Д.К. Возняк, НОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ФЛЮЇДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ У ВІДТВОРЕННІ РТ-УМОВ МІНЕРАЛОУТВОРЕННЯ

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.01.024

УДК 548.4:082.2

НОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ФЛЮЇДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ У ВІДТВОРЕННІ РТ-УМОВ МІНЕРАЛОУТВОРЕННЯ

Д.К. Возняк, д-р геол. наук, гол. наук. співроб. https://orcid.org/0000-0002-6124-2033

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: dkvoznyak@ukr.net

В.О. Сьомка, д-р геол. наук, гол. наук. співроб. https://orcid.org/0000-0001-5202-4045

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: syomka1949@gmail.com

В.М. Бельський, канд. геол. наук, наук. співроб. Researcher ID: K-8607-2018

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: belskyi_vm@ukr.net

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2020, 42 (1): 24-35

Анотація: Інформація про РТ-параметри мінералоутворення, яку отримують за флюїдними включеннями, умовно розділена на основну й додаткову. Основна інформація ґрунтується на генетичному навантаженні включень гомогенного й гетерогенного захоплення, які можуть мати гомогенне й гетерогенне походження (за термінологією В.А. Калюжного). Вона домінує серед даних про РТ-параметри мінералоутворення. Додаткова інформація суттєво доповнює основну. Її здобувають досліджуючи перенаповнення і розтріскування включень; зміни хімічного складу мінеральної речовини, перевідкладеної на стінках включення в процесі набуття ним рівноважної форми негативного кристала, а також унаслідок вивчення включень із "шапочкою" — включень нового типу, що мають індикаторне (типоморфне) значення. На загал випадки використання включень летких компонентів гомогенного походження для відтворення РТ-умов мінералоутворення рідкісні, оскільки знайти точку на ізохорі вмісту включення непросто: слід незалежним способом визначити або температуру, або тиск. Іноді трапляються випадки безпосереднього визначення РТ-умов мінералоутворення. Розв’язок таких випадків показано на прикладах оцінки величини флюїдного тиску під час метаморфогенного мінералоутворення; визначення ступеня перегріву включень у кварці камерних пегматитів Волині й глибини формування пегматитів; виявлення участі високотермобаричних потоків СО2-флюїду в становленні Майського родовища золота, утворенні кварц-альбіт-петалітових пегматитів у західній частині Інгульського мегаблоку, формуванні REE-U-Th рудопрояву Діброва (Український щит), утворенні включень із "шапочкою".

Ключові слова: флюїдні включення, РТ-параметри, гомогенне й гетерогенне захоплення включень, гомогенне й гетерогенне походження включень.

Література:

 1. Бельський В. Умови формування REE-U-Th родовища Діброва (Український щит) за результатами дослідження включень СО2 гомогенного походження. Мінерал. зб. 2012. № 62, вип. 2. С. 269—273.
 2. Бельский В.Н., Возняк Д.К., Остапенко С.С. Вторичные включения стекла с "шапочкой" в кварце REE-U-Th месторождения Диброва (Украинский щит). Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения). Материалы минерал. сем. с междунар. участием. Сыктывкар: Геопринт ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2013. С. 173—174.
 3. Возняк Д.К. Мікровключення та реконструкція умов ендогенного мінералоутворення. Київ: Наук. думка, 2007. 280 с.
 4. Возняк Д.К. Можливості використання флюїдних включень для реконструкції РТ-умов мінералоутворення. Зб. тез наук. конф., присвяченої 50-річчю Ін-ту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України (ІГМР, 14—16 трав.). Київ, 2019. Т. 1. С. 132—133.
 5. Возняк Д.К., Калюжный В.А. Преобразование формы включений в минералах переменного состава и его влияние на состав изолированного в вакуолях маточного раствора (на примере топаза из Волыни). Докл. АН СССР. 1973. 212, № 6. С. 1192—1195.
 6. Возняк Д.К., Калюжный В.А. Использование растресканных включений для восстановления РТ-условий минералообразования (на примере кварца пегматитов Волыни). Ч. II. Минерал. сб. Львов. ун-та. 1977. № 31, вып. 2. С. 22—30.
 7. Возняк Д.К., Кульчицька Г.О., Черниш Д.С., Бельський В.М. Наука про флюїдні включення у мінералах в Україні (до 100-річчя НАН України). Мінерал. журн. 2019. 41, № 1. С. 23—34. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.023
 8. Долгов Ю.А., Бакуменко И.Т. О высокотемпературном пневматолитовом кварце Золотой горы. Докл. АН СССР. 1964. 159, № 5. С. 1041—1043.
 9. Долгов Ю.А., Макагон В.М., Соболев В.С. Жидкие включения в дистене из метаморфических пород и пегматитов Мамского района (Северо-Восточное Забайкалье). Докл. АН СССР. 1967. 175, № 2. С. 444—447.
 10. Ермаков Н.П. Геохимические системы включений в минералах. М.: Недра, 1972. 375 с.
 11. Ермаков Н.П., Долгов Ю.А. Термобарогеохимия. М.: Недра, 1979. 272 с.
 12. Калюжный В.А. Жидкие включения в минералах как геологический барометр. Минерал. сб. Львов. геол. о-ва. 1955. № 9. С. 64—84.
 13. Калюжний В.А. Методи вивчення багатофазових включень у мінералах. Київ: Вид-во АН УРСР, 1960. 168 с.
 14. Калюжный В.А. Перенаполнение жидких включений в минералах и его генетическое значение. Минерал. сб. Львов. ун-та. 1971. № 25, вып. 2. С. 124—131.
 15. Калюжный В.А. Основы учения о минералообразующих флюидах. Киев: Наук. думка, 1982. 240 с.
 16. Калюжный В.А., Возняк Д.К. Анализ генетической информативности преобразованных включений. Использование методов термобарогеохимии при поисках и изучении рудных месторождений. М.: Недра, 1982. С. 161—175.
 17. Калюжный В.А., Колтун Л.И. Некоторые данные о давлениях и температурах при образовании минералов Нагольного кряжа (Донбасс). Минерал. сб. Львов. геол. о-ва. 1953, № 7. С. 64—84.
 18. Карпинский А.П. О нахождении в минеральных веществах включений жидкого угольного ангидрида. Горный журнал. 1880. 2, № 4—5. С. 96—117. Собр. соч., 1941. 3. С. 111—132.
 19. Клевцов П.В., Леммлейн Г.Г. Определение условий образования кварца с Южного Урала по жидким включениям СО2 и водного раствора солей. Зап. Всесоюз. минерал. о-ва. 1958. Ч. 87, № 2. С. 159—165.
 20. Ковалевич В.М. Физико-химические условия формирования Стебникского калийного месторождения. Киев: Наук. думка, 1978. 100 с.
 21. Леммлейн Г.Г. К теории залечивания трещин в кристалле и о равновесной форме отрицательного кристалла. Докл. АН СССР. 1953. 89, № 2. С. 283—286.
 22. Леммлейн Г.Г. Исследования образования жидких включений в кристаллах. Вопросы геохимии и минералогии. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 139—141.
 23. Леммлейн Г.Г. Классификация жидких включений в минералах. Зап. Всесоюз. минерал. о-ва. 1959. Ч. 88, № 2. С. 137—143.
 24. Леммлейн Г.Г., Клия М.О. Изменения жидких включений под влиянием временного перегрева кристалла. ДАН СССР. 1954. 94. № 2. С. 233—236.
 25. Мінералоутворюючі флюїди та парагенезиси мінералів пегматитів заноришевого типу України (рідкі включення, термобарометрія, геохімія). Відп. ред. В.А. Калюжний. Київ: Наук. думка, 1971. 216 с.
 26. Наумов В.Б., Балицкий В.С., Хетчиков Л.Н. О соотношении температур образования, гомогенизации и декрепитации газово-жидких включений. Докл. АН СССР. 1966. 171, № 1. С. 183—185.
 27. Наумов В.Б., Малинин С.Д. Новый метод определения давления по газово-жидким включениям. Геохимия. 1968. № 4. С. 432—441.
 28. Рёддер Э. Флюидные включения в минералах: В 2 т. М.: Мир, 1987. Т. 1. 558 с.; Т. 2. 632 с.
 29. Смит Ф.Г. Геологическая термометрия по включениям в минералах. Под ред. и с дополн. Г.Г. Леммлейна. М.: Изд-во иностр. лит., 1956. 166 с.
 30. Bodnar R.J., Binns P.R., Hall D.L. Syntetic fluid inclusions. VI. Quantitative assessment of the decrepitation characteristics of fluid inclusions in quartz at one atmosphere confining pressure. J. Metamorphic Geol. 1989. 7. P. 229—242.
 31. Hollister L.S., Burrus R.S. Phase equilibria in fluid inclusions from the Khtada Lake metamorphic complex. Geochim. et cosmochim. acta. 1976. 40. P. 163—175.
 32. London D. Experimental phase equilibria in the system LiAlSiO4 — SiO2 — H2O: a petrogenetic grid for Lithium-rich pegmatites. Amer. Miner. 1984. 69. P. 995—1004.
 33. Nacken R. Welche Folgerungen ergeben sich aus dem Auftreten von Flüssikeitanschlüssen in Mineralien? Centralblatt für Min., etc. 1921. P. 12—20, 35—43.
 34. Paterson M.S. Experimental Rock Deformation: The brittle field. New York: Springer-Verlag, 1978. 254 p.
 35. Roedder E. Fluid Inclusions. Reviews in Mineralogy. Mineral. Soc. Amer. (Virginia, 1984. Vol. 12). 644 p.
 36. Sorby H.C. On the Microscopic Structure of Crystals, Indicating the Origin of Minerals and Rocks. Quarterly Journal of the Geological Society of London. 1858. 14. P. 453—500. https://doi.org/10.1144/GSL.JGS.1858.014.01-02.44
 37. Sterner S.M., Bodnar R.J. Synthetic fluid inclusions. VII. Re-equilibration of fluid inclusions in quartz during laboratory-simulated metamorphic burial and uplift. J. Metamorphic Geol. 1989. 7. P. 243—260.

PDF

Ukrainian