Ниткоподібні кристали шрейберзиту в метеоритах

УДК 523.681

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.003

Семененко В.П., Горовенко Т.М.
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34
E-mail: cosmin@i.ua
Ниткоподібні кристали шрейберзиту в метеоритах
Мова:
українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 3-11
Анотація: Наведено результати електронно-мікроскопічного вивчення морфології кристалів шрейберзиту — рабдиту в глибокопротравлених зразках паласиту Омолон, яке вперше проведено для залізо-кам’яних метеоритів. Кристали рабдиту характеризуються подібним розподілом однакових за розміром і формою кристалів у приповерхневих і внутрішніх частинах металевого каркаса паласиту; належністю до ниткоподібних кристалів голчастої, дощатої, пластинчастої та подеколи стовпчастої форм; наявністю зростків; закономірною орієнтацією окремих кристалів та їх систем у двох-трьох напрямах; наявністю деяких ознак крихких деформацій та незначного ударного нагріву. Встановлено, що на відміну від залізних метеоритів рабдит в паласиті характеризується більшим морфологічним різноманіттям і обмеженим розповсюдженням структур деформації і нагріву, зумовлених, найімовірніше, незначними відмінностями у швидкості охолодження їх материнських тіл та в ударно-метаморфічній історії. Швидкість охолодження паласиту Омолон за температури 600—500 ºС була дещо вищою, ніж залізних метеоритів Сіхоте-Алінь і Мар’їнка. Ниткоподібні кристали рабдиту метеоритів мають багато спільних морфологічних ознак зі штучно вирощеними ниткоподібними кристалами, хоча умови, хімічний склад і середовище їх утворення різні.
Ключові слова: метеорит, паласит, морфологія, шрейберзит, рабдит, ниткоподібні кристали.
Література

 1. Артемьев С.Р., Белан С.В. Свойства и основные способы получения нитевидных кристаллов // Вост.-Европ. журн. перед. технологий. — 2013. — № 5/1. — С. 22—25.
 2. Бережкова Г.В. Нитевидные кристаллы. — М. : Нaука, 1969. — 158 с.
 3. Бондарь Ю.В. Термическая история палласитов по данным минералого-геохимических и трековых исследований : Автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук. — Киев, 1994. — 22 с.
 4. Гиваргизов Е.И. Рост нитевидных и пластинчатых кристаллов из пара. — М. : Наука, 1977. — 303 с.
 5. Григорьев Д.П., Крецер Ю.Л. К онтогении шрейберзита и рабдита в метеорите Сихотэ-Алинь // Докл. АН СССР. — 1983. — 270, № 5. — С. 1192—1195.
 6. Ларионов М.Ю. Мессбауэровская спектроскопия с высоким скоростным разрешением кристаллов фосфидов (Fe, Ni)3P из метеорита Сихотэ-Алинь : Автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук. — Екатеринбург, 2012. — 23 с.
 7. Малеев М.Н. Свойства и генезис природных нитевидных кристаллов и агрегатов. — М. : Наука, 1971. — 183 с.
 8. Пшеничнов Ю.П. Выявление тонкой структуры кристаллов : Справ. — М. : Металлургия, 1974. — 528 с.
 9. Сангвал К. Травление кристаллов. Теория, эксперимент, применение : пер. с англ. А.В. Быстрицкого. — М. : Мир, 1990. — 492 с.
 10. Семененко В.П., Горовенко Т.М. Скульптура поверхні та хімічний склад мінеральних зерен паласиту Омолон // Зап. Укр. мінерал. т-ва. — 2009. — 6. — С. 63—69.
 11. Семененко В.П., Козлов И.С., Тертычная Б.В. Признаки ударного метаморфизма в железном метеорите Марьинка // Метеоритика. — 1986. — 45. — С. 102—105.
 12. Семененко В.П., Самойлович Л.Г., Козлов И.С. Признаки ударного метаморфизма в метеорите Каали // Метеоритика. — 1982. — 41. — С. 96—100.
 13. Семененко В.П., Самойлович Л.Г., Тертычная Б.В. Изменения зерен рабдита под влиянием повторного нагрева // Минерал. журн. — 1982. — 4, № 3. — С. 51—56.
 14. Семененко В.П., Соботович Э.В., Тертычная Б.В. Метеориты Украины. — Киев : Наук. думка, 1987. — 220 с.
 15. Семененко В.П., Шаркин О.П., Тертычная Б.В. Состав и строение железного метеорита Марьинка // Минерал. журн. — 1984. — 6, № 2. — С. 83—87.
 16. Сыркин В.Г. Материалы будущего. О нитевидных кристаллах металлов — М. : Госиздат, 1989. — 92 с.
 17. Buseck P.R. Pallasite meteorites — mineralogy, petrology and geochemistry // Geochim. et cosmochim. acta. — 1977. — 41, No 6. — P. 711—740.
 18. Clarke R.S., Goldstein J.I.Jr. Schreibersite growth and its influence on the metallography of coarse-structured iron meteorites. — Washington : Smithsonian Inst. Press, 1978. — Vol. 21. — 80 p.
 19. Semenenko V.P., Bishoff A., Weber I., Girich A.L. Mineralogy of fine-grained material in the Krymka (LL3.1) chondrite // Meteoritics and Planet. Sci. — 2001. — 36. — P. 1067—1085.
 20. Semenenko V.P., Girich A.L. Mineralogy of a unique graphite-containing fragment in the Krymka chondrite (LL3) // Miner. Mag. — 1995. — 59. — p. 443—454. — doi: 10.1180/minmag.1995.059.396.06.
 21. Semenenko V.P., Girich A.L., Shkurenko K.O., Kychan N.V., Shyrinbekova S.N., Gorovenko T.M. Nanometers-sized mineral grains and their genetic types in meteorites // Meteorites. — 2011. — 1, No 1. — Р. 13—19. — doi: 10.5277/met110102.
 22. Semenenko V.P., Perron C. Shock-melted material in the Krymka LL3.1 chondrite: Behavior of the opaque minerals // Meteoritics and Planet. Sci. — 2005. — 40, No 2. — P. 173—185. — doi: 10.1111/j.1945-5100.2005.tb00373.x.

 

Українська