О.І. Matkovskyi, I.M. Naumko. JULIAN MEDVEDSKYI IS THE FIRST WEST UKRAINIAN GEOLOGIST AND THE FIRST UKRAINIAN RECTOR OF THE LVIV POLYTECHNIC (to the 100th obituary)

О.І. Matkovskyi 1, I.M. Naumko 2
1 Ivan Franko Lviv National University
4, Hrushevsky Str., Lviv, Ukraine, 79005
E-mail: mineral@franko.lviv.ua
2 Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of the NAS of Ukraine
3-a, Naukova Str., Lviv, Ukraine, 79060
E-mail: igggk@mail.lviv.ua
Language: Ukrainian
Mineralogical journal 2018, 40 (4): 89-92
JULIAN MEDVEDSKYI IS THE FIRST WEST UKRAINIAN GEOLOGIST AND THE FIRST UKRAINIAN RECTOR OF THE LVIV POLYTECHNIC (to the 100th obituary)
Abstract: January 7, 2018 is the 100th anniversary of the death of the first West Ukrainian geologist Julian Medvedskyі (Julian Niedzwiedzki) (28.10.1845-07.01.1918), an outstanding scientist and educator in the field of geology, mineralogy and petrography, organizer of the publishing business and public figure, the first Rector of Lviv Polytechnic. He is buried in Lviv, оn the famous Lychakiv cemetery.
Keywords: Medvedskyі (Julian Niedzwiedzki), Lviv Polytechnic.
References:

  1. Boyko, H., Zabihaylo, V., Havrylyshyn, V., Kolodiy, V. and Senkovskyi, Yu. (1995), Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn, No. 3-4, Lviv, UA, pp. 131-133.
  2. Boyko, H.Yu., Leshchukh, R.Y. and Svynko, Y.M. (2007), Visnyk Lviv. Univ., Ser. heol., Vyp. 21, Lviv, UA, pp. 194-199.
  3. Vulchyn, E.I. (1963), Mineral. zb, No. 22, Vyp. 3, Lviv, UA, pp. 329-332.
  4. Lev, V. (1972), Sto rokiv pratsi dlya nauky i natsiyi: korotka istoriya Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, Nauk. tov-vo Shevchenka v ZDA press, N.Y., p. 15.
  5. Leshchukh, R. and Svynko, Y. (2013), Paleontoloh. zb., No. 45, Lviv, UA, pp. 129-136.
  6. Matkovskyi, O., Bilonizhka, P., Skakun, L. and Slyvko, Ye. (2004), Kafedra mineralohiyi Lvivskoho Natsionalnoho Universytetu imeni Ivana Franka (1864-2004), Vydavnych. Tsentr Lviv. Univ., Lviv, UA, 135 p.
  7. Samotyi, R. (2008), Visnyk Lviv. Univ., Ser. knyhoznav., Vyp. 3, Lviv, UA, pp. 209-218.
  8. Studynskyi, K. (1919), Yuliyan Nedzvedzkyi, Ilyustratyvnyi kalendar tovarystva "Prosvita" z liter. zb. na perestupnyi rik 1920, Lviv press, Lviv, UA, pp. 320-322.
  9. Shendеrovskyi, V. (2017), Nekhay ne hasne svit nauky, Prostir press, Kyiv, UA, 336 p.
  10. Niedzwiedzki, J. (1918), Spis prac, Kosmos, pp. 17-19, Bibliografia geologiczna Polski, Wydawniectwo P.I.G., Wczszawa, 1921, 67 p.
English