О.В. Чепіжко. НАЧИМІСТЬ МІНЕРАЛОГІЧНОГО ТА ЛІТОЛОГО-ПЕТРОГРАФІЧНОГО РАНГУ В РАНЖУВАННІ ГЕОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.04.033

УДК 549.8:553.98

ЗНАЧИМІСТЬ МІНЕРАЛОГІЧНОГО ТА ЛІТОЛОГО-ПЕТРОГРАФІЧНОГО

РАНГУ В РАНЖУВАННІ ГЕОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

О.В. Чепіжко, д-р геол. наук, проф.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

65082, Одеса, Україна, вул. Дворянська, 2

E-mail: chepizhko.olexa@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-9669-6676

В.В. Янко, д-р геол.-мін. наук, проф., зав. каф.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

65082, Одеса, Україна, вул. Дворянська, 2

E-mail: yanko@onu.edu.ua; http://orcid.org/0000-0003-4933-5066

В.М. Кадурін, канд. геол.-мін. наук, проф.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

65082, Одеса, Україна, вул. Дворянська, 2

E-mail: vl.kadurin@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-7434-4445

І.М. Наумко, д-р геол. наук, проф., зав. від.

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a

E-mail: igggk@mail.lviv.ua; https://orcid.org/0000-0003-3735-047X

С.М. Шаталін, старш. викладач

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

65082, Одеса, Україна, вул. Дворянська, 2

E-mail: shatalin@onu.edu.ua; https://orcid.org/0000-0002-1596-0800

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2020, 42 (2): 33-49

Анотація: 

Уперше обґрунтовано значимість мінералогічного і літолого-петрографічного рангів у лінійці рангів геологічної інформації для впровадження довгострокових прогнозів, стандартних і нестандартних підходів до дослідження фізичних і геохімічних параметрів як основи створення комплексної системи прогнозних критеріїв і пошукових ознак вуглеводнів у осадовому чохлі Чорного моря на основі теорії глобального флюїдогенезу. Ці критерії мають різну чутливість до об’єкта (покладів вуглеводнів), і тому є ранжованими. Шляхом ранжування визначені такі параметри: 1) сейсмічні дані в межах об’єкта, отримані методом глибинного сейсмічного зондування, методом відбитих хвиль і загальної глибинної точки (МВХ ЗГТ); 2) параметри тектоно-геодинамічних структур; 3) основні характеристики відкладів осадового чохла і порід фундаменту ложа моря; 4) геохімічні характеристики; 5) параметри мінеральних комплексів і флюїдних включень у мінеральних новоутвореннях; 6) значення розподілу мейобентосу. Виходячи з сучасних поглядів нафтогазової геології, структурно-тектонічні і літолого-фаціальні критерії є одними з основних. Вивчення мінералогічної складової відкладів виконане із застосуванням мінералогічного, рентгеноспектрального і термобарогеохімічного методів. Фіксація аномалій флюїдогенного потоку на дні Чорного моря в розподілі абіотичних параметрів для оцінки перспектив нафтогазоносності визначається: структурно-тектонічними особливостями і високою проникністю флюїдного потоку; параметрами мінеральних комплексів (мінерали, фації) і генетичними зв’язками; неоднорідністю геохімічних характеристиках донних відкладів; наявністю вуглеводневих включень в аутигенних мінералах донних відкладів.

Ключові слова: мінерали, фації, ранжування, флюїдний потік, шельф Чорного моря.

Література:

 1. Гожик П.Ф., Чебаненко І.І., Євдощук М.І., Крупський Б.Л., Гладун В.В. Нафтогазоперспективні об’єкти України. Наукові і практичні основи пошуків родовищ вуглеводнів у північно-західному шельфі Чорного моря. НАН України. НАК "Нафтогаз України", Держ. геол. служба України. Київ; Львів, 2007. 232 c.
 2. Грабовецкий Б.Є. Основи економічного прогнозування. Навч. посіб. Вінниця: ВФ ТАНГ, 2000. 209 c.
 3. Довжок Т.Є., Галко Т.М., Вакарчук С.Г., Орач С.В., Євдощук М.І. Регіональний прогноз поширення порід-колекторів у відкладах майкопського нафтогазоносного комплексу північно-західного шельфу Чорного моря. Мінеральні ресурси України. 2013. № 1. С. 24—31.
 4. Єсипович С.М., Бондаренко А.Д., Титаренко О.В. Геологічні та геодинамічні передумови відкриття промислових покладів вуглеводнів у північній частині Чорного моря. Укр. журн. дистанційного зондування Землі. 2017. № 13. С. 38—52.
 5. Коболев В.П. Геодинамическая модель Черноморской мегавпадины. Геофиз. журн. 2003. 25, № 2. С. 15—35.
 6. Коболев В.П. Плюм-тектонический аспект рифтогенеза и эволюции мегавпадины Черного моря. Геология и полезные ископаемые Мирового океана. 2016. 12, № 2. С. 16—36. https://doi.org/10.15407/gpimo2016.02.016
 7. Лукин А.Е., Шестопалов В.М. От новой геологической парадигмы к задачам региональных геолого-геофизических исследований. Геофиз. журн. 2018. 40, № 4. С. 3—72. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i4.2018.140610.
 8. Наумко І.М., Павлюк М.І., Зінчук І.М., Братусь, М.Д., Сворень Й.М., Сахно Б.Е., Шумлянський В.О., Лещух Р.Й. Вуглеводневі флюїди постседиментаційних перетворень осадових і вулканогенних товщ Кримсько-Чорноморського регіону. Геологія і геохімія горючих копалин. 2004. № 2. С. 45—59.
 9. Петровський О.П., Федченко О.П., Габльовський Б.Б. Прогноз нафтогазоносності відкладів осадового чохла північно-західного шельфу Чорного моря. Наук. вісн. Івано-Франківськ. нац. техн. ун-ту нафти і газу. 2010. № 4(26). С. 12—20.
 10. Самсонов В.И., Луцкив С.С., Чепижко А.В. Приоритетные направления нефтегазопоисковых работ на Черноморской акватории Украины с позиции тектоники литосферных плит. Геологія і геохімія горючих копалин. 2001. № 1. С. 30—35.
 11. Седлерова О.В. Геологічна інтерпретація результатів інтеграції даних багатоспектрального космічного знімання і геолого-геофізичних даних для прогнозування нафтогазоперспективних зон на регіональному рівні (на прикладі Північно-Західного шельфу Чорного моря). Укр. журн. дистанційного зондування Землі. 2015. № 7. С. 47—57.
 12. Соллогуб В.Б. (ред.) Геология шельфа УССР. Тектоника. Бородулин М.А., Бурьянов В.Б., Кутас Р.И., Пустильников М.Р., Рогоза О.И., Русаков О.М., Соллогуб В.Б., Соловьев В.Д., Сологуб Н.В., Старостенко В.И., Чекунов А.В., Шиманский А.А., Щербаков В.В. Киев: Наук. думка, 1987. 152 с.
 13. Старостенко В.И., Макаренко И.Б., Русаков О.М. Геофизические неоднородности литосферы мегавпадины Черного моря. Геофиз. журн. 2010. 32, № 5. С. 3—20.
 14. Чепіжко О.В., Кадурін В.М., Наумко І.М., Сучков І.О. Фіксація аномалій флюїдогенного потоку в розподілі абіотичних параметрів. Матеріали VI Міжнар. геол. форуму "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво" (м. Одеса 17—22 черв. 2019 р.). Київ: УкрДГРІ, 2019. С. 231—234.
 15. Шестопалов В.М., Лукин А.Е., Згонник В.А., Макаренко А.Н., Ларин Н.В., Богуславский А.С. Очерки дегазации Земли. НАН Украины. Науч.-инж. центр радиогидроэкол. полигон. исслед., Ин-т геол. наук. Киев, 2018. 632 с.
 16. Шнюков Е.Ф., Пасынков А.А., Клещенко С.А., Коболев В.П., Любицкий А.А., Захаров З.Г. Газовые факелы на дне Черного моря. Киев, 1999. 133 c.

PDF

Українська