Рецензування журналу

 

Головне завдання Редколегії журналу – забезпечити високий рівень наукових публікацій, надати читачам надійну та якісну інформацію, що досягається шляхом незалежного рецензування рукописів статей, які надійшли до редакції.

Рецензування 
До розгляду приймаються рукописи статей, що містять нові оригінальні дані наукових досліджень і раніше ніде не були надруковані. Результати досліджень і спосіб їх отримання мають бути викладені в такій формі, щоб була змога виконати незалежний аналіз зроблених висновків.
Для опублікування статті на сторінках журналу вона має отримати щонайменше дві позитивні рецензії. Відразу після реєстрації рукопису в редакції, відповідальний секретар Редколегії пересилає його одному із членів Редколегії, коло наукових інтересів якого збігається з темою статті, і призначає його відповідальним за рецензування рукопису. Як правило, член Редколегії сам стає одним із рецензентів та рекомендує іншого із числа відомих фахівців з даного напряму досліджень. У разі потреби Редколегія може направити статтю на розгляд двом і більше рецензентам, які не входять до її складу. Рецензенти оцінюють надані їм матеріали з точки зору відповідності їх тематиці журналу, їхньої новизни, логічності проведених досліджень, послідовності викладення результатів, аргументованості висновків, оформлення рукопису. Якщо в рецензентів виникають зауваження, рекомендації або запитання, відповідальний секретар Редколегії, на умовах анонімності, пересилає їх автору(ам). Стаття вважається підготовленою до обговорення на засіданні Редколегії після того, як рецензента задовольнять зроблені виправлення або відповідь автора.

Засідання Редакційної колегії відбуваються щоквартально. Незадовго до кожного засідання всім членам Редколегії для ознайомлення розсилаються резюме всіх статей, які на даний час надійшли до редакції, трьома мовами – англійською, українською і російською. Кожен член Редколегії також має можливість ознайомитися з повним текстом будь-якої із статей, який йому буде надісланий на його прохання. Рукописи, що отримали позитивні рецензії, рекомендуються до друку лише після обговорення на засіданні. Члени Редколегії, які не змогли прибути на засідання, надсилають свої зауваження і рекомендації у письмовій формі. Визначальними критеріями для рекомендації є наукова цінність статті, її актуальність і зацікавленість певного кола читачів.

 

Українська