Геохімічна характеристика і геодинамічні умови формування метабазитів та метакоматиїтів Кривбасу (Середньопридніпровський мегаблок УЩ)

УДК 550.4 : 552.4 (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.02.076

Г.В. Артеменко (1), І.А. Самборська (1), А.В. Мартинюк (2) (1) Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України 03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34 E-mail: regul@igmof.gov.ua; irena.samborska@gmail.com (2) Криворізька КГП, КП "Південьукргеологія" 49000, м. Дніпропетровськ, Україна, вул. Чернишевського, 11 E-mail: pravobereg@rambler.ru Мінералогічний журнал 2015, 37 (2): 76-89 Анотація: Вивчено петрогеохімічні особливості метабазитів і метакоматиїтів Кривбасу. До вулканогенних порід Східно-Ганнівської смуги належать метакоматиїти (перидотитові та базальтові) і толеїтові метабазальти (магнезіальні та високозалізисті). Перидотитові метакоматиїти Східно-Ганнівської смуги подібні до метакоматиїтів КТ формації зеленокам’яних структур Середньопридніпровського мегаблоку (сурська світа), а високозалізисті толеїтові базальти — до архейських базальтів зеленокам’яних поясів типу TH 2. Метабазити Саксаганського району — це метаморфізовані високозалізисті толеїтові базальти. За геохімічними характеристикам вони подібні до архейських базальтів зеленокам’яних поясів типу TH 2. На діаграмі Zr/Y — Nb/Y метабазити Східно-Ганнівської смуги та Саксаганського району потрапляють у поле базальтів океанічного плато, що свідчить про утворення їх розплавів з плюмового джерела. Згідно з цими даними, метабазити Кривбасу та вулканіти коматиїт-толеїтової формації зеленокам’яних структур Середньопридніпровського мегаблоку могли сформуватися протягом одного етапу магматизму, пов’язаного зі вкоріненням мантійного плюму у мезоархеї (3,2—3,0 млрд рр.). На відміну від метабазитів Високопільської ЗС, вони контаміновані коровим матеріалом ((Nb/La)N = 0,24—0,49) і харак теризуються невеликими негативними значеннями ΔNb (–0,02 ÷ –0,26), що є результатом їх метаморфізму та/або захоплен ня речовини з більш давнього фундаменту. Внаслідок процесів амфіболізації, окварцювання та біо титизації в метабазитах і метакоматиїтах Кривбасу спостерігається збагачення на SiO2, Na2O, К2О, Rb і збіднення на MgО, СаО і РЗЕ. Ключові слова: метабазити, метакоматиїти, Східно-Ганнівська смуга, Саксаганський район, РЗЕ, контамінація. Література: 1. Акименко Н.М., Белевцев Я.Н., Горошников Б.И., Дубинкина Р.П., Ищенко Д.И., Каршенбаум А.П., Кулишов М.П., Лященко К.П., Максимович В.Л., Скуридин С.А., Сироштан Р.И., Тохтуев Г.В., Фоменко В.Ю., Щербакова К.Ф. Геологическое строение и железные руды Криворожского бассейна. — М. : Госгеолтехиздат, 1957. — 278 с. 2. Другова Г.М., Скублов С.Г. Геохимия редкоземельных элементов в метаморфических амфиболах // Геохимия. — 2003. — № 2. — С. 172—180. 3. Железисто-кремнистые формации Украинского щита / Отв. ред. Н.П. Семененко. — Киев : Наук. думка, 1978 — Т. 2. — 365 с. 4. Змиевский Г.Е., Паранько И.С., Золотарева Л.И. Комплексное геологическое изучение района бурения Криворожской сверхглубокой скважины (вторая очередь, ГИП 2: (заключ. отчет) / Поисково-сьемоч. отряд Криворож. ГРЭ. — Кривой Рог, 1990. 5. Каляев Г.И. Тектоника докембрия Украинской железорудной провинции. — Киев : Наук. думка, 1965. — 190 с. 6. Конди К. Архейские зеленокаменные пояса. — М. : Мир, 1983. — 390 с. 7. Коноваленко Н.О., Бутирін В.К., Паранько І.С. Особливості будови східного контакту метавулканогенно-осадової товщі Криворізького басейну з вміщуючими гранітоїдами // Геол.-мінерал. вісн. — 2005. — № 2. — С. 13—19. 8. Коржнев М.Н., Покалюк В.В. Геохимические особенности метабазитов Криворожского бассейна // Докл. АН Украины. — 1993. — № 1. — С. 70—74. 9. Кулиш Е.А., Покалюк В.В., Яценко В.Г., Великанова О.Ю. Вулканизм и седиментогенез зеленокаменного этапа раннедокембрийской истории Кривбасса. — Киев, 2008. — 146 c. 10. Магматические горные породы. Классификация, номенклатура, петрография / Гл. ред. О.А. Богатиков. — М. : Наука, 1983. — Т. 1, ч. 2. — С. 366—767. 11. Малюк Б.И., Колий В.Д., Паранько И.С. Петрохимическое сопоставление метавулканитов криворожской и конкско-верховцевской серий // Сов. геология. — 1991. — № 11. — С. 65—70. 12. Никольский А.П. Соотношение плагиогранитов с породами криворожской и курской серий // Сов. геология. — 1990. — № 3. — С. 67—70. 13. Паранько І.С., Бутирін В.К., Козар М.А. До питання про стратиграфічне розчленування метавулканогенно-осадових відкладів Криворізької структури // Мінер. ресурси України. — 2005. — № 3. — С. 35—40. 14. Степанюк Л.М., Бобров О.Б., Паранько І.С., Пономаренко О.М., Сергєєв С.А. Генезис та вік циркону із амфіболіту новокриворізької світи Криворізької структури // Мінерал. журн. — 2011. — 33. — № 3. — С. 69—76. 15. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Бартницкий Е.Н., Змиевский Г.Е., Татаринова Е.А. Возраст осадочно-вулканогенных формаций Восточно-Анновской полосы // Докл. АН УССР. Сер. Б. — 1989. — № 2. — С. 29—35. 16. Baksi A.K. Search for a deep mantle component in mafic lava using Nb-Y-Zr plot // Can. J. Earth Sci. — 2001. — 38. — P. 813—834. 17. Сondie K.C. High field strength element ratios in Archean basalts: a window to evolving sources of mantle plumes? // Lithos. — 2005. — 79. — P. 491—504. 18. Fitton J.G., Sunders A.D., Norry M.J., Hardarson B.S., Taylor R.N. Thermal and chemical structure of the Iceland plume // Earth and Planet. Sci. Lett. — 1997. — 133. — P. 197—208. 19. Jensen L.S. A New Cation Plot for Classifying Subalkaline Volcanic Rocks. — Ontario : Div. Mines, MP66, 1976. — 22 p. 20. Sun S.S., McDonough W.F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes // Magmatism in the Ocean Basins / Eds. A.D. Saunders, M.J. Norry. — 1989. — Р. 313—345. — (Geol. Soc. Spec. Publ. ; No 42). Текст

Українська