Г.В. Артеменко, ГРАНІТОЇДИ ЗАЧАТІВСЬКО-ФЕДОРІВСЬКОЇ АНТИКЛІНАЛІ МАНГУШСЬКОГО СИНКЛІНОРІЮ: ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ПОХОДЖЕННЯ І ВІК (ПРИАЗОВСЬКИЙ ДОМЕН УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.02.048

УДК 552.43: 550.42:550.93 (477): 549

ГРАНІТОЇДИ ЗАЧАТІВСЬКО-ФЕДОРІВСЬКОЇ АНТИКЛІНАЛІ МАНГУШСЬКОГО СИНКЛІНОРІЮ:

ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ПОХОДЖЕННЯ І ВІК (ПРИАЗОВСЬКИЙ ДОМЕН УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА)

Г.В. Артеменко, д-р геол. наук, проф., зав. від.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: regulgeo@gmail.com; orcid: 0000-0002-4528-6853 

Л.М. Степанюк, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., заст. дир.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua; orcid: 0000-0001-5591-5169 

Л.C. Довбиш, аспірантка

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененко НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: dovbysh__ls@ukr.net

Б.В. Бородиня, провідн. інженер, Казенне підприємство "Південукргеологія"

49000, м. Дніпро, Україна, вул. Чернишевського, 11

E-mail: boris.priazov@gmail.com

Мова: англійська

Мінералогічний журнал 2022, 44 (2): 48-59

Анотація: Етап палеопротерозойського короутворення на Приазовському домені Українського щита залишається недостатньо вивченим. У неоархеї-палеопротерозої Приазовський сегмент архейської кори був фрагментований великими рифтогенними структурами. З цим етапом пов’язане формування неоархей-палеопротерозойських осадово-вулканогенних комплексів центральноприазовської серії (2,76—2,22 млрд рр.) та потужний гранітоїдний магматизм. Мета роботи — геохімічне вивчення інтрузій гранітоїдів Зачатівсько-Федорівської антикліналі Мангушського синклінорію Центрального Приазов’я. В Зачатівсько-Федорівській антикліналі Мангушського синклінорію виділяють плагіогранітоїди та пізніші пегматоїдні граніти. Плагіогранітоїди є помірно калієвими породами, калій-натрієвої петрохімічної серії, з переважанням Na2O над K2O і низьким відношенням Rb/Sr (до 0,03). Серед них виокремлюють плагіограніти з низьким вмістом високозарядних елементів з позитивними європієвими аномаліями та гранодіорити з більшим вмістом високозарядних елементів та переважно негативними європієвими аномаліями. U-Pb вік титаніту з гранодіоритів 2028 ± 47 млн рр. Цей вік характеризує час закриття уран-свинцевої ізотопної системи титаніту, отже, відображає мінімальний вік гранодіориту. Свинець-свинцевий вік циркону з гранітів балки Водяна — 2,07—2,09 млрд рр. Свинець-свинцевий вік монациту з пегматоїдних гранітів — 2,05 млрд рр. Формування інтрузій палеопротерозойських плагіогранітоїдів Центрального Приазов’я може бути пов’язане з активізацією мантії під Приазовським доменом під час формування Східно-Сарматського орогену ~ 2,1 млрд рр. тому. Вони могли утворитися внаслідок часткового плавлення нижньої кори внаслідок андерплейтингу базитових розплавів. Жильні тіла пегматоїдних сублужних гранітів, віком 2,05 млрд рр. утворилися, імовірно, на етапі колізії Сарматського та Волго-Уральського континентів.

Ключові слова: Приазовський домен, Український щит, Мангушський синклінорій, гранітоїди, палеопротерозой, Східно-Сарматський ороген, форланд, колізія, ізотопний вік, сфен, циркон, монацит.

Література:

 1. Артеменко Г.В., Беккер А.Ю., Хоффманн А., Шумлянський Л.В. LA-ICP-MS U-Pb вік кластогенного циркону з кварцитів темрюцької світи (Новоукраїнське залізорудне родовище Корсацького блоку, Західне Приазов’я). Геол. журн. 2020. 372, № 3. С. 36—46. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2020.3.204487
 2. Артеменко Г.В., Бородыня Б.В., Швайка И.А. Геохимические особенности и генезис палеопротерозойских плагиогранитоидов Центрального Приазовья (Украинский щит). Мінерал. журн. 2016. 38, № 1. С. 73—83. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.073
 3. Горные породы. Классификация, номенклатура, петрография. Гл. ред. О.А. Богатиков. Москва: Наука, 1983. Т. 1, ч. 2. C. 366—767.
 4. Бородиня Б.В., Князькова І.Л., Іваненко Т.Я., Кисельов В.А. Державна геологічна карта України. Центральноукраїнська і Донбаська серії. L-37-II (Донецьк), L-37-III (Іловайськ), L-37-VIII (Маріуполь), L-37-IX (Таганрог). 1 : 200 000. Київ, 2007.
 5. Бородиня Б.В., Князькова І.Л., Єсипчук К.Ю., Глеваський Є.Б., Чубар Ж.В., Іваненко Т.Я. Державна геологічна карта України. Центральноукраїнська серія. L-37-VII (Бердянськ). 1 : 200 000. Київ, 2004. 138 с.
 6. Defant M.J., Drummond M.S. Derivation of some modern arc magmas by melting of young subducted lithosphere. Nature. 1990. 347. P. 662—665. https://doi.org/10.1038/347662a0
 7. Кузнецов А.Б., Лобач-Жученко С.Б., Горохов І.М., Артеменко Г.В. Ізотопний склад Sr і Nd в палеопротерозойських карбонатних породах району села Калайтанівка (Азовська область, Україна). Міжнар. наук.-практ. конф. "Стратиграфія, геохронологія та кореляція нижньодокембрійських породних комплексів фундаменту Східно-Європейської платформи". Київ, 31 трав. — 4 черв. 2010 р. ІГН АН України. Київ, 2010. С. 116—118.
 8. Ludwig K.R. ISOPLOT для MS-DOS. A Plotting and Regression Program для Radiogenic-Isotope data. Berkeley Geochronology Center: revision of US. Geol. Survey Open-File Report. 1991. 88-557. 39 p. https://doi.org/10.3133/ofr91445
 9. Ludwig K.R. PBDAT Computer Program для Processing Pb-U-Th Isotope Data. Version 1.24. Berkeley Geochronology Center: revision of US. Geol. Survey Open-File Report. 1993. 88-542. 33 p.
 10. Middlemost E.A.K. Magmas and magmatic rocks. An introduction to igneous petrology. London — New York: Longman Group Ltd, 1985. 266 p.
 11. Минц М.В., Филиппова И.Б., Сулейманов А.К., Заможняя Н.Г., Ступак В.М., Бабаянц П.С., Блох Ю.И., Трусов А.А. Восточно-Европейский кратон — палеопротерозойский аккреционно-коллизионный ороген. Материалы XXXVIII тектонич. совещ. В 2 т. Москва: ГЕОС, 2005. Т. 1. С. 452—456.
 12. Pearce J.A., Harris N.B.W., Tindle A.G. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. J. Petrol. 1984. 25. P. 956—983. https://doi.org/10.1093/petrology/25.4.956
 13. Peccerillo A., Taylor S.R. Geochemistry of Eocene Calc-Alkaline Volcanic Rocks from the Kastamonu Area, Northern Turkey. Contribs Mineral. and Petrol. 1976. 58. P. 63—81. https://doi.org/10.1007/BF00384745
 14. Полуновский Р.М. Характеристика разреза гнейсовой серии Центрального Приазовья и вопросы ее стратиграфии. Докл. АН СССР. 1969. 187, № 6. С. 1360—1363.
 15. Савко К.А., Самсонов А.В., Терентьев Р.А., Базиков Н.С., Кориш Е.Х. Палеопротерозойский постколлизионный гранитоидный магматизм Воронежского кристаллического массива. Граниты и эволюция Земли: мантия и кора в гранитообразовании. Материалы III Междунар. геол. конф., 2017. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. С. 253—255.
 16. Shand S.J. The eruptive rocks. 2nd ed. New York: John Wiley, 1943. 444 p.
 17. Гранитоидные формации Украинского щита. Отв. ред. Н.П. Щербак. Киев: Наук. думка, 1984. 192 с.
 18. Шипанский А.А. Самсонов А.В., Петров А.Ю., Ларионова О.О. Геодинамика восточной окраины Сарматии в палеопротерозое. Геотектоника. 2007. № 1. С. 43—70.
 19. Sun S.S., McDonough W.F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Magmatism in the Ocean Basins: Geol. Society Special Publ., A.D. Saunders & M.J. Norry. 1989. № 42. Р. 313—345.
 20. Whalen J.B., Currie K.L., Chappell B.W. A-type granites: geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis. Contribs Mineral. and Petrol. 1987. 95. P. 407—419. https://doi.org/10.1007/BF00402202

PDF

Українська