Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків Стаття 2. Геохронологія породних комплексів Дністровсько-Бузького мегаблоку

УДК 550.93 (477)

О.В. Зюльцле (1), Л.М. Степанюк (1), В.В. Зюльцле (2), Т.І. Довбуш(1), С.І. Курило(1)
(1) Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E -mail: olegzjults@gmail.com; stepaniuk@nas.gov.ua; kurylo.sergiy@yandex.ru
(2) Правобережна геологічна експедиція ДП “Українська геологічна компанія”
09150, Київ. обл., Білоцерк. р-н, с. Фурси, Україна, вул. Радянська, 1-а
E-mail: furgeol@mail.ru
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (4): 45-53

Анотація: Ця стаття є продовженням статті (опублікована у "Мінералогічному журналі", 2016, № 1). У ній було викладено результати вивчення акцесорних мінералів із порід, що складають структурно-речовинні комплекси Росинсько-Тікицького мегаблоку у зоні його зчленування з північною частиною Дністровсько-Бузького мегаблоку. Тепер ми наведемо результати визначення віку цирконів і монацитів із проб, відібраних із глиноземистих метаморфічних і ультраметаморфічних порід Дністровсько-Бузького мегаблоку в межах північної частини зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків, одержані за допомогою уран-свинцевого ізотопного методу. З’ясовано, що ізотопний вік цирконів і монацитів становить 2,04—2,1 млрд рр. Максимальні значення віку цирконів отримано для складно побудованих кристалів з ядрами. Виходячи з того, що поява монациту у мінеральному парагенезисі даних порід пов’язана з процесами їх калішпатизації на заключному етапі формування, визначений вік цирконів і монацитів вказує час остаточної консолідації. Але тісна асоціація глиноземистих порід Дністровсько-Бузького мегаблоку з чарнокітоїдами архейського віку, характер їх співвідношення з утвореннями діафторованої гранулітової інфраструктури Росинсько-Тікицького мегаблоку та наявність реліктових ядер у середині кристалів циркону свідчать про більш давній вік (давніший за 2,1 млрд рр.) початкової фази формування цих порід.

Ключові слова: циркон, монацит, ізотопний вік, мегаблок, інфраструктура, структурно-речовинний комплекс.

Література:
1. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Архей / Н.П. Щербак, Г.В. Артеменко, И.М. Лесная, А.Н. Пономаренко. — Киев : Наук. думка, 2005. — 243 с.
2. Державна геологічна карта України. Аркуш M-35-XXIV (Сквира), Центральноукраїнська серія. — 1 : 200 000 / В.В. Зюльцле, З.М. Дорковська, М.К. Виходцев, В.В. Бондаренко, Г.Г. Гребнева, С.М. Кулик, В.С. Костюченко, Д.Т. Бевза, Г.С. Сінкевич, Л.П. Нікіташ. — К. : Геоінформ, 2005. — 135 с.
3. Довбуш Т.И., Скобелев В.М., Степанюк Л.М. Результаты изучения докембрийских пород западной части Украинского щита Sm-Nd изотопным методом // Минерал. журн. — 2000. — 22, № 2/3. — С. 132—142.
4. Зюльцле О.В., Степанюк Л.М., Зюльцле В.В., Довбуш Т.І., Курило С.І. Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків. Стаття 1. Геохронологія породних комплексів Росинсько-Тікицького мегаблоку // Мінерал. журн. — 2016. — 38, № 1. — С. 84—95.
5. Лесная И.М. Геохронология чарнокитоидов Побужья. — Киев : Наук. думка, 1985. — 133 с.
6. Пономаренко А.Н., Лесная И.М., Зюльцле О.В., Гаценко В.А., Довбуш Т.И., Кануникова Л.И., Шумлянский Л.В. Неоархей Росинско-Тикичского мегаблока Украинского щита // Геохимия и рудообразование. — 2010. — Вып. 28. — С. 11—16.
7. Степанюк Л.М. Метасоматична природа бiотитових та бiотит-гранатових гнейсiв Середнього Побужжя // Доп. НАН України. — 1997. — № 1. — С. 133—136.
8. Степанюк Л.М., Пономаренко О.М., Петриченко К.В., Курило С.І., Довбуш Т.І., Сергеєв С.А., Родіонов М.В. Урансвинцева ізотопна геохронологія гранітоїдів бердичівського типу Побужжя (Український щит) // Мінерал. журн. — 2015. — 37, № 3. — С. 51—66.
9. Степанюк Л.М. Хронология проявления эндогенных процессов в гранулитовых комплексах Днестровско-Бугского мегаблока Украинского щита (конец архея — ранний протерозой) // Минерал. журн. — 1998. — 20, № 2. — С. 68—73.
10. Щербак Н.П., Бартницкий Е.Н. Реперные изотопные даты геологических процессов и стратиграфическая схема докембрия Украинского щита // Геохимия и рудообразование. — 1995. — № 21. — C. 3—24.

Українська