М.М. Решетник. КАМ’ЯНІ ЕКСПОНАТИ ВОЛОДИМИРА РІЗНИЧЕНКА

УДК 622.33(092)

КАМ’ЯНІ ЕКСПОНАТИ ВОЛОДИМИРА РІЗНИЧЕНКА У НАЦІОНАЛЬНОМУ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОМУ МУЗЕЇ НАН України (до 150-річчя від дня народження)

М.М. Решетник, канд. геол. наук, старш. наук. співроб.

Національний науково-природничий музей НАН України
01030, м. Київ, Україна, вул. Б. Хмельницького, 15
E-mail: reshetnykmariya@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-5067-7728

Д.Л. Старокадомський, канд. хім. наук, старш. наук. співроб.,

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

03164, м. Київ, Україна, вул. Генерала Наумова, 17

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення
ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: km80@ukr.net; https://orcid.org/0000-0001-7361-663Х

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2020, 42 (4): 116-123

Анотація: Володимир Васильович Різниченко (18.10.1870—01.04.1932) — видатний український геолог, академік (1929) Всеукраїнської академії наук (ВУАН), один із засновників і очільників Українського геологічного комітету та Науково-дослідного геологічного інституту (нині Інститут геології НАН України). Ґрунтовно висвітлив стратиграфію та тектоніку Середнього Придніпров’я, особливо Канівських гір, організував і очолив першу комплексну експедицію в район Дніпровської гідроелектростанції. Організатор Комісії по вивченню антропогенового періоду в України. Вивчав геологічну будову та тектоніку територій Середньої Азії та Казахстану. Склав першу геологічну і тектонічну карту Південного Алтаю. Російське географічне товариство вшанувало науковий подвиг ученого почесною нагородою — Срібною медаллю імені М.М. Пржевальського (1914). Під час проведення експедиційних робіт відбирав поряд зі зразками для дослідження гірські породи для музею. До Інвентарної книги Геологічного музею Науково-природничого музею НАН України занесені кам’яні колекції (експонати) В.В. Різниченка, зібрані протягом всього життя.

Ключові слова: Володимир Васильович Різниченко, четвертинні відклади, гранітоїди, Український щит, колекції гірських порід.

Література:

 1. Блюміна І.М. В.В. Різниченко (Велентій) — художник і поет. Київ: Наук. думка, 1972. 195 с.
 2. Велентій Володимир. Перше мая. Терновий вінок: Літературно-артистичний альманах. Під ред. О. Коваленка. Київ, 1908. С. 111—112.
 3. Криштофович А.Н. Палеоботаника. Олигоценовая флора горы Ашутас в Казахстане. М.-Л.: Ботанич. ин-т им. В.Л. Комарова, 1956. Вып. 1.
 4. Кузьменко А.И. Институт геологических наук. Киев: Наук. думка, 1976. С. 164 .
 5. Молявко І.Г., Франчук В.П.  Владимир Васильевич Резниченко. Геол. журн.. 1971. 31. Вып. 1.
 6. Расточинская Н.С. Материалы к составлению исторического обзора деятельности треста "Киевгеология" за годы Советской власти. Киев: Мингеологии УССР. Киевский ордена Ленина геологоразведочный трест, 1967.
 7. Резниченко В.В. Восточная Калба. Геологический и географический очерк части Усть-Каменогорского уезда Семипалатинской губернии. Гидрогеологическое исследование в степных областях. 1916.
 8. Резниченко В.В. К вопросу о времени и условиях образования рус. лесса. Труды Укр. н.-и. геол. ин-та. 1929. Т. 3.
 9. Резниченко В.В. К естественноисторической характеристике Зайсанского уезда Семипалатинской губернии. Зап. Сиб. отд. Русск. геогр. об-ва. 1910. Кн. 36, вып. 1—2.
 10. Резниченко В.В. Ледниковая группа Мусс-Тау. Изв. Русск. геогр. об-ва. 1910. 46, вып. 1—5.
 11. Резниченко В.В. О четвертичных движениях земной коры в районе Среднего Днепра. Зап. физико-матем. отдела ВУАН. 1931.
 12. Резниченко В.В. Природа Каневских дислокаций. Вестник Укр. отдела Геол. комитета. 1924. Вып. 4.
 13. Резниченко В.В. Южный Алтай и его оледенение. Изв. Русск. геогр. об-ва. 1914. 50, вып. 1—2.
 14. Решетник М.М. Історія геохронологічних досліджень в Україні на прикладі колекції зразків перших датованих порід Національного науково-природничого музею НАН України. Мінерал. журн., 2018. 40, № 1. С. 88—92. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.01
 15. Решетник М., Руденко К. Здобутки Володимира Гриценка у стратиграфії, палеонтології, палеоекології та в галузі охорони геологічної спадщини. GEO & BIO. 2018. 16. С. 155—163.
 16. Reshetnyk M., Starokadomsky D. Pilot geological school course "Bowels of th Earth". Problems and achievements. GLOBUS. 2020, № 6 (52). P. 19—28.
 17. Reshetnyk M. The Science Heritage of Volodymyr Luchytskyi and Mykola Bezborodko in the Geological Collections of the National Museum of Natural History, NAS of Ukraine. Вісник ННПМ НАН України. 2017. № 15. С. 127—132.

 PDF

Українська