І.М. Наумко, ОСОБЛИВОСТІ ФЛЮЇДНОГО РЕЖИМУ ПОСТСЕДИМЕНТОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ГАЗОНОСНОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ (В МЕЖАХ УКРАЇНИ)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.03.099

УДК 548.4:550.4:553.98:551.263.036/037 (477.8)

ОСОБЛИВОСТІ ФЛЮЇДНОГО РЕЖИМУ ПОСТСЕДИМЕНТОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ

ПРИ ФОРМУВАННІ ГАЗОНОСНОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ (В МЕЖАХ УКРАЇНИ)

І.М. Наумко, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., зав. від.

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a

E-mail: naumko@ukr.net; https://orcid.org/0000-0003-3735-047X 

М.І. Павлюк, д-р геол.-мін. наук, акад. НАН України, проф., дир.

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a

E-mail: igggk@mail.lviv.ua; https://orcid.org/0000-0001-8741-0624 

А.А. Локтєв, канд. геол. наук, голова наглядової ради

ТОВ "Інститут геології"

04114, м. Київ, Україна, вул. Дубровицька, 28

Е-mail: shon327@hotmail.com; https://orcid.org/0000-0003-3640-8473 

Ю.В. Хоха, д-р геол. наук, ст. досл., старш. наук. співроб.

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a

E-mail: khoha_yury@ukr.net; https://orcid.org/0000-0002-8997-9766 

Б.Е. Сахно, мол. наук. співроб.

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a

E-mail: igggk@mail.lviv.ua; https://orcid.org/0000-0003-3094-7345 

Ю.А. Белецька, провідн. інженер

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a

E-mail: dijumast@ukr.net; https://orcid.org/0000-0001-6534-3520

Н.Г. Сава, інженер

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-а

Е-mail: bardaksava@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-3267-1779 

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2022, 44 (3): 99-110

Анотація: Досліджено гази мігрувальних палеофлюїдів Закарпатського прогину в Україні. Їхні властивості проаналізовано на підставі даних вивчення флюїдних включень у мінералах і закритих пор перспективно газоносних порід. Взірці відбирали з геологічних розрізів розвідувальних свердловин, пробурених у межах Мукачівської (1-Бородівсько-Новосільська) та Солотвинської (1-Буштинська, 4-Грушівська, 1-Данилівська, 28-Солотвинська) западин. За даними масспектромeтричного хімічного аналізу у складі летких сполук встановлено метан та його гомологи і вуглекислий газ, що збігається з виявленим переважанням у природних газах родовищ Закарпатської газоносної області метану та його гомологів, з одного боку, та діоксиду вуглецю — з іншого боку. Вуглеводневі гази, такі як: метан (98,2 об. %), етан (1,2 об. %) і пропан (0,6 об. %) виявлено у включеннях у кальциті прожилку в породі зі свердловини 28 Солотвинської структури, що містить Солотвинське родовище природного газу. У закритих порах породи міститься лише метан. Природні гази Солотвинського газового родовища містять метан (53,86 %), етан (2,65 %) і пропан + бутан (1,34—0,32 %). Уміст СО2 становить 97,3 об. % у включеннях у кальциті прожилків у породах свердловини 1 на площі Руські Комарівці в Мукачівській западині і 100 об. % у включеннях у цеоліті (?) з вкраплень у породах свердловини 1 на площі Буштино в Солотвинській западині. Це можна пояснити діяльністю двох різних за складом палеофлюїдів, а саме, відновного або окиснювального типів, наявних у Закарпатському прогині: зі значним вмістом відновлених сполук (метану і його гомологів) чи високою концентрацією окиснених сполук (здебільшого СО2), що визначалося відмінностями у складі первинного високоенергетичного абіогенного глибинного флюїду: вуглеводневмісного або діоксидвуглецевовмісного. Газовий склад палеофлюїдів указує на можливість існування двох типів покладів природного газу: одного — здебільшого вуглеводневого складу та іншого — здебільшого вуглекислого газу, і відповідно, відкриття родовищ природного газу таких як Солотвинське і родовищ вуглекислого газу — як Мартівське. Утворення вуглеводнів у широкому діапазоні умов і первинного матеріалу ("полігенез нафти") дає змогу підвищити оцінку ресурсів нафти і газу регіону. Полігенетичний підхід до розуміння процесів утворення вуглеводнів вимагає змін у стратегії геoлогорозвідувальних робіт. Потрібні додаткові дослідження в галузі геохімії та термобарометрії і термодинаміки флюїдів мінералоутворювального середовища у межах перспективних геологічних структур Закарпатської газоносної області для прогнозування залягання газових родовищ та визначення ключових територій для розвідки.

Ключові слова: газ, флюїдні включення, газоносні розрізи, міграція, Закарпатський прогин, Українa.

Література:

 1. Атлас родовищ нафти і газу України. В 6-ти т. За заг. ред. М.М. Іванюти, В.О. Федишина, Б.І. Денеги, Ю.О. Арсірія, Я.Г. Лазарука. Львів: Центр Європи, 1998. 2354 с.
 2. Братусь М.Д., Давиденко М.М., Зінчук І.М., Калюжний В.А., Матвієнко О.Д., Наумко І.М., Пірожик Н.Е., Редько Л.Р., Сворень Й.М. Флюїдний режим мінералоутворення в літосфері (в зв’язку з прогнозуванням корисних копалин). Київ: Наук. думка, 1994. 192 с.
 3. Калюжный В.А. Основы учения о минералообразующих флюидах. Киев: Наук. думка, 1982. 240 с.
 4. Калюжний В.А., Сахно Б.Е. Перспективи прогнозування корисних копалин за типоморфними ознаками флюїдних включень вуглеводнів та вуглець-діоксиду (Закарпатський прогин, Складчасті Карпати, Україна). Геологія і геохімія горючих копалин. 1998. № 3(104). С. 133—147.
 5. Колодій В.В. (відп. ред.). Карпатська нафтогазоносна провінція. Львів-Київ: ТОВ "Український видавн. центр", 2004. 390 с.
 6. Kрупський Ю.З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. Kиїв: УкрДГРІ, 2001. 144 с.
 7. Крупський Ю.З. Геологія і нафтогазоносність Західного регіону України. Львів: СПОЛОМ, 2020. 254 с.
 8. Кульчецька Г.О. Леткі компоненти мінералів як індикатори умов мінералоутворення: автореф. дис. ... д-ра геол. наук. Київ, 2009. 40 с.
 9. Локтєв А. Проблеми прогнозування інтрузивних тіл як причина отримання від’ємних результатів при проведенні геологорозвідувальних робіт на нафту і газ у межах Чоп-Мукачівської западини Закарпатського прогину. Геологія і геохімія горючих копалин. 2011. № 1—2 (154155). С. 90—91.
 10. Локтєв А. Кількісний показник Сорг різновікових комплексів Закарпатського прогину як критерій оцінки нафтогазогенераційного потенціалу. Геологія і геохімія горючих копалин. 2019. № 1(178). С. 41—46. https://doi.org/10.15407/ggcm2019.01.041
 11. Локтєв А.А. Геологічні чинники газоносності Закарпатського прогину: автореф. дис. ... канд. геол. наук. Київ, 2019. 20 с.
 12. Матковський О., Наумко І., Павлунь М., Сливко Є. Термобарогеохімія в Україні. Львів: Простір-М, 2021. 282 с.
 13. Наумко И.М., Сворень И.М. О важности глубинного высокотемпературного флюида в создании условий для формирования месторождений природных углеводородов в земной коре. Новые идеи в науках о Земле. Материалы VI Междунар. конф. (Москва, 8—12 апр. 2003 г.). Москва, 2003. Т. 1. С. 249.
 14. Наумко І.М. Флюїдний режим мінералогенезу породно-рудних комплексів України (за включеннями у мінералах типових парагенезисів): автореф. дис. ... д-ра геол. наук. Львів, 2006. 52 с.
 15. Наумко І.М. Вуглеводні флюїдних включень — показник перспектив геологічних розрізів Карпатської нафтогазоносної провінції. Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали Четвертої міжнар. наук.-практ. конф. (Трускавець, 6—10 листоп. 2017 р.). Київ: ДКЗ України, 2017. Т. 2. С. 48—53.
 16. Наумко І.М. Мінералофлюїдологія і прогнозування вуглеводненасиченості надр. Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали Шостої міжнар. наук.-практ. конф. (Трускавець, 7—11 жовт. 2019 р.). Київ: ДКЗ України, 2019. Т. 1. С. 416—421.
 17. Наумко І.M. Мінералофлюїдологія та синтез і генезис природних вуглеводнів у надрах Землі. Геофиз. журн. 2020. 42, № 4. С. 72—96. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210673
 18. Наумко І.М., Павлюк М.І., Локтєв А.А., Сахно Б.Е., Белецька Ю.А., Сава Н.Г. Гази включень флюїдів і закритих пор порід перспективно газоносних геологічних розрізів Закарпатського прогину (у межах України). Геологія горючих копалин: досягнення та перспективи. Матеріали ІІ міжнар. наук. конф. (Київ, 6—8 верес. 2017 р.). Київ: ІГН НАН України, 2017. С. 154—158.
 19. Наумко І.М, Павлюк М.І., Локтєв А.А., Хоха Ю.В., Сахно Б.Е., Белецька Ю.А., Сава Н.Г.. Термобарогеохімічні показники перспектив газоносності Закарпатського прогину України. Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали Сьомої міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 2021 р.). Київ: ДКЗ України, 2021. Т. 2. С. 77—83.
 20. Павлюк М.І., Наумко І.М. Фундаментальна праця з проблем дегазації Землі. Геол. журн. 2020. № 3(372). С. 65—70. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2020.3.209174
 21. Cворень Й.М. Явище утворення природних вуглеметанів під дією абіогенного високотермобарного глибинного флюїду. Геологія горючих копалин: досягнення та перспективи. Матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. (Київ, 6—8 верес. 2017 р.). Київ: ІГН НАН України, 2017. С. 225—229.
 22. Сворень Й.М., Наумко І.М. Термобарометрія і геохімія газів прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах нафтогазоносних областей і металогенічних провінцій — природний феномен літосфери Землі. Допов. НАН України. 2005. № 2. С. 109—113.
 23. Файф У., Прайс Н., Томпсон А. Флюиды в земной коре. Москва: Мир, 1981. 436 с.
 24. Хоха Ю.В. Еволюція органічної речовини осадових комплексів нафтогазоносних регіонів України з позицій термодинаміки: автореф. дис. ... д-ра геол. наук. Київ, 2021. 44 с.
 25. Хоха Ю.В., Любчак О.В., Яковенко М.Б. Термодинаміка трансформації керогену ІІ типу. Геологія і геохімія горючих копалин. 2019. № 3(180). С. 25—41. https://doi.org/10.15407/ggcm2019.03.025
 26. Хоха Ю.В., Павлюк М.І., Наумко І.М. Термодинаміка еволюції органічної речовини в контексті полігенезу викопних вуглеводнів. Геол. журн. 2020. № 4(373). С. 3—16. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2020.4.214800
 27. Цекоев В.П. Исследование углеводородных газов и водорода в эпигенетическом кальците Карпат. Роль минералогии в поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений. Материалы респ. симп. Киев: Наук. думка, 1976. Ч. 1. С. 78—82.
 28. Чекалюк Э.Б. Предельные давления генерации угольных газов в процессе метаморфизма углей. Геология и геохимия горючих ископаемых. Киев: Наук. думка, 1990. Вып. 74. С. 1—4.
 29. Dembicki Jr.H. Three common source rock evaluation errors made by geologist during prospect or play appraisals. AAPG Bull. 2009. 93, № 3. P. 341—356. https://doi.org/10.1306/10230808076
 30. Dolton G.L. Pannonian Basin Province, Central Europe (Province 4808) — Petroleum Geology, Total Petroleum Systems and Petroleum Resources Assessment: U.S. Geol. Survey Bull. 2204-B. Reston, Virginia, 2006. 47 p.
 31. Naumko І., Svoren' Yo. Abiogenic-biogenic bases of the genesis and synthesis of natural hydrocarbons in the Earth’s lithosphere (by fluid inclusions research). Geochim. et Cosmochim. Acta. 2010. 74. Iss. 11. Suppl. 1. A747.
 32. Naumko І.М., Kovalyshyn Z.I., Svoren' J.M., Sakhno B.Е., Telepko L.F. Towards forming conditions of veinlet mineralization in sedimentary oil- and gas-bearing layers of Carpathian region (obtained by data of fluid inclusions research). Geology & Geochemistry of Combustible Minerals. 1999. № 3(108). P. 83—91. 
 33. Naumko І.М., Kurovets' І.М., Zubyk М.І., Batsevych N.V., Sakhno B.Е., Chepusenko P.S. Hydrocarbon compounds and plausible mechanism of gas generation in "shale" gas prospective Silurian deposits of Lviv taleozoic depression. Geodynamics. 2017. № 1(22). P. 26—41. https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.036

PDF

Українська