail: zagnitkow@i.ua
Language: Ukrainian
Mineralogical journal 2018, 40 (4): 5-13
GEOCHEMISTRY IN THE M.P. SEMENENKO INSTITUTE OF GEOCHEMISTRY, MINERALOGY AND ORE FORMATION OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

Abstract: Historical data on the development of isotope geochemistry and geochronology are presented; these scientific directions developed in Ukraine and have achieved the greatest advance in the Institute of geochemistry and Physic of minerals (now the M.Р. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation (IGMOF) of the National Academy of Sciences of Ukraine). Thanks to the scientific researches carried out by M.P. Semenenko, M.P. Shcherbak and their colleagues, all major types of rock complexes were dated, the main chronological boundaries and geological events were established, and the modern stratigraphic chart of the Precambrian formations, which conforms to the international chart, was created. A new scientific direction of geological sciences, which synthesizes researches in the fields of mineralogy, petrology and geochemistry, called isotope geology, attained development at the IGMOF. The combination of all of these studies allowed identification of not only the age of the rocks, but also establishing of their genesis and physical and chemical conditions of formation. The developed in the IGMOF geochemical methods of exploration based on mobile forms of elements, have got recognition. These methods, in the territory of the Ukrainian shield allowed finding of promising molybdenum and silicate nickel ore occurrences, and of areas of fluoriitization. The concept of determination of the quantitative links between the integral concentration of chemical elements and the total area of the secondary salt areoles has been developed, opening up new possibilities in the prediction and exploration of mineral deposits. The patterns of distribution of chemical elements and their compounds in the environment (soil, water, sediments, snow) in urban agglomerations were studied. Similar studies were conducted for the different agricultural landscapes of Ukraine, allowing determination of the background and anomalous concentrations of several elements in different landscape-geochemical areas of Ukraine.
Keywords: isotope geology, geochronology, search geochemistry, ecological geochemistry.
References:

 1. Brodskiy, L.I. (1957), Khimiya izotopov, Izd-vo AN SSSR, Moscow, RU, 595 p.
 2. Vetshteyn, V.E. (1982), Izotopy Kisloroda i Vodoroda prirodnyh vod SSSR, Nedra, Leningrad, RU, 216 p.
 3. Zhovinsky, E.Ya. (ed.) (2012), Ekologo-geohimichni doslidzhennya obyektiv dovkillya Ukrayiny, in Zhovinsky, E.Ya. and Kuraeva, I.V. (eds), Alfa-reklama, Kyiv, UA, 156 p.
 4. Zhovinsky, E.Ya. and Kuraeva, I.V. (2002), Geokhimiya tyazhelyh metallov v pochvah Ukrainy, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 213 p.
 5. Zhovinsky, E.Ya. (1985), Ftorometricheskie metody poiskov, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 161 p.
 6. Zhovinsky, E.Ya., Kryuchenko, N.O. and Paparyga, P.S. (2012), Geohimiya obyektiv dovkillya Karpatskogo biosfernogo zapovidnyka, TOV NVP Interservis, Kyiv, UA, 100 p.
 7. Karmazinenko, S.P., Kuraeva, I.V., Samchuk, A.I., Voytyuk, Yu.Yu. and Manichev, V.I. (2014), Vazhki metaly u komponentah navkolyshnogo seredovyshcha m. Mariupol (ekologo-geohimichni aspekty), Interservis, Kyiv, UA, 168 p.
 8. Kryuchenko, N.O., Zhovinsky, E.Ya. and Paparyga, P.S. (2018), Rudni ta tehnogenni geokhimichni anomaliyi zapovidnyh teryoriy Ukrayinskyh Karpat (na prykladi Karpatskogo biosfernogo zapovidnyka), TOV NVP Interservis, Kyiv, UA, 148 p.
 9. Kryuchenko, N.O. (2007), Poshukova ta ekologichna geokhimiya, No. 2 (7), Kyiv, UA, pp. 3-60.
 10. Kuraeva, I.V., Samchuk, A.I., Slobodyanyk, M.S., Stadnyk,V.O., Manichev, V.I., Egorov, O.S., Krasyuk, O.P., Zlobina, K.S., Ogar, T.V., Batiyevskiy, B.O., Loktionova, O.P., Gaydihovych, K.V. and Nevedomska, O.O. (2008), Ekologo-gidrogeohimichni doslidzhennya pryrodnyh vod Kyivskogo megapolisu, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 108 p.
 11. Mitskevich, B.F. (1976), Geochemischni landschafty Ukrainiskogo shchita, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 232 p.
 12. Mitskevich, B.F., Bespalko, N.A., Zayats, A.P., Kuts, V.P. and Razdorozhnyi, V.F. (1976), Redkie shchelochnye metally v porodah Ukrainy, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 232 p.
 13.  Mitskevich, B.F., Bespalko, N.A., Egorov, O.S. and et al. (1986), Redkie elementy Ukrainskogo shchita, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 254 p.
 14. Mitskevich, B.F. and Sushchik, Yu.Ya. (1981), Osnovy landshaftno-geokhimicheskogo rayonirovaniya, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 174 p.
 15. Mitskevich, B.F., Sushchik, Yu.Ya. and Samschuk, A.I. (1984), Fiziko-himicheskie usloviya formirovaniya ekzogennyh oreolov i potokov rasseyaniya berilliya, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 176 p.
 16. Samchuk, A.І., Kuraeva, І.V., Egorov, O.S., Manіchev, V.I., Stadnyk, V.O., Stroy, A.M., Krasyuk, O.P., Hudaykulova, O.O., Ogar, T.V., Bіlyk, V.V. and Batіyevskiy, B.O. (2006), Vazhkі metali u gruntah Ukrainskogo Polіssya ta Kyivskogo megapolіsu, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 108 p.
 17. Semenenko, N.P. (1985), Geokhimiya osadochno-vulkanogennyh formatsiy Ukrainskogo shchita (tsentralnaya chast), Nauk. dumka, Kyiv, UA, 144 p.
 18.  Semenenko, N.P. (1987), Geokhimiya sfer Zemli, 2-e izd., Nauk. dumka, Kyiv, UA, 160 p.
 19. Semenenko, N.P. (1990), Kislorodno-vodorodnaya model Zemli, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 248 p.
 20. Sobotovich, E.V. (1976), Izotopy svintsa v geokhimii i kosmokhimii, Atomizdat, Moscow, RU, 160 p.
 21. Sobotovich, E.V. (1974), Izotopnaya. kosmokhimiya, Atomizdat, Moscow, RU, 208 p.
 22. Shcherbak, M.P., Artemenko, G.V., Bartnitsky, E.N., Verkhoglyad, V.M., Komaristyi, A.A., Lesnaya, I.M., Mitskevich, N.Yu., Ponomarenko, O.M., Skobelev, V.M. and Shcherbak, D.N. (1989), Geochronological chart of the Precambrian of the Ukrainian Shield, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 144 p.
 23. Shcherbak, M.P., Artemenko, G.V., Lesnaya, I.M. and Ponomarenko, O.M. (2006), Geokhronologiya rannego dokembriya Ukrainskogo shchita. Arhey, Nauk. dumka, Kyiv, Ukraine, 321 p.
 24. Shcherbak, M.P., Artemenko, G.V., Lesnaya, I.M., Ponomarenko, O.M. and Shumlyanskyy L.V. (2008), in Shcherbak, M.P. (ed.), Geokhronologiya rannego dokembriya Ukrainskogo shchita. Proterozoy, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 238 p.
 25. Shcherbak, M.P., Bartnitsky, E.N. and Lugovaya, I.P. (1981), Izotopnaya geologiya Ukrainy, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 248 p.
English