L.M. Stepanyuk, GEOCHRONOLOGY OF MAGMATIC ROCKS OF OSNITSK BLOCK (UKRAINIAN SHIELD) ON ZIRCON AND TITANITE

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.01.066

UDC 550.93

GEOCHRONOLOGY OF MAGMATIC ROCKS OF OSNITSK BLOCK (UKRAINIAN SHIELD) ON ZIRCON AND TITANITE

L.M. Stepanyuk, DrSc (Geology), Corresponding Member of NAS Of Ukraine, Prof., Deputy Director. https://orcid.org/0000-0001-5591-5169

M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine

34, Acad. Palladin Ave., Kyiv, Ukraine, 03142

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua

O.B. Vysotsky, Researcher Fellow. https://orcid.org/0000-0002-3542-4685

M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine

34, Acad. Palladin Ave., Kyiv, Ukraine, 03142

E-mail: alek.vysotsky@gmail.com

T.I. Dovbush, Researcher Fellow. https://orcid.org/0000-0002-3512-3313

M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine

34, Acad. Palladin Ave., Kyiv, Ukraine, 03142

E-mail: tetyana.dovbush1@gmail.com

O.V. Bilan, Head of the Oil and Gas Geology Training Laboratory. https://orcid.org/0000-0003-0964-6003

Kyiv Taras Shevchenko National University. Educational-scientific institute "Institute of Geology"

90, Vasylkivska Str., Kyiv, Ukraine, 03022

E-mail: olenka.bilan@gmail.com

N.A. Kovalenko, Junior Researcher. https://orcid.org/0000-0002-3203-7145

M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine

34, Acad. Palladin Ave., Kyiv, Ukraine, 03142

E-mail: kovnat.igmr@gmail.com

Language: Ukrainian

Mineralogical journal 2020, 42 (1): 66-75

Abstract: The article presents the results of U-Pb dating on titanite and zircon sampled from magmatic rocks of Osnitsk block, Volyn megablock of the Ukrainian Shield. According to U-Pb dating, the age of zircon sampled from gabbro makes 1983.4 ± 7.1 million years, and titanite yield the age of 1982 ± 11 million years. Zircon from diorite of Osnitsk complex: yield the age of 1974 ± 1.2 million years and average weighted age calculated on 207Pb/206Pb ratio makes 1984 ± 9.9 million years. Average weighted age, calculated on 207Pb/206Pb ratio makes 1985 ± 15 million years for titanite. Titanite is also used for determination the age of granodiorite by. The age of titanite sampled from granodiorite makes 1972.4 ± 3.9 million years and average weighted age calculated on ratio 207Pb/206Pb ratio reaches 1972.8 ± 3.3 million years. Dating of zircon has shown that average weighted age calculated on 207Pb/206Pb ratio is 1980 ± 11 million years. Thus, both titanites and zircons sampled from plutonic rocks of Osnitsk block have shown the same age values that are within the error limits. It is most likely caused by the short interval of their formation, 1.95-2.0 billion years.

Keywords: Osnitsk block, gabbro, zircon, titanite, isotope age, Ukrainian Shield.

References:

 1. Aksamentova, N.V. (2002), Magmatizm i paleogeodinamika ranneproterozoiskogo Osnytsko-Mikashevichskogo vulkano-plutonicheskogo poyasa, IGN NAN Belarusi, Minsk, 176 p. [in Russian].
 2. Bartnitskiy, E.N., Bibikova, E.V., Verhoglyad, V.M., Legkova, G.V., Skobelev, V.M. and Terets, G.Ya. (1995), Geohimiya i rudoobrazovanie, No. 21, Kyiv, UA, pp. 164-167 [in Russian].
 3. Vysotskiy, O.B., Dovbush, T.І. and Kotvіtska, І.M. (2010), Geokhіmіya ta rudoutvorennya, No. 28, Kyiv, UA, pp. 81-83 [in Ukrainian].
 4. Yesipchuk, K.Yu., Bobrov, O.B., Stepanyuk, L.M., Shcherbak, M.P., Glevaskiy, E.B., Skobelev, V.M., Drannik, V.S. and Geichenko, M.V. (2004), Correlated Chronostratigraphic Chart of Early Precambrian of the Ukrainian Shield (chart and explanatory note), UkrDGRI, Kyiv, UA, 30 p. [in Ukrainian].
 5. Dovbush, T.I., Skobelev, V.M. and Stepanyuk, L.M. (2008), Metodychni rekomendatsiyi z uran-svyntsevogo, rubidiy-strontsiyevogo ta samariy-neodymovogo izotopnogo datuvannya geologichnyh ob’ektiv pry GRR, UkrDGRI, Kyiv, UA, 77 p. [in Ukrainian].
 6. Skobelev, V.M. (1980), Geol. zhurn., Vol. 40, No. 4, Kyiv, UA, pp. 136-142 [in Russian].
 7. Skobelev, V.M. (1987), Petrolohyia y geokhronologiya dokembriyskikh obrazovaniy Severo-Zapadnogo rayona Ukrainskoho shchita, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 140 p. [in Russian].
 8. Shumlyanskyy, L.V. (2014), Geohimija, No. 11, Moscow, RU, pp. 912-924 [in Russian]. https://doi.org/10.1134/S0016702914110081
 9. Shcherbak, M.P., Artemenko, G.V., Lesnaya, I.M., Ponomarenko, O.M. and Shumlyanskyy, L.V. (2008), Geokhronologiia rannego dokembriia Ukrainskogo shchita. Proterozoy, in Shcherbak, M.P. (ed.), Nauk. dumka, Kyiv, UA, 239 p. [in Russian].
 10. Shcherbak, N.P. (1975), Petrologyia i geokhronologiya dokembriya Zapadnoi chasti Ukrainskoho shchita, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 271 p. [in Russian].
 11. Shcherbak, M.P., Zlobenko, V.G., Zhukov, G.V., Kotlovskaya, F.I., Polevaya, N.I., Komlev, L.V., Kovalenko, N.K., Nosok, G.M. and Pochtarenko, V.I. (1978), Katalog izotopnyh dat porod Ukrainskogo shchita, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 224 p. [in Russian].
 12. Shcherbak, N.P., Eliseeva, H.D. and Levkovskaya, N.Yu. (1978), Geol. zhurn., Vol. 38, No. 4, pp. 28-43, Kyiv, UA, [in Russian].
 13. Ludwig, K.R. (1989), U.S. Geol. Surv. Open-File Rept., Vol. 542, No. 88, р. 40.
 14. Ludwig, K.R. ( 1990), U.S. Geol. Surv. Open-File Rept., Vol. 557, No. 88, р. 38.

PDF

English