Г.О. Кульчицька, НОМЕНКЛАТУРА МІНЕРАЛІВ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ ІСТОРИЧНОЇ НАЗВИ

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.03.030

УДК 549 : 002.4

НОМЕНКЛАТУРА МІНЕРАЛІВ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ ІСТОРИЧНОЇ НАЗВИ

Г.О. Кульчицька, д-р геол. наук, гол. наук. співроб.

E-mail: kulchechanna@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-7206-4797 

О.М. Пономаренко, д-р геол. наук, акад. НАН України, директор

E-mail: pan.igmof@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-5179-6091 

Д.С. Черниш, канд. геол. наук, зав. відділу

E-mail: chernysh@nas.gov.ua; https://orcid.org/0000-0001-5390-2591 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2022, 44 (3): 30-39

Анотація:

Мінералогічну номенклатуру, що існувала як суто тривіальна, поступово вдосконалюють у напрямі створення раціональної. Удосконалення відбуваються під егідою Міжнародної мінералогічної асоціації шляхом номенклатурних змін у великих групах і надгрупах мінералів — амфіболів, турмалінів, пірохлору тощо. Для утворення назви нового виду використовують історичну тривіальну назву мінералу в групі і додають до нього суфікс із символом або префікс із назвою хімічного елемента. Внаслідок здійснених змін сучасна номенклатура мінералів стала номенклатурою змішаного типу — раціонально-тривіальною. В Україні після розпаду Радянського Союзу проблемами мінералогічної номенклатури займається Українське мінералогічне товариство і створена при ньому 2017 р. Термінологічна комісія. Однією з головних стала проблема збереження історичної української назви мінералу та її орфографії. Термінологічна комісія ухвалила вважати історичними назви мінералів, що зібрані у "Мінералогічному словнику" Є. Лазаренка і О. Винар (1975), і зберегти орфографію назв мінералів, відкритих до 1991 р. Назви мінералів, відкритих після цієї дати, записувати літерами української абетки за правилами транскрибування з мови оригіналу і згідно з Українським правописом 2019 р. Зміни торкнулися також двослівних термінів і вживання дефіса. Назву мінералу слід сприймати як символ, що відповідає природній сполуці певного хімічного складу і чітко визначеної кристалічної будови. Щоб сприяти порозумінню між мінералогами, має бути єдина назва мінералу та її орфографія. Рекомендації Термінологічної комісії враховані в підготовленій до друку монографії "Українська номенклатура мінералів", що містить українські назви 5780 затверджених мінеральних видів та їхню коротку характеристику.

Ключові слова: номенклатура мінералів, термінологія, назва мінералу, історична назва мінералу, Термінологічна комісія.

Література:

 1. Білецький В.С., Суярко В.Г., Іщенко Л.В. Мінералого-петрографічний словник. Кн. 1. Харків: НТУ "ХПІ"; Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2018. 438 с.
 2. Бокий Г.Б. К вопросу об определении основных понятий минералогии. Основные понятия минералогии. Киев: Наук. думка, 1978. С. 11—16.
 3. Вальтер А.А. Мінералогічний аспект існування зазвичай рідкісних ізотопів у природно чистому стані. Зап. Укр. мінерал. тов-ва. 2010. 7. С. 5—17.
 4. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Т. 5: Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського. Київ, 2012. 829 с.
 5. Вовченко Р., Матковський О., Бакуменко І., Бохорська Л., Полубічко О. Словник-довідник ювелірного і колекційного каміння. Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2006. 165 с.
 6. Вовченко Р., Матковський О., Бохорська Л., Полубічко О. Російсько-український геологічний словник. Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2011. 704 с.
 7. Гірничий енциклопедичний словник. Донецьк: Східний вид. дім, тт. І—ІІІ. Т. І — 2001, 512 с.; Т. ІІ — 2002, 632 с.; Т. ІІІ — 2004, 752 с.
 8. Григорьев Д.П. Определение понятия минерал. Зап. Всесоюз. минерал. об-ва. 1943. Ч. 72, вып. 2. С. 108—115.
 9. Кривовичев В.Г. Минералогический словарь. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. 556 с.
 10. Кривовичев В.Г. Минеральные виды. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2021. 600 с.
 11. Кульчицька Г.О. Труднощі сучасної мінералогічної науки. Зап. Укр. мінерал. тов-ва. 2017. 14. С. 61—79.
 12. Лазаренко Е.К. Таксономические категории минералогии. Основные понятия минералогии. Киев: Наук. думка, 1978. С. 16—29.
 13. Лазаренко Є.К. Курс мінералогії. Київ: Вища шк., 1970. 600 с.
 14. Лазаренко Є.К., Винар О.М. Мінералогічний словник. Київ: Наук. думка, 1975. 773 с.
 15. Митчелл Р.С. Названия минералов. Что они означают? Москва: Мир, 1982. 248 с.
 16. Мінералогічний словник. Маріуполь: Східний вид. дім; Київ: Книжкова палата; Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 488 с.
 17. Огієнко І. Нариси з історії української мови: система українського правопису. Вид. друге. Накладом Тов. "Волинь". Вінніпег, Канада, 1990. 216 с.
 18. Павлишин В.И. Основные понятия минералогии. Киев: Препр. ИГФМ АН УССР, 1990. 40 с.
 19. Поваренных А.С. Что такое минерал? Зап. Всесоюз. минерал. об-ва. 1962. Ч. 91, вып. 4. С. 493—498.
 20. Поваренных А.С. Кристаллохимическая классификация минеральных видов. Киев: Наук. думка, 1966. 547 с.
 21. Поваренных А.С. Основные понятия современной минералогии. Основные понятия минералогии. Киев: Наук. думка, 1978. С. 8—11.
 22. Словник іншомовних слів. За ред. О.С. Мельничука. Київ: Головна редакція УРЕ, 1974. 775 с.
 23. Соболев В.С. Понятие вида в минералогии. Минерал. сб. Львов. геол. об-ва. 1947. № 1. С. 3—9.
 24. Тутковський П. Словник геологічної термінології. Київ: Держ. вид-во України, 1923. 201 с.
 25. Флейшер М. Словарь минеральных видов. Пер. с англ. Москва: Мир, 1990. 206 с.
 26. Bayliss P., Kaesz H.D., Nickel E.H. The use of chemical-element adjectival modifiers in minerals nomenclatute. Canad. Mineral. 2005. 43. P. 1429—1433. https://doi.org/10.2113/gscanmin.43.4.1429
 27. Blackburn W.H., Dennen W.H. Encyclopedia of Mineral Names. Canad. Mineral. Spec. Publ. 1. Ottava, Ontario: Mineralogical Association of Canada, 1997. 360 p.
 28. Bosi F., Hatert F., Hålenius U., Pasero M., Miyawaki R., Mills S.J. On the application of the IMA-CNMNC dominant-valency rule to complex mineral compositions. Mineral. Mag. 2019. 83(5). Р. 627—632. https://doi.org/10.1180/mgm.2019.55
 29. Burke E.A.J. A mass discreditation of GQN minerals. Canad. Mineral. 2006. 44(6). Р. 1557—1560. https://doi.org/10.2113/gscanmin.44.6.1557
 30. Burke E.A.J. Tidying up Mineral Names: an IMA-CNMNC Scheme for Suffixes, Hyphens and Diacritical marks. Mineral. Rec. 2008. 39(2). Р. 131—135.
 31. Dunn P.J., Mandarino J.A. Formal definitions of type mineral specimens. Canad. Mineral. 1987. 25. P. 571—572.
 32. Dunn P.J. The discreditation of mineral species. Amer. Mineral. 1990. 75. Р. 928—930.
 33. Fleischer M. Glossary of Mineral Species. Bowie, Maryland: Min. Record Inc., 1975. 145 p.
 34. Fleischer M. Glossary of Mineral Species. Tucson, Arizona: Min. Record Inc., 1983. 202 p.
 35. Fleischer M. Index of Mineral Names, Discredited Minerals. Changes of Mineralogical Nomenclature. Amer. Mineral. 1966. 51, № 8. P. 12248—1356.
 36. Hatert F., Burke E.A.T. The IMA-CNMNC dominant-constituent rule revisited and extended. Canad. Mineral. 2008. 46. Р. 717—728. https://doi.org/10.3749/canmin.46.3.717
 37. Hatert F., Mills S.J., Pasero M., Williams P.A. CNMNC guidelines for the use of suffixes and prefixes in mineral nomenclature, and for the preservation of historical names. Eur. J. Mineral. 2013. 25. Р. 113—115. https://doi.org/10.1127/0935-1221/2013/0025-2267
 38. Hey M.H., Gottardi G. On the use of names, prefixes and suffixes, and adjectival modifiers in the mineralogical nomenclature. Amer. Mineral. 1980. 65. P. 223—224.
 39. Levinson A.A. A system of nomenclature for rare-earth minerals. Amer. Mineral. 1966. 51. Р. 152—158.
 40. Martin R.F., Blackburn W.H. Encyclopedia of Mineral Names: Second Update. Canad. Mineral. 2001. 39, № 4. P. 1199—1218. https://doi.org/10.2113/gscanmin.39.4.1199
 41. Nickel E.H., Grice J.D. The IMA Commission on new minerals and mineral names: Procedures and guidelines on mineral nomenclature. Canad. Mineral. 1998. 36. P. 3—16.
 42. Nickel E.H., Mandarino J.A. Procedures involving the IMA Commission on New Minerals and Mineral Names, and guidelines on mineral nomenclature. Canad. Mineral. 1987. 25. P. 353—377. https://doi.org/10.3749/1499-1276-25.2.353
 43. Nickel E.H. The definition of a mineral. Canad. Mineral. 1995. 33. P. 689—690.
 44. Warr L.N. IMA-CNMNC approved mineral symbol. Mineral. Mag. 2021. 85(3). P. 291—320.

PDF

Українська