ПЕТРОПАРАГЕНЕЗИСИ ТА МОЖЛИВА ПРИРОДА СУПЕРКРУСТАЛЬНИХ ФОРМАЦІЙ ПОБУЗЬКОГО ГРАНУЛІТОВОГО КОМПЛЕКСУ (ЗАХІДНА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА). Стаття 1.

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.060
УДК 551.71:552.11/.13/.4
В.П. Кирилюк, М.І. Богданова, О.І. Савіна
Львівський національний університет імені Івана Франко. 79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4
E-mail: Kyrylyuk.V@i.ua
ПЕТРОПАРАГЕНЕЗИСИ ТА МОЖЛИВА ПРИРОДА СУПЕРКРУСТАЛЬНИХ ФОРМАЦІЙ ПОБУЗЬКОГО ГРАНУЛІТОВОГО КОМПЛЕКСУ (ЗАХІДНА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА). Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ПОРОДНИЙ СКЛАД ПЕТРОПАРАГЕНЕЗИСІВ
Мова: російська
Мінералогічний журнал 2019, 41 (1): 60-70

Анотація: Побузький гранулітовий комплекс у межах західної частини Українського щита охоплює територію близько 40000 км2. У ньому встановлено сім суперкрустальних формацій: кінцигітова, ендербіто-гнейсова, лейкогранулітова, високоглиноземисто-кварцитова, мармур-кальцифірова, кондалітова та глиноземисто-базитова. Їхня загальна потужність складає 15—17 км. У статті визначено терміни "суперкрустальна формація", "петропарагенезис" і "петротип". У будові побузького комплексу беруть участь сім головних петропарагенезисів, що становлять основний зміст однойменних суперкрустальних формацій, та три другорядних петропарагенезиса: кальцифір-кристалосланцевий, магнетитвмісний та метабазит-метаультрабазитовий. Кожен петропарагенезис має два–чотири петротипи. Зазначено породний склад петротипів і їх вміст у петропарагенезисі. Породні парагенезиси, як головні, так і другорядні, виразно розпізнаються у повному обсязі на добре відслонених територіях. При цьому дуже інформативними є не лише породні парагенезиси в цілому, але й деякі петротипи, що їх складають, які теж мають власні типоморфні ознаки. Останніми можуть бути ознаки породного, мінерального і елементного (геохімічного) рівнів, у тому числі: а) особливості зовнішнього вигляду порід; б) особливості хімізму, які візуально зазвичай добре відбиваються в петрографічному складі порід; в) склад і набір породоутворювальних і акцесорних мінералів; г) геохімічні, у тому числі ізотопні, відмінності тощо. Типоморфні ознаки петротипів розглянуті у статті 2.

Ключові слова: гранулітовий комплекс, суперкрустальна формація, петропарагенезис, петротип, типоморфні ознаки.

Література:

 1. Билонижка П.М., Геренчук Н.К., Зубова С.Н., Кирилюк В.П., Лашманов В.И., Мартынова С.С. Сравнительная характеристика карбонатных пород из разновозрастных докембрийских формаций западной части Украинского щита. Проблемы осадочной геологии докембрия. М.: Наука, 1981. Вып. 6. С. 86—89.
 2. Бобров О.Б., Лисак А.М., Свєшніков К.І., Сіворонов А.О., Паранько І.С., Малюк Б.І. Формаційний аналіз нижньодокембрійських комплексів Українського щита під час проведення геологознімальних робіт (теоретико-практичні аспекти). Київ: УкрДГРІ, 2006. 164 с.
 3. Венедиктов В.М. Докембрий Приднестровья и некоторые проблемы геологии Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1978. 162 с.
 4. Геологический словарь. М.: Госгеолтехиздат, 1955. Т. II. 445 с.
 5. Геологический словарь. СПб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2011. Т. 1. 423 с.
 6. Карта геологических формаций докембрия Украинского щита. Объясн. зап. М-б 1 : 500 000 / В.П. Кирилюк, В.Д. Колий, В.И. Лашманов, А.М. Лысак, И.С. Паранько, В.Г. Пащенко, К.И. Свешников, А.А. Сиворонов, А.Г. Смоголюк, Г.М. Яценко, при участии Б.З. Берзенина. Киев, 1991. 116 с.
 7. Кирилюк В.П. Стратиграфия докембрия западной части Украинского щита. Статья 1. Стратиграфические комплексы докембрия и формации раннего архея. Геол. журн. 1982. 42, № 3. С. 88—103.
 8. Кирилюк В.П. Стратиграфия докембрия западной части Украинского щита (на формационной основе). Статья 2. Формации позднего архея и протерозоя и сводная стратиграфическая схема. Геол. журн. 1982. 42, № 4. С. 30—41.
 9. Кирилюк В.П. Головні підсумки морфопарагенетичних геолого-формаційних досліджень нижнього докембрію. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 2005. Вип. 19. С. 20—74.
 10. Кирилюк В.П. Побужский гранулитовый комплекс. Гранулитовые структурно-формационные комплексы Украинского щита — европейский стратотип / А.Б. Бобров, В.П. Кирилюк, С.В. Степанюк Л.М., Гурский Д.С., А.М. Лысак, А.А. Сиворонов, В.П. Безвинный, В.В. Зюльцле, В.Л. Приходько, В.А. Шпыльчак. Львов: ЗУКЦ, 2010. С. 8—63.
 11. Кирилюк В.П. Побужский гранулито-гнейсовый комплекс как европейский стратотип нижнего архея. Междунар. науч.-практ. конф. (31 мая—4 июня 2010 г., УкрГГРИ). Киев, 2010. С. 87—91.
 12. Кирилюк В.П. Особенности стратиграфических исследований нижнего докембрия. Статья 2. Роль геолого-формационных исследований в изучении стратиграфии нижнего докембрия. Геол. журн. 2013, № 4. С. 102—114.
 13. Кирилюк В.П., Лысак А.М., Свешников К.И. Методические указания по составлению карт формаций раннего докембрия Украины (для целей геологического картирования и металлогенического прогноза). Киев, 1979. 178 с.
 14. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та поясн. зап.) / К.Ю. Єсипчук, О.Б. Бобров, Л.М. Степанюк, М.П. Щербак, Є.Б. Глеваський, В.М. Скобелєв, А.С. Дранник, М.В. Гейченко. Київ: УкрДГРІ, НСК України, 2004. 30 с.
 15. Лазько Е.М., Кирилюк В.П., Лысак А.М., Сиворонов А.А., Яценко Г.М. Геологические формации и проблемы стратиграфии нижнего докембрия Украинского щита. Геол. журн. 1984. 44, № 2. С. 103—112.
 16. Лазько Е.М., Кирилюк В.П., Лысак А.М., Сиворонов А.А., Яценко Г.М. Стратиграфическая схема нижнего докембрия Украинского щита (на формационной основе). Геол. журн. 1986. 46, № 2. С. 18—26.
 17. Лазько Е.М., Кирилюк В.П., Сиворонов А.А., Яценко Г.М. Нижний докембрий западной части Украинского щита (возрастные комплексы и формации). Львов: Вища шк., 1975. 239 с.
 18. Щербаков И.Б. Петрология докембрийских пород центральной части Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1975. 279 с.
 19. Щербаков И.Б. Петрология Украинского щита. Львов: ЗУКЦ, 2005. 366 с.
 20. Щербаков И.Б., Зюльцле В.В., Минеева В.Н. Днестровско-Бугский район. Метаморфизм Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1982. С. 69—118.
Ukrainian