І.М. Наумко. ІЗОТОПНИЙ СКЛАД СТРОНЦІЮ КАЛЬЦИТУ ПРОЖИЛКОВО-ВКРАПЛЕНОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ У ПЕРСПЕКТИВНО НАФТОГАЗОНОСНИХ ВІДКЛАДАХ ФЛІШОВОЇ ФОРМАЦІЇ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ КРОСНЕНСЬКОЇ ЗОНИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.02.003

УДК 550.4:551.263.036:553.98 (477.8)

ІЗОТОПНИЙ СКЛАД СТРОНЦІЮ КАЛЬЦИТУ ПРОЖИЛКОВО-ВКРАПЛЕНОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ У ПЕРСПЕКТИВНО НАФТОГАЗОНОСНИХ ВІДКЛАДАХ ФЛІШОВОЇ ФОРМАЦІЇ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ КРОСНЕНСЬКОЇ ЗОНИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

І.М. Наумко, д-р геол. наук, проф., зав. від. Інститут

геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a

E-mail: igggk@mail.lviv.ua

https://orcid.org/0000-0003-3735-047X

Л.М. Степанюк, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., заст. дир.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення

ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua

https://orcid.org/0000-0001-5591-5169

Г.О. Занкович, канд. геол. наук, мол. наук. співроб.

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a

E-mail: igggk@mail.lviv.ua, zankovuch@gmail.com

О.Б. Висоцький, наук. співроб. Інститут геохімії,

мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: alek.vysotsky@gmail.com

http://orcid.org/0000-0002-3542-4685

І.М. Котвіцька, наук. співроб. Інститут геохімії, мінералогії

та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: irinakotvitska@gmail.com

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2020, 42 (2): 3-13

Анотація: 

Вперше визначено ізотопний склад cтронцію кальциту прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах олігоцену флішової формації північно-західної частини Кросненської структурно-фаціальної одиниці Українських Карпат. Виміряні співвідношення 87Sr/86Sr варіюють від 0,70864 до 0,71030 і не корелюють із розташуванням прожилків у відслоненнях, місцем відбору проби, складом і віком вмісної породи. Вони потрапляють в інтервал, характерний для порід континентальної кори, і майже повністю збігаються зі значеннями 87Sr/86Sr (0,708—0,7095), характерними для вод морів і океанів, однак чітко відрізняються від значень 87Sr/86Sr як мантійних, нижчих за середнє значення 0,7037, так і континентальних карбонатних порід. Це свідчить про принципово відмінні джерела їхніх флюїдів. Позаяк прожилково-вкраплену мінералізацію пов’язують із тектонічною активізацією, припливом глибинних флюїдів і формуванням парагенезів мінералів у прожилках і вкрапленнях шляхом заліковування тріщин у розломних зонах і зонах подрібнення, то у кристалізації прожилкового кальциту брали участь флюїди, збагачені радіогенним ізотопом cтронцію (87Sr) до типово корових величин, на відміну від мантійних значень, що відображає визначальну роль корової речовини у формуванні прожилкового кальциту. Інтервал отриманих нами значень (0,70864—0,71030) повністю співпадає з ізотопними співвідношеннями 87Sr/86Sr, визначеними у зразках нафти з низки родовищ Передкарпаття (0,7084—0,7109). Це підтверджує наявні матеріали щодо спряженості процесів прожилково-вкрапленого мінералогенезу та формування покладів вуглеводнів у Карпатському регіоні і вказує на корове джерело глибинних мігрувальних вуглеводневмісних флюїдів, приплив яких у зони розвитку т. зв. ущільнених колекторів перспективно нафтогазоносних відкладів сприяв можливому формуванню у них за відповідних геодинамічних умов покладів вуглеводнів.

Ключові слова: ізотопи, стронцій, кальцит, прожилково-вкраплена мінералізація, олігоцен, фліш, Кросненська зона, Українські Карпати.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Березовський І., Мартюк П., Трішин В., Пальчикова О. Ізотопний аналіз стронцію (87Sr/86Sr) у зразках нафт Передкарпатської нафтогазоносної області (попередні дослідження — перспективи). Геологія і геохімія горючих копалин. 2011. № 1—2 (154—155). С. 16—17.
 2. Вялов О.С, Гавура С.П., Даныш В.В., Лещух Р.Й., Пономарева Л.Д., Романив А.М., Царненко П.Н., Циж И.Т. История геологического развития Украинских Карпат. Киев: Наук. думка, 1981. 180 с.
 3. Гнилко О. Про зсувну зону в західній частині Українських Карпат. Геологія і геохімія горючих копалин. 2011. № 3—4 (156—157). С. 68—79.
 4. Гнилко О. Про північно-східну границю Кросненської тектонічної зони в Українських Карпатах. Геологія і геохімія горючих копалин. 2010. № 2 (151). С. 44—57.
 5. Занкович Г.О. Геохімія флюїдів прожилково-вкрапленої мінералізації перспективно нафтогазоносних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат: Автореф. дис. … канд. геол. наук. Львів: ІГГГК НАН України, 2016. 25 с.
 6. Занкович Г., Наумко І. Кальцит прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах північно-західної частини Кросненської зони (Українські Карпати). Мінерал. зб. 2015. № 65, вип. 2. С. 126—140.
 7. Заяць Х.Б. Глибинна будова надр Західного регіону України на основі сейсмічних досліджень і напрямки пошукових робіт на нафту та газ. Львів: ЛВ УкрДГРІ, 2013. 136 с.
 8. Колодій В.В. (відп. ред.). Карпатська нафтогазоносна провінція. Львів-Київ: ТОВ "Укр. видавн. центр", 2004. 390 с.
 9. Крупський Ю.З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. Київ: УкрДГРІ, 2001. 144 с.
 10. Крупський Ю.З., Куровець І.М., Сеньковський Ю.М., Михайлов В.А., Чепіль П.М., Дригант Д.М., Шлапінський В.Є., Колтун Ю.В., Чепіль В.П., Куровець С.С., Бодлак В.П. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: У 8 кн. Кн. 2. Західний нафтогазоносний регіон. Київ: Ніка-Центр, 2014. 400 с.
 11. Куровець І.М., Крупський Ю.З., Наумко І.М., Чепіль П.М., Шлапінський В.Є. Перспективи пошуків покладів вуглеводнів у відкладах олігоцену зони Кросно (Українські Карпати). Геодинаміка. 2011. № 2 (11). С. 144—146.
 12. Лазарук Я.Г., Полутранко О.Ю. Перспективи виявлення нетрадиційних скупчень газу в низькопористих колекторах Українських Складчастих Карпат. Геологія і геохімія горючих копалин. 1999. № 2. С. 61—66.
 13. Лукин А.Е., Ладыженский Г.Н., Потера Ю. Изотопно-геохимические различия нефтей аллохтонных и автохтонных комплексов Предкарпатья (в границах польско-украинского сегмента). Допов. НАН України. 2008. № 11. С. 119—126.
 14. Мінерали Українських Карпат. Борати, арсенати, фосфати, молібдати, сульфати, карбонати, органічні мінерали і мінералоїди. Матковський О.І. (гол. ред.). Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. 344 с.
 15. Наумко И.М., Сворень И.М. О важности глубинного высокотемпературного флюида в создании условий для формирования месторождений природных углеводородов в земной коре. Новые идеи в науках о Земле: Материалы VI Междунар. конф. (Москва, 8—12 апр. 2003 г.). М., 2003. Т. 1. С. 249.
 16. Наумко И.М., Писоцкий Б.И., Занкович Г.О., Готтих Р.П. Природа вторичных газов в низкопористых коллекторах Кросненской зоны Украинских Карпат. Геология нефти и газа. 2014. № 6. С. 68—74.
 17. Наумко І.М. Флюїдний режим мінералогенезу породно-рудних комплексів України (за включеннями у мінералах типових парагенезисів): автореф. дис. … д-ра геол. наук. Львів: ІГГГК НАН України, 2006. 52 с.
 18. Наумко І., Занкович Г. Вуглеводні флюїдних включень у мінералах нафтогазоносних породних комплексів Кросненської зони Українських Карпат (стан і пріоритети досліджень). Мінерал. зб. 2014. № 64, вип. 1. С. 134—154.
 19. Наумко І., Занкович Г., Яремчук Я. Поширеність і склад прожилково-вкрапленої мінералізації у теригенних відкладах північно-західної частини Кросненської зони (Українські Карпати). Мінерал. зб. 2013. № 63, вип. 1. С. 81—93.
 20. Наумко І.М., Пономаренко О.М., Занкович Г.О., Мороз В.С., Проскурко Л.І. Ізотопний склад карбону і оксигену кальциту прожилково-вкрапленої мінералізації породних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат. Допов. НАН України. 2015. № 4. С. 87—93. https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.04.087
 21. Cворень Й.М. Явище утворення природних вуглеметанів під дією абіогенного високотермобарного глибинного флюїду. Геологія горючих копалин: досягнення та перспективи: Матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. (Київ, 6—8 верес. 2017 р.). Київ: ІГН НАН України, 2017. С. 225—229.
 22. Сворень Й.М., Наумко І.М. Надра Землі — природний фізико-хімічний реактор. Допов. НАН України. 2009. № 9. С. 138—143.
 23. Сворень Й.М., Наумко І.М. Нова теорія синтезу і генезису природних вуглеводнів: абіогенно-біогенний дуалізм. Допов. НАН України. 2006. № 2. С. 111—116.
 24. Фор Г., Пауэлл Дж. Изотопы стронция в геологии. М.: Мир, 1974. 216 с.
 25. Якуцени В.П. (отв. ред.). Современное состояние проблемы изучения и освоения нетрадиционных источников газового сырья. Геология. Методы поисков, разведки и оценки месторождений нефти и газа: обзор. М.: ВИЭМС МГП "Геоинформмарк", 1991. 75 с.
 26. Polutranko A., Zazulyak M., Lazaruk Y. The Prospects for an Unconventional Accumulations Exploration in the Tight Rock of Bilche-Volytsya Unit Carpathian Foredeep. Ukraine. AAPG Bulletin. 1997. 81, № 8. P. 1394.

PDF

Ukrainian