В.П. Семененко, Макрохондри в деяких хондритах: 1. Структурно-мінералогічна характеристика

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.02.029

УДК 55(091)

Макрохондри в деяких хондритах: 1. Структурно-мінералогічна характеристика

В.П. Семененко, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., зав. від.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: cosmin@i.ua; https://orcid.org/0000-0003-1479-6874

А.Л. Гіріч, канд. геол. наук, ст. наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: cosmin@i.ua; https://orcid.org/0000-0002-0708-2753

К.О. Шкуренко, канд. геол. наук, наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: cosmin@i.ua; https://orcid.org/0000-0002-2665-5916

Н.В. Кичань, канд. геол. наук, наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: cosmin@i.ua; https://orcid.org/0000-0002-6793-6538

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (2): 29-39

Анотація: Наведено результати структурно-мінералогічного і хімічного дослідження рідкісних текстурних одиниць хондритів — макрохондр та їх уламків, яких знайдено у 5 хондритах різних хімічних груп та петрологічних типів (Allende CV3, Кримка LL3.1, Саратов L4, "Велика Балка" L4-5, Château-Renard L6). За своїми характеристиками більшість з них загалом подібні до звичайних хондр та досліджених раніше макрохондр. Вони мають ексцентрично-променисту і порфірову будову, складені олівіном і піроксеном, покриті силікатною оболонкою — тонкозернистою в нерівноважних хондритах і грубозернистою у рівноважних. Серед вивчених нами макрохондр лише дві є неординарними і свідчать про специфічні умови їх утворення в протопланетній газопиловій туманності. Перша, виділена безпосередньо з хондрита Allende, характеризується наявністю на поверхні тонкої аморфної оболонки з пористою будовою і з однозначними скульптурними ознаками миттєвого оплавлення та загартування поверхневого силікатного шару. Друга, вивчена в полірованому шліфі метеорита Кримка, — зональною будовою, наявністю зерен графіту і, можливо, включень бітуму. За відношенням SiO2/MgO тонкозерниста силікатна оболонка з рідкісними кристалами графіту і можливо включеннями бітуму відповідає тонкозернистим оболонкам звичайних хондр, а не вуглистій речовині метеоритів.

Ключові слова: метеорит, хондрит, макрохондра, структура, мінерали, скульптура поверхні.

Література:

 1. Семененко В.П. Допланетная история минерального вещества (генетическая минералогия обыкновенных хондритов): автореф. дис. … д-ра геол.-мин. наук. Киев, 1987. 42 с.
 2. Cемененко В.П., Гіріч А.Л. Два типи зерен графіту в хондриті Кримка (LL3.1). Мінерал. зб. 2010. № 60, вип. 2. С. 44—52.
 3. Семененко В.П., Гіріч А.Л. Мінералогічні особливості та генезис унікальної макрохондри метеорита Кримка (LL3.1). Допов. Нац. акад. наук України. 2011. № 11. С. 107—114.
 4. Семененко В.П., Гіріч А.Л., Кичань Н.В. Структурно-мінералогічна характеристика метеорита з умовною назвою "Велика Балка". Мінерал. зб. 2018. № 68, вип. 1. С. 146—148.
 5. Семененко В.П., Гіріч А.Л., Шкуренко К.О. Походження текстурних компонентів матриці хондритів. Зб. тез наук. конф., присвяченої 50-річчю ІГМР ім. М.П. Семененка "Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні", 14-16 трав. 2019 р. Київ, 2019. Т. 2. С. 242—244.
 6. Семененко В.П., Гіріч А.Л., Шкуренко К.О. Унікальний метеорит Кримка. Київ: Наук. думка, 2021 (у друці).
 7. Семененко В.П., Мельников В.С., Самойлович Л.Г. О метеорите Крымка. Метеоритика. 1978. 37. С. 93—100.
 8. Семененко В.П., Шаркин О.П., Гирич А.Л. Необычные фрагменты в хондрите Саратов (L4). Тез. докл. ХХI Всес. метеорит. конф. г. Миасс 24—26 апр. 1990. Москва: ГЕОХИ АН СССР, 1990. С. 178—179.
 9. Семененко В.П., Шаркин О.П., Гирич А.Л. Высокопористые фрагменты в хондрите Саратов (L4). Геохимия. 1992. № 6. С. 881—892.
 10. Семененко В.П., Шкуренко К.О. Особливості мінералогії мікрохондр в метеориті Кримка (LL3.1). Зап. Укр. мінерал. тов-ва. 2012. 9. С. 58—66. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zumt_2012_9_7
 11. Семененко В.П., Шкуренко К.О., Гіріч А.Л. Хімічна неоднорідність тонкозернистої речовини в метеориті Кримка (LL3.1). Мінерал. журн. 2014. 36, № 4. С. 39—49. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 12. Baziotis I., Asimow P.D., Hu J., Ferrière L., Ma C., Cernok A., Anand M., Topa D. High pressure minerals in the Château-Renard (L6) ordinary chondrite: implications for collisions on its parent body. Nature. Sci. reports. 2018. 8. Art. number 9851. https://doi.org/10.1038/s41598-018-28191-6
 13. Binns R.A. An exceptionally large chondrule in the Parnallee meteorite. Mineral. Mag. 1967. 36, Iss. 279. P. 319—324.
 14. Friedrich J.M., Weisberg M.K., Ebel D.S., Biltz A.E., Corbett B.M., Iotzov I.V., Khan W.S., Wolman M.D. Chondrule size and related physical properties: A compilation and evaluation of current data across all meteorite groups. Chemie der Erde. Geochemistry. 2015. 75, № 4. P. 419—443. https://doi.org/10.1016/j.chemer.2014.08.003
 15. Hutchison R., Bridges J.C. A survey of large silicate objects in ordinary chondrites. Meteoritics. 1995. 30, № 5. P. 523—524.
 16. Olsen E., Grossman L. On the origin of isolated olivine grains in type 2 carbonaceous chondrites. Earth and Planet. Sci. Lett. 1978. 41, Iss. 2. P. 111—127. https://doi.org/10.1016/0012-821X(78)90001-8
 17. Prinz M., Weisberg M.K., Nehru C.E. Gunlock, a new type 3 ordinary chondrite with a golfball-sized chondrule. Meteoritics. 1988. 23. P. 297.
 18. Rubin A.E. An olivine-microchondrule-bearing clast in the Krymka meteorite. Meteoritics. 1989. 24, Iss. 3. P. 191—192. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.1989.tb00961.x
 19. Semenenko V.P., Girich A.L. Two types of graphite crystals within the Krymka chondrite (LL3.1). Meteoritics and Planet. Sci. 2011. 46. Suppl. P. A210.
 20. Weisberg M.K., Prinz M., Nehru C.E. Macrochondrules in ordinary chondrites: Constraints on chondrule-forming processes. Meteoritics. 1988. 23. P. 309—310.

PDF

Українська