М.М. Павлунь, ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНІ ПОШУКОВО-ОЦІНОЧНІ КРИТЕРІЇ ЗОЛОТОГО ЗРУДЕНІННЯ РОДОВИЩА БАЛКА ШИРОКА В СЕРЕДНЬОМУ ПРИДНІПРОВ’Ї

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.03.111

УДК 553.21/24+548.2

ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНІ ПОШУКОВО-ОЦІНОЧНІ КРИТЕРІЇ ЗОЛОТОГО ЗРУДЕНІННЯ РОДОВИЩА БАЛКА ШИРОКА В СЕРЕДНЬОМУ ПРИДНІПРОВ’Ї

М.М. Павлунь, д-р геол. наук, професор

E-mail: mykola.pavlun@lnu.edu.ua; orcid: 0000-0002-8634-6576 

Г.І. Гоцанюк, канд. геол. наук, доцент

E-mail: hotsanyuk@ukr.net; orcid: 0000-0002-2794-7013 

А.В. Іваніна, канд. геол.-мін. наук, доцент

E-mail: ant_iv@ukr.net; orcid: 0000-0003-4112-941X 

Львівський національний університет імені Івана Франка

79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2022, 44 (3): 111-119

Анотація: Побудовано схему стадійності й термобаричного режиму формування золотого зруденіння родовища Балка Широка (Середньопридніпровський мегаблок Українського щита) та визначено послідовність і термобаричні інтервали утворення руд. Мінеральні парагенезиси об’єднано в чотири мінеральні асоціації, які формують послідовний ряд мінеральних комплексів: допродуктивний магнетит-кварцовий, продуктивний полісульфідний, який охоплює дві продуктивні золотовмісні асоціації (арсенопірит-пірит-кварцову з золотом і золото-сульфосольову) та післяпродуктивний карбонатний (кварц-кальцитова мінеральна асоціація). Продуктивні на золото асоціації формувалися в досить вузькому діапазоні змін температури й тиску специфічного за складом і агрегатно-густинним станом рудоутворювального середовища. Це позначилося на фазовому типоморфізмі відповідних родин флюїдних включень. Зокрема, поширені вуглекислотно-водні включення з різним співвідношенням фаз: Г—РСО2—РН2О, РСО2—Г—РН2О, РСО2—РН2О, Г—РСО2. Найоптимальніша температура гомогенізації газово-рідких включень (за першим типом) — 210—290 °С. У мінералах наявні родини флюїдних включень дво- і однофазового СО2 з широкими варіаціями його густини (від 0,65 до 0,87 г/см3) та гомогенізацією в рідку фазу. Ці типоморфні особливості є термобарогеохімічними пошуковими критеріями та оцінними ознаками золотого зруденіння. Не менш важливим є визначення палеотемпературного градієнта і просторової екстраполяції його зміни з глибиною, що дає змогу обчислювати вертикальний розмах зруденіння, рівень його ерозійного зрізу та глибину виклинювання.

Ключові слова: золоте зруденіння, мінеральний парагенезис, мінеральна асоціація, мінеральний комплекс, термобарогеохімія, флюїдні включення, параметри кристалізації, Балка Широка, Український щит.

Література:

 1. Банникова Л.А., Барсуков В.Л. Использование изотопных и химических данных для изучения окислительно-восстановительных реакций в гидротемальных системах. Геохимия. 1985. № 3. С. 314—323.
 2. Вилор Н.В., Сарапулова В.Н. К вопросу о миграционной способности золота при эндогенных процессах. Вопросы геологии месторождений золота. Томск, 1970. С. 178—182.
 3. Лазько Е.М., Ляхов Ю.В., Пизнюр А.В. Физико-химические основы прогнозирования постмагматического оруденения. Москва: Недра, 1981. 256 с.
 4. Лазько Є.М., Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пізнюр А.В., Попівняк І.В. Принципи термобарогеохімічного прогнозування, пошуків та оцінки золоторудних родовищ на території України. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 1992. Вип. 11. С. 25—40.
 5. Лазько Є.М., Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пізнюр А.В., Попівняк І.В. Термобарогеохімія в прикладній геології (пошуки, розвідка та експлуатація родовищ). Мінерал. зб. 1992. № 45, вип. 2. С. 15—21.
 6. Ляхов Ю., Павлунь М., Ціхонь С. Термостатованість палеогідросистем як основа генетичної типізації золоторудних родовищ України. Мінерал. зб. 2002. № 52, вип. 2. С. 38—43.
 7. Ляхов Ю., Павлунь М., Ціхонь С., Попівняк І. Кількісне термобарогеохімічне моделювання полів золотого зруденіння в практиці локального прогнозування. Мінерал. зб. 2001. № 51, вип. 1. С. 22—34.
 8. Ляхов Ю.В. Флюидный режим рудообразующих процессов и факторы концентрации золота в разноглубинных условиях. Минерал. сб. 1988. № 42, вып. 2. С. 26—33.
 9. Ляхов Ю.В., Павлунь М.М. Термобарогеохімічне обґрунтування рудноформаційної приналежності ендогенних золоторудних родовищ України: теоретичні та методологічні аспекти. Мінерал. зб. 2002. № 52, вип. 1. С. 68—73.
 10. Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Пизнюр А.В., Попивняк И.В. Термобарогеохимия золота. Львов: Свит, 1995. 280 с.
 11. Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Сиворонов А.А., Бобров А.Б., Поздеев К.М., Галун Н.Л., Цихонь С.И. Типы золотоконцентрирующих наногидросистем Украины (по данным термобарогеохимии). Тр. ВНИИСИМС. Т. 26. Синтез минералов и методы их исследования. Александров, 2000. С. 381—386.
 12. Овчинников Л.Н. Прикладная геохимия. Москва: Недра, 1990. 230 с.
 13. Павлунь М. Деякі особливості генезису родовища Балка Широка (Український щит) за результатами термобарогеохімічних досліджень. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 2021. Вип. 35. С. 3—9. https://doi.org/10.30970/vgl.35.01 
 14. Павлунь М.М. Досвід крупномасштабного прогнозування грейзенового молібден-вольфрамового зруденіння в герцинідах Джунгаро-Балхашшя (Центральний Казахстан). Мінерал. зб. 2002. № 51, вип. 2. С. 22—33.
 15. Павлунь М.М. Про метаморфогенно-гідротермальну природу родовищ золоторудних формацій Українського щита. Мінерал. журн. 2015. 37, № 3. С. 98—111. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.03.098 
 16. Павлунь Н.Н., Костенко А.И., Костин В.А. Масс-спектрометрические исследования углеродсодержащих соединений при решении генетических вопросов на золоторудных объектах Восточного Узбекистана. Материалы XII Всесоюз. симпоз. по стабильным изотопам в геохимии. Москва, 1989. С. 198—200.
 17. Углерод и его соединения в эндогенных процессах минералообразования (по данным изучения включений в минералах). Труды Республ. совещ. Львов, 1975. 267 с.
 18. Amagat E.H. Nouveau réseau d'isothermes de l'acide carbonique. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences. 1891. 113. P. 446—451. 
 19. Amagat E.H. Sur la détermination de la densité de liquefiés et de leurs vapeurs saturées. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences. 1892. 114. Р. 1093—1098.

PDF

Українська