Наука про флюїдні включення у мінералах в Україні (до 100-річчя НАН України)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.023
УДК 548.4:082.2 (477)
Д.К. Возняк, Г.О. Кульчицька, Д.С. Черниш, В.М. Бельський
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. 03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: dkvoznyak@ukr.net
Наука про флюїдні включення у мінералах в Україні (до 100-річчя НАН України)
Language: Ukrainian
Mineralogical journal 2019, 41 (1): 23-34

Анотація: Наука про флюїдні включення у мінералах, яку часто називають термобарогеохімією, існує понад півтора століття. За тривалу історію розвитку періоди розквіту науки перемежовувалися з періодами застою. Суттєвий поштовх для її розвитку дали експериментальні роботи М.П. Єрмакова, започатковані у Львівському університеті усередині ХХ ст. Їх продовжили у стінах академічних наукових установ Львова і Києва. У 1950—1980-х роках Україна була провідним центром з дослідження включень не лише Радянського Союзу, а й зарубіжжя. Значну роль у цьому відіграли школи Володимира Калюжного і Олега Петриченка, збагативши науку новими методами дослідження включень і їх результатами. З 1972 року при відділі регіональної та генетичної мінералогії Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної академії наук України існує лабораторія дослідження включень, заснована академіком Євгеном Лазаренком. За десятки років нечисленний колектив лабораторії розробив нові методичні прийоми використання результатів дослідження включень у мінералах для реконструкції складних процесів мінералоутворення. Зокрема, завдяки поєднанню діаграм стану мінеральної речовини і результатів вивчення флюїдів у включеннях визначили величину ерозійного зрізу камерних пегматитів, умови метасоматозу Li-мінералів і формування золоторудних родовищ. Сконструйована піролізна установка до серійного хроматографа дала змогу з однієї наважки визначати вміст усіх найпоширеніших летких компонентів у мінералі і виявляти їхню природу.

Ключові слова: Володимир Калюжний, Олег Петриченко, термобарогеохімія, флюїдні включення, методи дослідження.

Література:

 1. Возняк Д.К. К условиям образования топаза и сингенетических ему минералов в пегматитах Волыни. Тез. докл. ІІІ Всесоюз. совещ. по минералогической термобарометрии и геохимии глубинных минералообразующих растворов (9—15 сент. 1968 г.). М., 1968. С. 48—49.
 2. Возняк Д.К. Розвиток в Україні вчення про флюїдні включення в мінералах. Зап. Укр. мінерал. т-ва. 2005. 2. С. 34—43.
 3. Возняк Д.К. Мікровключення та реконструкція умов ендогенного мінералоутворення. Київ: Наук. думка, 2007. 280 с.
 4. Возняк Д.К., Бельський В.М., Остапенко С.С. Індикаторне значення вторинних флюїдних включень з проміжною фазою. Мінерал. журн. 2012. 34, № 4. С. 34—40.
 5. Возняк Д.К., Калюжный В.А. Использование растресканных включений для восстановления РТ-условий минералообразования (на примере кварца пегматитов Волыни). Минерал. сб. Львов. ун-та. 1977. № 31. Вып. 2. С. 22—30.
 6. Возняк Д.К., Павлишин В.І. Фізико-хімічні умови формування та особливості локалізації заноришових пегматитів Волині (Український щит). Мінерал. журн. 2008. 30, № 1. С. 5—20.
 7. Возняк Д.К., Хоменко В.М., Франц Г., Віденбек М. Фізико-хімічні умови завершального етапу становлення пегматитів Волині за даними термобарометрії та інфрачервоної спектроскопії берилу. Мінерал. журн. 2012. 34, № 2. С. 26—38.
 8. Долгов Ю.А. Термодинамические особенности формирования гранитных пегматитов: автореф. дис. … д-ра геол.-мин. наук. М., 1968. 64 с.
 9. Ермаков Н.П. Исследование минералообразующих растворов (температуры и агрегатное состояние). Харьков: Изд-во Харьков. ун-та, 1950. 460 с.
 10. Ермаков Н.П., Долгов Ю.А. Термобарогеохимия. М.: Недра, 1979. 272 с.
 11. Ермаков Н.П. Термобарометрическая геохимия эндогенных процессов рудообразования. Проблемы геологии на ХХІІІ сессии Междунар. геол. конгресса. М., 1971. С. 118—127.
 12. Калюжний В.А. Методи вивчення багатофазових включень у мінералах. Київ: Вид-во АН УРСР, 1960. 168 с.
 13. Калюжный В.А. Основы учения о минералообразующих флюидах. Киев: Наук. думка, 1982. 240 с.
 14. Калюжный В.А. Перенаполнение жидких включений в минералах и его генетическое значение. Минерал. сб. Львов. ун-та. 1971. № 25, вып. 2. С. 124—131.
 15. Калюжний Володимир Антонович. До 80-річчя від дня народження. Львів: ІГГГК НАН України, 2002. 34 с.
 16. Калюжний В.А., Возняк Д.К., Гігашвілі Г.М., Калюжна К.М., Лазаренко О.Є., Булгаков В.С., Сорокін Ю.Г. Мінералоутворюючі флюїди та парагенезиси мінералів пегматитів заноришевого типу України (рідкі включення, термобарометрія, геохімія). Київ: Наук. думка, 1971. 216 с.
 17. Кигай И.Н. О некоторых достижениях и просчетах микрофлюидологии (термобарогеохимии) второй половины ХХ века. Тр. ХІ Междунар. конф. по термобарогеохимии (8—12 сент. 2003 г). Александров: ВНИИСИМС, 2003. С. 3—40.
 18. Кульчицька Г. Піролітична газова хроматографія мінералів — новий метод генетичної мінералогії. Мінерал. зб. 2010, № 60. Вип. 1. С. 10—19.
 19. Кульчицька Г., Возняк Д., Черниш Д. Феномен успіху термобарогеохімії Миколи Єрмакова (до 100-річчя від дня народження). Мінерал. зб. 2014. № 64, вип. 2. С. 214—226.
 20. Леммлейн Г.Г. Исследования образования жидких включений в кристаллах. Вопросы геохимии и минералогии. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 139—141.
 21. Леммлейн Г.Г., Клия М.О., Островский И.А. Об условиях образования минералов в пегматитах по данным изучения первичных включений в топазе. ДАН СССР. 1962. 142, № 1. С. 81—83.
 22. Матковський О., Наумко І., Павлунь М. Термобарогеохімічна школа професора Миколи Єрмакова та її внесок у розвиток генетичної мінералогії й учення про родовища корисних копалин. Мінерал. зб. 2017. № 67, вип. 1. С. 3—37.
 23. Матковський О., Наумко І., Павлунь М. Етапи та періоди розвитку термобарогеохімічних досліджень в Україні. Мінерал. зб. 2018. № 68, вип. 1. С. 129—134.
 24. Павлишин В., Матковський О., Довгий С. Здобутки мінералогії в Україні (до 100-річчя Геологічної служби України та Національної академії наук України). Київ: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. 146 с.
 25. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. Генезис мінералів. Київ: ВПЦ Київ. ун-т, 2003. 656 с.
 26. Петриченко О.Й. Методи дослідження включень у мінералах галогенних порід. Київ: Наук. думка, 1973. 92 с.
 27. Петриченко Олег Йосипович: бібліографічний покажчик. Львів: ІГГГК НАН України, 2010. 56 с.
 28. Смит Ф.Г. Геологическая термометрия по включениям в минералах / Под ред. и с дополн. Г.Г. Леммлейна. М.: Изд-во иностр. лит., 1956. 166 с.
 29. Roedder E. Fluid Inclusions. Reviews in Mineralogy. Mineral. Soc. Amer. (Virginia, 1984. Vol. 12). 644 p.
 30. Sorbi H.C. Powstawanie minerałów i skał w świetle badań microskoроwych kryształow (Tłumaczył i opracował A. Łaszkiewicz). Prace Muzeum Ziemi. 1970. No. 15, cz. 1. S. 35—73.
Ukrainian