Зінь Ченгуй. ЗНАЧЕННЯ МІНЕРАЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ РУД (НА ПРИКЛАДІ РОДОВИЩ КИТАЮ)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.04.031

УДК 549:622.7(510)

ЗНАЧЕННЯ МІНЕРАЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ РУД (НА ПРИКЛАДІ РОДОВИЩ КИТАЮ)

Зінь Ченгуй 1, Ван Шоулунь 1, О.Ю. Палкіна 2, Т.Д. Піддубна 3, В.В. Іванісов 3

1 Сіностил. Тяньцзіньська геологічна академія Ко., Лтд

300061, м. Тяньцзінь, Китайська Народна Республіка, пр-т Юі, 42

E-mail: jingcg@sinosneel.com, wangsholun@sohu.com

2 Українське мінералогічне товариство

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: e_leyka@ukr.net

3 Академія гірничих наук України

50002, м. Кривий Ріг, Україна, вул. Пушкіна, 37

E-mail: poddub.t@gmail.com, ivanisov-v@gmail.com

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2019, 41 (4): 31-39

Анотація: Дослідження колективу лабораторії збагачення мінеральної сировини Тяньцзіньської геологічної академії (ТГА, Китайська Народна Республіка), тривали у співпраці з українськими вченими понад два десятиліття і були спрямовані на розробку ефективних методів збагачення різних видів мінеральної сировини — золотовмісних, поліметалевих, залізних та марганцевих руд родовищ Китаю. Ці дослідження показали реальну можливість оптимізації відомих технологічних процесів під час переробки руди. За останні чотири роки робота була виконана на матеріалі із родовищ заліза і золота. Для переробки залізної руди родовища Аньшань було запропоновано комплексне технологічне рішення, яке базується на використанні магнітної сепарації, класифікації та гравітаційних методах переробки руди. У результаті одержано концентрат високої якості з мінімальним вмістом шкідливих домішок. Для золотовмісних руд родовища Яндзекон було запропоновано схему технологічної переробки, яка дала змогу скоротити втрати золота на 20—30 %. Автори впевнені, що подальше великооб’ємне технологічне випробування корінних руд і відходів їх збагачення допоможе повністю відмовитися від витрат на подрібнення та від флотаційних реагентів і, в результаті, розробити екологічно чисті, ресурсоощадні та економічно ефективні схеми збагачення. Головний здобуток виконаних досліджень — реальна можливість найближчим часом упровадити розроблені схеми переробки руд у виробництво.

Ключові слова: збагачення мінеральної сировини, окиснені залізні руди, золотовмісні руди, технологічна переробка, відходи збагачення, ресурсоощадні технології.

Література:

  1. Гинзбург А.И., Кузьмин В.И., Сидоренко Г.А. Минералогические исследования в практике геологоразведочных работ. М.: Недра, 1981. 237 с.
  2. Изоитко В.М. Технологическая минералогия и оценка руд. СПб.: Наука, 1997. 582 с.
  3. Палкин И., Палкина Е., Ван Шоулунь. Главные этапы минералогических исследований при проведении лабораторных и пилотных испытаний золотосодержащих, полиметаллических и марганцевых руд (на примере месторождений КНР). Мінералогія: сьогодення і майбуття. Матеріали VIII наук. читань ім. акад. Є. Лазаренка (Львів-Чинадієве, 11—14 верес. 2014 р.) / Відп. ред. О.І. Матковський. Львів: Вид-во Львів. нац. ун-ту, 2014. С. 128—132.
  4. Палкина Е.Ю. Некоторые вопросы изучения минерального состава труднообогатимых руд. Актуальные проблемы геологии, прогноза, поисков и оценки месторождений твердых полезных ископаемых. Судакские геологические чтения. Материалы междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь-Судак, 17—23 сент., 2012 г.). Киев: Академпериодика, 2012. С. 131—133.
  5. Пирогов Б.И. Современные проблемы технологической минералогии. Технологическая минералогия, методы переработки минерального сырья и новые материалы. Петрозаводск: Карельский науч. центр РАН, 2010. С. 7—23.
  6. Технологическая оценка минерального сырья. Опробование месторождений. Характеристика сырья: Справ. Ред. П.Е. Остапенко. М.: Недра, 1990. 272 с.

PDF

Ukrainian