О.М. Пономаренко. ВІД МІНЕРАЛОГІЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ ДО МІНЕРАЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

УДК 549.069 (477)

ВІД МІНЕРАЛОГІЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ ДО МІНЕРАЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

О.М. Пономаренко, В.І. Павлишин, Л.О. Соломатіна

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: pan.igmof@gmail.com, v.i.pavlyshyn@gmail.com, mineralogi1610@ukr.net

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2019, 41 (4): 66-74

Анотація: Стисло висвітлено історію музейної справи, мінералогічних музеїв світу та України в контексті передумов заснування нового музею в Україні. Створення мінералогічного музею імені Володимира Вернадського — це втілення в життя одного із багатьох проектів першого президента Української академії наук України. До її першочергових завдань тодішньої він відніс створення Мінералогічного музею, який мав складатися з двох тісно пов’язаних установ — власне Музею та Мінералогічного інституту. Через 50 років такий інститут — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної академії наук України, було створено, через 100 років настала черга перетворити мінералогічну колекцію при Інституті на Мінералогічний музей імені всесвітньо відомого вченого, "...вся жизнь которого непрерывно была связана и с Украиной, и с украинским освободительным движением" (Н. Катаева, 1990). Мінералогічна колекція започаткована у 1978 році, її основу склали особисті зібрання мінералів відомих українських мінералогів — академіків Євгена Лазаренка і Олександра Поваренних. Нині колекційний фонд складає понад 7000 зразків, які представляють майже 1000 мінеральних видів та їх різновидів із понад 50 країн світу з усіх континентів. За розмаїттям мінералів зібрання Інституту посідає гідне місце в Україні. Більше половини зразків виставлено в тематичних експозиціях: "Систематична мінералогія", "Каменебарвний букет з кремнезему", "Карбонатне розмаїття", "Скам’яніле дерево" тощо. Пріоритетною в колекції є експозиція "Мінерали України", в якій представлено зразки майже всіх мінеральних видів, відомих в надрах України.

Ключові слова: мінералогічна колекція, Мінералогічний музей, кристали-гіганти, експозиція, В.І. Вернадський.

Література:

 1. Анастасенко Г.Ф., Кривовичев В.Г. История минералогического музея Санкт-Петербургского государственного университета. СПб., 1998. 112 с.
 2. Василишин І.С., Індутний В.В., Павлишин В.І. та ін. Музей коштовного і декоративного каміння. Відп. ред. В.І. Павлишин. Київ: ДГЦУ, 2001. 100 с.
 3. Геологический словарь. Гл. ред. К.Н. Паффенгольц. М.: Недра, 1973. Т. 1. 487 с.
 4. Геологія і корисні копалини України: Атлас. 1 5 000 000. Гол. ред. Л.С. Галицький. Кив, 2001. 162 с.
 5. Горный музей: Уч. нагл. пос. Под ред. В.С. Литвиненка. СПб., 2008. 128 с.
 6. Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України: 50 років. Гол. ред. О.М. Пономаренко та ін.; Відп. ред. В.І. Павлишин. Київ, 2019. 268 с.
 7. Король Р.Ф., Комар Ю.Г., Русько Ю.О. Мінерали Геологічного музею ННПМ НАН України. Каталог. Київ, 2008. 153 с.
 8. Матковський О., Павлишин В., Сливко Є. Основи мінералогії України. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. 856 с.
 9. Матковський О.І., Павлишин В.І. Університетський період становлення і розвитку описової мінералогії в Україні (ХІХ—1940-і роки ХХ ст.). Мінерал. зб. 2018. № 68, вип. 2. С. 3—23.
 10. Минералогические музеи в ХХI веке. Отв. ред. А.А. Золотарев, В.Г. Кривовичев. СПб.: СПб гос. ун-т, 2000. 162 с.
 11. Минералогические музеи. Отв. ред. В.Г. Кривовичев. СПб.: НИИЗК, 2002. 379 с.
 12. Минералогические музеи. Отв. ред. В. Депмайер, В.Г. Кривовичев. СПб.: СПб гос. ун-т, 2005. 380 с.
 13. Минералогические музеи. Отв. ред. В. Депмайер, В.Г. Кривовичев. СПб., 2008. 313 с.
 14. Національний науково-природничий музей НАН України. Геологічний, палеонтологічний, зоологічний, ботанічний. Коорд. проекту І.Г. Ємельянов, О.В. Червоненко, В.П. Гриценко та ін. Київ: Горобець, 2012. 176 с.
 15. Нестеровський В.А., Волконська Л.О. Мінералогічні музеї України. Зап. Укр. мінерал. т-ва. 2011, 8. С. 143—147.
 16. Новик Е.О., В.В. Пермяков, Е.Е. Коваленко. История геологических исследований Донецкого каменноугольного бассейна (1700—1917). Киев: Изд-во АН УССР, 1960. 531 с.
 17. Павлишин В.І. Музейна справа і проблема мінерального розмаїття в Україні. Мінерал. зб. 2002. № 52/1. С. 12—14.
 18. Павлишин В., Матковський О., Довгий С. Здобутки мінералогії в Україні (до 100-річчя Геологічної служби України та Національної академії наук України). Київ: Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2018. 146 с.
 19. Пеков И.В. Минералы бывшего СССР на Тусон-шоу 2001. Среди минералов (Альманах). Ред.-сост. А.А. Евсеев. М., 2001. 196 с.
 20. Пономаренко О.М., Павлишин В.І., Кульчицька Г.О., Соломатіна Л.О. Мінералогічному музею імені Володимира Вернадського бути! Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання: Матеріали восьмої наук.-практ. конф. (смт Хорошів, 4 жовт. 2019 р.). Київ, 2019. С. 192—203.
 21. Природничі музеї та їх роль в освіті і науці: Матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 27—30 жовт. 2015 р.). Гол. ред. В.А. Михайлов. Київ, 2015. 152 с.
 22. Слетов В.А. Рисуя минералы. Среди минералов (Альманах). Ред.-состав. А.А. Евсеев. М., 2001. С. 154—183.
 23. Старейшие минералогические музеи СССР. Очерки по истории геологических знаний. Вып. 25. Гл. ред. П.П. Тимофеев. М.: Наука, 1989. 239 с.
 24. Хомяков А.П. О числе минеральных видов в природе. В мире минералов. 14, вып. 1, 2009. С. 4—6.
 25. Цветные камни, минералы и руды в музеях Ленинграда / Н.Б. Абакумова, Д.П. Григорьев, Е.В. Давыдов и др. Л.: Наука, 1982. 83 с.
 26. Щербак Н.П. Владимир Иванович Вернадский. 2-е изд. Киев: Наук. думка, 1988. 108 с.

PDF

Ukrainian