Г.В. Артеменко, ВІК ТА ГЕОХІМІЯ БАЗИТ-УЛЬТРАБАЗИТОВИХ ІНТРУЗІЙ САЛТИЧАНСЬКОГО АНТИКЛІНОРІЮ (ЗАХІДНЕ ПРИАЗОВ’Я)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.04.063

УДК 552.43: 550.42:550.93 (477): 549

ВІК ТА ГЕОХІМІЯ БАЗИТ-УЛЬТРАБАЗИТОВИХ ІНТРУЗІЙ САЛТИЧАНСЬКОГО АНТИКЛІНОРІЮ (ЗАХІДНЕ ПРИАЗОВ’Я)

Г.В. Артеменко, д-р геол. наук, проф., зав. відділом

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: regulgeo@gmail.com; orcid: 0000-0002-4528-6853

Л.М. Степанюк, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., заст. директора

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua; orcid: 0000-0001-5591-5169

І.А. Самборська, канд. геол. наук, старш. наук. співроб., вчений секретар

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: irena.samborska@gmail.com; orcid: 0000-0003-4298-969X

Б.В. Бородиня, провідний інженер

Казенне підприємство "Південукргеологія"

49000, м. Дніпро, Україна, вул. Чернишевського, 11

E-mail: boris.priazov@gmail.com

І.А. Швайка, канд. геол. наук, наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: ishvaika@gmail.com; orcid: 0000-0001-9585-4380

К.І. Гоголєв, канд. геол. наук, мол. наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: superiorIF@gmail.com; orcid: 0000-0002-7727-9965

Л.І. Проскурка, мол. наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: igmrproskurko@gmail.com; orcid: 0000-0001-5760-2000

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (4): 63-72

Анотація: Інтрузії порід основного й ультраосновного складу поширені на ділянках середньої течії р. Обіточної, Кільтичії, Буртичії та у верхів’ях р. Обіточної Салтичанського антиклінорію (Західне Приазов’я). Вони представлені перидотитами, піроксенітами, актинолітитами, тремолітитами, горнблендитами, амфіболовими та іншими сланцями. Ці інтрузії розглядають як "тріщинні інтрузії", які вкорінювались у вже дислоковані породи архейського віку. Отримані нові геохімічні дані свідчать, що перидотити та піроксеніти цих інтрузій могли утворитися з розплавів деплетованої верхньої мантії, які зазнали фракціонування у проміжних магматичних камерах, на що вказують позитивні аномалії Ti та Eu. У перидотитах (#mg = 0,74—0,86) Камишувацької інтрузії й та інтрузії біля хутора Рева вміст нікелю (Ni — 510—826 ppm) нижче кларкового для ультраосновних порід, а вміст хрому на рівні кларку та нижче (Cr — 1250—2260 ppm). Позитивні аномалії Ti та Eu свідчать про процеси фракціонування вихідної магми піроксенітів. Породи інтрузій прориваються жилами сієнітів, пегматитів та аплітоподібних гранітів. Вони мають коровий генезис та зберегли реліктовий циркон. Сингенетичний монацит був виявлений тільки у жилах аплітоподібних гранітів, які проривають метапіроксеніти Камишувацької інтрузії. За датуванням цього монациту визначена верхня вікова межа утворення ультрабазит-базитових інтрузій — 2051,8 ± 3,8 млн рр. Формування цих інтрузій пов’язано, імовірно, з активізацією мантії Землі орієнтовно 2050 млн рр. тому.

Ключові слова: Камишувацька інтрузія, новоселицька асоціація, коларівський комплекс, перидотити, піроксеніти, лужні сієніти, монацит, уран-свинцевий вік, Салтичанський антиклінорій, Західне Приазов’я.

Література:

 1. Виноградов А.П. Среднее содержание химических элементов в главных типах изверженных пород земной коры. Геохимия. 1962. № 7. С. 555.
 2. Геологічна карта та карта корисних копалин кристалічного фундаменту. 1 : 200 000, Центральноукраїнська серія. L-37-VII (Бердянськ). Склав Б.В. Бородиня. Під ред. Є.Б. Глеваського. Київ: Держ. геол. служба України, М-во екології та природ. ресурсів України, 1998.
 3. Кравченко Г.Л., Довгань Р.Н. Материалы к государственной геологической карте СССР. Листы L-37-VII и L-37-VIII. 1 : 200000. УТГФ, 1962.
 4. Кравченко Г.Л., Русаков Н.Ф. О Камышеватском массиве метаультрабазитов (Западное Приазовье). Геохімія та рудоутворення. 2016. Вип. 37. С. 22—42. https://doi.org/10.15407/gof.2016.37.022
 5. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та поясн. зап.). К.Ю. Єсипчук, О.Б. Бобров, Л.М. Степанюк, М.П. Щербак, Є.Б. Глеваський, В.М. Скобелєв, А.С. Дранник, М.В. Гейченко. Київ: УкрДГРІ, НСК України, 2004. 30 с.
 6. Магматические горные породы: классификация, номенклатура, петрография. Гл. ред. О.А. Богатиков. Москва: Наука, 1983. Т. 1, ч. 1. 365 с.
 7. Магматические горные породы: классификация, номенклатура, петрография. Гл. ред. О.А. Богатиков. Москва: Наука, 1983. Т. 1, ч. 2. С. 371—767.
 8. Усенко И.С. Основные и ультраосновные породы Западного Приазовья. Киев: Изд-во АН УССР, 1960. 177 с.
 9. Эйнор О.Л., Есипчук К.Е., Цуканов В.А. Докембрий Западного Приазовья. Киев: Изд-во Киев. ун-та, 1971. 184 с.
 10. Ludwig K.R. ISOPLOT for MS-DOS. A Plotting and Regression Program for Radiogenic — Isotope data. Berkeley Geochronology Center: revision of U.S. Geological Survey Open-File Report. 1991. 557, № 88, 39 p.
 11. Ludwig K.R. PBDAT Computer Program for Processing Pb-U-Th Isotope Data. Version 1.24. Berkeley Geochronology Center: revision of U.S. Geological Survey Open-File Report. 1993. 542, № 88. 33 p. 
 12. Sun S.S., McDonough W.F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Saunders A.D. & Norry M.J. Magmatism in the Ocean Basins, Geol. Soc. Special Publ. 1989. № 42. Р. 313—345.

PDF

Українська