І.В. Кураєва, ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У КОМПОНЕНТАХ ДОВКІЛЛЯ

Українська

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.02.058

УДК 550.47:504.5(477.411-751.2)

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У КОМПОНЕНТАХ ДОВКІЛЛЯ ПАРКОВИХ УРБОЛАНДШАФТІВ МІСТА КИЄВА

І.В. Кураєва, д-р геол. наук, проф., зав. від.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: KI4412674@gmail.com https://orcid.org/0000-0003-3113-7782

Т.О. Кошлякова, канд. геол. наук, старш. наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: tatianakoshliakova@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-8551-3531

К.В. Вовк, канд. геол. наук, заст. дир.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: vovkkaterina90@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-5076-260X

К.С. Злобіна, канд. геол. наук, наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: ecaterinka@ukr.net https://orcid.org/0000-0001-8823-4642

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (2): 58-73

Анотація: Наведено результати досліджень щодо впливу міського середовища на компоненти довкілля паркових екосистем Києва. Серед представників рослинності як індикаційних видів обрано Taraxacum officinale Wigg. (кульбабу лікарську) та Tilia cordata Mill. (липу серцелисту). Здійснено вимірювання вмісту важких металів (Cu, Pb, Zn, Ni, Mn, Cr та Cd) у зразках ґрунту та листя рослин у межах екосистем парків "Феофанія", Київського політехнічного інституту, Маріїнського, імені Пушкіна та "Нивки". Найвищий рівень забруднення ґрунтів важкими металами виявлено в межах майданчиків парків, розташованих поблизу автомобільних доріг і зупинок громадського транспорту. Найзабрудненішим парком виявився Політехнічний, а найменш забрудненим — "Феофанія". Високі рівні металів, виявлених у зразках ґрунту, не завжди збігалися з їх найвищими рівнями в біомасі листя досліджуваних рослин. З’ясовано, що за фітотоксикологічною класифікацією металів за коефіцієнтом біологічного поглинання (КБП) рослинами у межах досліджуваних паркових екосистем міста Києва Cu, Pb, Zn, Ni, Mn та Cr становлять переважно елементи низького поглинання (ІV класу небезпеки) за винятком Маріїнського парку, в межах якого Zn, за величиною КБП, належить до елементів помірного поглинання (ІІІ клас небезпеки). Отримані авторами ряди інтенсивності біологічного поглинання металів рослинами показали достатньо широкий діапазон для різних паркових екосистем, що підтверджує принцип екологічної конгруентності (відповідності), згідно з якою живі складові досліджених екосистем виробили відповідне пристосування, скоординоване абіотичним середовищем. З метою виявлення додаткових шляхів міграції важких металів до екосистеми парку "Феофанія" залучено гідрохімічні дані щодо першого від поверхні водоносного горизонту, поширеного в межах досліджуваної території. Висунуто припущення, що підвищені, порівняно з фоновими, концентрації Cu, Pb, Zn, Ni та Mn у ґрунтах парку "Феофанія", пов’язані передусім з Пирогівським звалищем побутових відходів, а підземні води, що розвантажуються у паркові ставки, є основним шляхом міграції полютантів до компонентів природного середовища, зокрема до системи "ґрунт — рослина". Отримані авторами результати підтвердили необхідність залучення біогеохімічних даних для екологічної оцінки міського середовища та ранньої діагностики негативних змін, коли у рослинах ще не проявилися морфологічні та анатомічні відхилення від норми.

 

Ключові слова: біоіндикація, біологічне поглинання, паркові екосистеми, важкі метали, Taraxacum officinale Wigg., Tilia cordata Mill.

 

Література:

 1. Бондар О.І., Риженко Н.О. Фітотоксикологічна класифікація металів за інтенсивністю їх біокумуляції в умовах зелених паркових зон м. Києва. Агроекологічний журн. 2017. № 3. С. 32—39. https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2017.219884
 2. Вовк К.В. Геохімія мікроелементів у об’єктах довкілля Київської агломерації: автореф. дис. … канд. геол. наук. Київ, 2018. 20 с.
 3. Зарицкий А.И., Лысяный Н.Н., Абрамис А.Я. и др. Геохимические аспекты состояния геологической среды Киевской промышленно-городской агломерации. Геол. журн. 1991. № 2. С. 34—42.
 4. Люта Н.Г. Особливості оцінки і моніторингу еколого-геохімічного стану ґрунтів і донних відкладів у сучасних умовах (на прикладі Київської промислово-міської агломерації (ПМА). Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2010. № 3—4. С. 172—179.
 5. Методика определения микроэлементов в диагностируемых биосубстратах методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ISP-MS): методические рекомендации. Москва, 2003. 25 с.
 6. Мозолевская Е.П., Кузьмичев Е.П., Шленская Л.М., Терехова В.А., Полянская Л.М. Оценка состояния и устойчивости лесов зеленой зоны города Тольятти. Тольятти: ИЭВБ РАН, 1995. 93 с.
 7. Національний атлас України. За ред. Л.Г. Руденко. Київ: ГНПП Картография, 2008. 440 с.
 8. Небесний В.Б., Гродзинська Г.А., Самчук А.І., Дугін С.С., Гончар Г.Ю. Спектрометричний експрес-метод біоіндикації паркових екосистем. Nauka innov. 2020. 16, № 4. С. 78—86. https://doi. org/10.15407/scin16.04.078
 9. Олексійченко Н.О., Ліханов А.Ф. Варіабельність морфологічних і біохімічних ознак листків рослин роду Tilia L. в урбосередовищі. Наук. праці Лісівничої акад. наук України. 2016. 14. С. 23—30.
 10. Тютюнник Ю.Г., Блюм О.Б., Даунис-и-Эстаделья Дж., Мартин-Фернандес Дж.А. Геостатистический анализ техногенного воздушного влияния на лесопарковый ландшафт (на примере города Киева). География и природные ресурсы, 2014. № 1. С. 68—74.
 11. Щур К.Ю., Гродзинська Г.А., Небесний B.Б., Гончар Г.Ю., Самчук А.І., Конякін С.М., Мірошник Н.В., Міхєєв О.М., Тесленко І.К. Біоіндикація техногенного забруднення м. Києва: методичні підходи. Київ: Наш формат, 2016. 122 c.
 12. Aboal J.R., Fernandez J.A., Carballeira A. Oak leaves and pine needles as biomonitors of airborne trace elements pollution. Environmental and Experimental Botany. 2004. 51(3). Р. 215—225.
 13. Cicek A., Koparal A.S. Accumulation of sulfur and heavy metals in soil and tree leaves sampled from the surroundings of Tunçbilek Thermal Power Plant. Chemosphere. 2004. 57(8). P. 1031—1036.
 14. Degórska A. An assessment of urban habitat contaminate on with selected heavy metals within the city of Katowice using the common dandelion (Taraxacum officinale Web.) as a bioindicator. Environmental and Socio-economic Studies. 2013. 1(4). P. 29—40. https://doi.org/10.1515/environ-2015-0021
 15. Dwyer J. F., Nowak D.J., Noble M.N. Sustaining urban forests. J. of Arboriculture. 2003. 29(1). P. 49—55.
 16. Flint H.L. Plants showing tolerance of urban stress. J. of Environmental Horticulture. 1985. 3(2). P. 85—89. https://doi.org/10.24266/0738-2898-3.2.85
 17. Giacomino A., Malandrino M., Colombo M.L., Miaglia S., Maimone P., Blancato S., Conca E., Abollino O. Metal content in dandelion (Taraxacum Officinale) leaves: influence of vehicular traffic and safety upon consumption as food. J. of Chemistry. 2016. № 6. P. 1—9. https://doi.org/10.1155/2016/9842987
 18. Kleckerova A., Dočekalova H. Dandelion plants as a biomonitor of urban area contamination by heavy metals. Int. J. of Environmental Research and Public Health. 2014. 8(1). P. 157—164. https://doi.org/10.22059/IJER.2014.705
 19. Konijnendijk C. C., Nilsson K., Randrup T.B., Schipperijn J. Urban Forests and Trees. Berlin: Springer, 2005. 520 p. https://doi.org/10.1007/3-540-27684-X
 20. Świercz Anna, Zajęcka Ewelina. Bioaccumulation of copper, lead and zinc by Taraxacum Officinale agg. growing on urban soils of different land-use types. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2017. 4(1). P. 1373—1385. https://doi.org/10.14597/infraeco.2017.4.1.105

PDF

File_attachments: