В.М. Шестопалов, МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇН

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.01.051

УДК 556.314.6.0.82.543.422.24

МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

В.М. Шестопалов, д-р геол.-мін. наук, проф., акад. НАН України

Інститут геологічних наук НАН України

03054, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б

E-mail: vmshest@gmail.com; ScopusID 7005559051

А.Ю. Моісеєв, канд. біол. наук, старш. наук. співроб.

Інститут геологічних наук НАН України

03054, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б

ScopusID 36191088400

Н.П. Моісеєва, канд. хім. наук, пров. наук. співроб.

Інститут геологічних наук НАН України

03054, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б

ScopusID 7005063353

М.О. Дружина, д-р біол. наук, пров. наук. співроб.

Інститут експериментальної патології, онкології

і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 45

E-mail: druzhyna@nas.gov.ua; ScopusID 6504487049

Г.В. Лесюк, мол. наук. співроб.

Інститут геологічних наук НАН України

03054, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б

E-mail: lesiuk.galya@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-7218-2358

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (1): 51-67

Анотація:  Розглянуто питання поширення, формування і хімічного складу мінеральних вод Східного регіону України, зокрема Донецької, Луганської і Харківської областей. Означено основні типи найхарактерніших для Сходу України мінеральних вод. Розглянуто їх формування та розповсюдженість у даному регіоні. Вивчено прояви залізистих, бромних, борних та йодних вод, що значно розширює гідромінеральні бальнеологічні ресурси. Вивчено бальнеологічну дію залізистих мінеральних вод на організми, що зазнали радіологічного впливу. Оскільки одним з наслідків радіаційного ураження є порушення окисного гомеостазу, досліджено вплив залізистих мінеральних вод на перебіг вільнорадикальних процесів у організмі за умов його опромінення. Досліджено особливості органічного складу і біологічних властивостей Березівських мінеральних вод з метою відповідності їх мінеральним водам типу "Нафтуся". Встановлено, що Березівські мінеральні води не мають вираженої радіомодифікаторної дії. Вони інгібують ферментативну активність каталази — головного регулятора окисного метаболізму, що призводить до погіршення життєздатності організму після опромінення. За отриманими даними масспектрів, активні органічні речовини різних класів, що входять до мінеральних вод типу "Нафтуся" відмінні від органічних речовин Березівських мінеральних вод якісно і кількісно. Тому їх не можна віднести до мінеральних вод типу "Нафтуся". Також здійснено дослідження і отримано масив статистичних даних, які показали, що мінеральні води Подільського регіону, води "Нафтуся" і "Березівські" мають кількість пестицидів у концентраціях менше 0,01 нг/дм3, тобто в 10 000 разів менше від їх допустимих концентрацій за міжнародними нормами. На основі отриманих даних зроблено надзвичайно цінний висновок щодо якості мінеральних вод: води Березівського і Подільського родовищ містять пестициди 10–4 мг/дм3, що дає можливість широкого застосування та експорту українських мінеральних вод. Це має державне значення. Визначено перспективи розвитку використання мінеральних вод Східного регіону.

Ключові слова:  інеральні води, Східний регіон України, формування, поширення. хімічний склад, біологічні властивості вод.

Література:

 1. Бакулина А.Г., Скопинцев Б.А. Определение валового содержания органического углерода в природных водах методом сухого сожжения. Гидрохимич. материалы. 1969. 52. С. 133—141.
 2. Барабой В.А. Биоантиоксиданты. Киев: Книга плюс, 2006. 461 с.
 3. Берридж М.Л. Молекулярные основы внутриклеточной коммуникации. В мире науки. 1985. № 5. С. 98—109.
 4. Бондаренко В.В., Куликов Г.В. Подземные промышленные воды. Москва: Недра, 1984. 355 с.
 5. Вовк И.Ф., Николаенко Т.С. Закономерности распределения и накопления йода и брома в подземных водах нижних гидродинамических зон Днепровско-Донецкой впадины. Геохимия. 1976. С. 413—421.
 6. Вступ в медичну геологію. За ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. Київ: Академпрес, 2010. Т. 1. 736 с.
 7. Добра Л.П. Ефективність використання залізистих мінеральних вод курорту Сойми при залізодефіцитних анеміях різного походження: автореф. дис. … канд. мед. наук. Одеса, 2003. 19 с.
 8. ДСТУ ISO 5667-11:2005. Якість води. Відбирання проб. Ч. 11. Настанови щодо відбирання проб підземних вод (ISO 5667-11:1993, IDT). Київ, 2005.
 9. ДСТУ 878-93 (Держстандарт України). Води питні мінеральні. [Перевидання, травень 1996]. Київ, 1996. 88 с.
 10. Классификация минеральных вод Украины. Под. ред. В.М. Шестопалова. Киев: Макком, 2003. 121 с.
 11. Колодий В.В., Щепак В.М. Некоторые геохимические особенности микрокомпонентного состава подземных вод нефтяных и газовых месторождений Украины. Геология горючих ископаемых. № 42. 1972.
 12. Королюк М.А., Иванова Л.И., Майорова И.Г. Метод определения активности каталазы. Лабораторное дело. 1988. № 1. С. 16—19.
 13. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. Киев: Морион, 2001. 407 с.
 14. Малеваный Г.Г. Минеральные воды Харьковской области. Харьков, 1971. 92 с.
 15. Мінеральні води України. Київ, 2005. 576 с.
 16. Моисеев А.Ю. Особенности химического состава и бальнеологического применения минеральных вод. Киев: КИМ, 2017. 464 с.
 17. Моисеев А.Ю. Комплекси мікроелементів у природних мінеральних водах. Геохімія та рудоутворення. 2014. Вип. 34. С. 85—91. https://doi.org/10.15407/gof.2014.34.085
 18. Моисеева Н.П., Шестопалов В.М., Моисеев А.Ю. Органическое вещество минеральных вод типа "Нафтуся". Геохімія та рудоутворення. 2013. Вип. 33. С. 53—63. https://doi.org/10.15407/gof.2013.33.053
 19. Огняник М.С. Мінеральні води України. Підруч. Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2000. С. 81.
 20. Павленко О.В. Складання кадастру родовищ та проявів мінеральних вод Донецької області. Артемівськ, 2004. 201 с.
 21. Плотников Н.А. Йодо-бромные воды и их месторождения. Труды Моск. геол. ин-та. 1959. 35.
 22. Моісеєв А.Ю., Родіонова Н.К., Дружина М.О., Липська А.І., Гриневич Ю.П., Ганжа О.Б., Костукова Л.В. Вплив природних мінеральних вод з підвищеним вмістом заліза на вільнорадикальні процеси і склад периферичної крові щурів, опромінених у дозі 5,0 Гр. Зб. наук. пр. Ін-ту ядерних досліджень. 2005. № 2 (15). С. 131—136. https://doi.org/10.15407/jnpae
 23. Серкиз Я.И., Дружина Н.А., Хриенко А.П. Хемилюминесценция крови при радиационном воздействии. Киев: Наук. думка, 1989. 176 с.
 24. Скаржинский В.И. Эндогенная металлогения Донецкого бассейна. Киев: Наук. думка, 1973. 204 с.
 25. Швай Л.П. Распределение йода в подземных водах Днепровско-Донецкой впадины. Докл. АН УССР, Сер. Б. 1984. № 7. С. 23—28.
 26. Шевченко Г.Р. Кадастр родовищ та проявів мінеральних вод Луганської області. Луганськ, 2006. 210 с.
 27. Шестопалов В.М., Моісеєв А.Ю., Родіонова Н.К., Ганжа О.Б., Маковецька Л.І., Дружина М.О. Вплив мінеральної води Березівського родовища на кровотворну систему опромінених тварин. Ядерна фізика та енергетика. 2015. 16, № 1. С. 68—76. https://doi.org/10.15407/jnpae2015.01.068
 28. Шестопалов В.М., Моисеева Н.П. Способ консервации железистых минеральных вод органическими кислотами. Авт. право № 11998 от 14.07.1998.
 29. Шестопалов В.М., Негода Г.М., Моісеєва Н.П., Дружина М.О., Сухоребрий А.О., Онищенко І.П. Формування мінеральних вод України. Київ: Наук. думка, 2009. (Проект "Наук. кн."). 312 c.
 30. Шестопалов В.М., Негода Г.М., Моісеєв А.Ю., Моісеєва Н.П. Мінеральні води Південного регіону України. Геол. журн. 2019. № 1 (366). С. 78—87. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.1.159242
 31. Янчев В.К., Сулейманов С.П., Решетов И.К. Минеральные кремнистые природные воды Харьковщины. Сб. науч. ст. "Вода и здоровье 2000". Одесса: ОЦНТЭИ, 2000. С. 240—242.

PDF

Українська