МІНЕРАЛОГО-ПЕТРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛІНЬЇТІВ ПОКРОВО-КИРІЇВСЬКОГО МАСИВУ (ПРИАЗОВ’Я, УКРАЇНА)

УДК 552.331 (477.7)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.052

Кривдік С.Г., Гаценко В.О., Луньов Є.С., Вишневський О.А., Канунікова Л.І.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34

Е-mail: kryvdik@ukr.net, vera.gatsenko@ukr.net; vyshnevskyy@i.ua;

lunev_00@ukr.net; kanunikova@gmail.com

Мінералого-петрологічні особливості маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (ПРИАЗОВ’я, Україна)

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 52-71

Анотація: Розглянуто маліньїти — пересичені лугами (агпаїтові) породи, які є складовою Покрово-Киріївського масиву Приазовського мегаблоку Українського щита. Ці породи складаються з нефеліну, калішпату, лужних піроксенів, Са-Na амфіболів, флогопіту, Са-ринкіту, сфену. У маліньїтах іноді спостерігаються ксеноліти порід суттєво флогопітового складу. Вперше за допомогою мікрозондових аналізів визначено хімічний склад породоутворювальних та деяких акцесорних мінералів в маліньїтах та ксенолітах із них. Майже всі мінерали маліньїтів утворюють складні пойкілітові проростання, а в калішпаті, флогопіті, амфіболах та Са-ринкіті наявні численні пойкілітові включення нефеліну. Піроксени маліньїтів наявні у вигляді фенокристів та мікролітів. У фенокристах центральна частина складена діопсидом, а зовнішня оболонка та мікроліти належать до діопсид-геденбергіт-акмітової серії. Автори схильні відносити Покрово-Киріївський масив до габро-сієнітового комплексу (формації), як, наприклад, Октябрьський масив. У Покрово-Киріївському масиві, на відміну від Октябрьського, чіткіше проявлена калієва специфіка, аж до появи епі- та псевдолейцитових порід, та агпаїтова тенденція еволюції (як в Октябрьському та Малотерсянському масивах). Цим пояснюється поява Са-ринкіту та підвищений вміст заліза в нефеліні, а також низька глиноземистість слюд, в яких К ≥ Al. Зрештою, можна очікувати на знахідки нових мінералів у цьому масиві (в маліньїтах та ювітах), характерних для агпаїтових фельдшпатоїдних сієнітів. Цей масив є потенційно рудоносним на REE, Y i Nb, а також на флюорит.

Ключові слова: маліньїт, нефелін, лужні піроксени, Са-Na амфіболи, низькоглиноземистий флогопіт, Са-ринкіт.

Література

 1. Базит-гипербазитовый магматизм и минерагения Восточно-Европейской платформы / Под ред. В.И. Гоньшаковой. — М. : Недра, 1973. — 296 с.
 2. Бутурлинов Н.В. Магматизм грабенообразных прогибов юга Восточно-Европейской платформы в фанерозое : Автореф. дис. … д-ра геол.-минерал. наук. — Киев, 1979. — 52 с.
 3. Вальтер А.А., Еременко Г.К., Стремовский А.М. О кальциевом ринките из щелочных пород Украины // ДАН СССР. — 1963. — 150, № 3. — С. 639—641.
 4. Гейко Ю.В., Орлова М.М., Филоненко В.П. Псевдолейцитовые лампроиты Украины // Зап. Всесоюз. минерал. о-ва. — 1991. — Ч. 120, № 5. — С. 52—55.
 5. Дубина О.В., Кривдік С.Г. Геохімія рідкіснометалевих сієнітів Українського щита // Мінерал. журн. — 2013. — 35, № 3. — С. 61—72.
 6. Дубина А.В., Кривдик С.Г., Шарыгин В.В. Геохимия нефелиновых и щелочных сиенитов Украинского щита (по данным ICP MS) // Геохимия. — 2014. — 36, № 10. — С. 907—923.
 7. Елисеев Н.А., Куншев В.Г., Виноградов Д.П. Протерозойский интрузивный комплекс Восточного Приазовья. — М.-Л. : Наука, 1965. — 204 с.
 8. Костылева-Лабунцова Е.Е., Боруцкий Б.С., Соколова М.Н., Шлюкова З.В., Дорфман М.Д., Дудкин О.Б., Козырева Л.В. Минералогия Хибинского мас сива : В 2 т. — М. : Наука, 1978. — Т. 2. — 588 с.
 9. Кривдик С.Г., Глевасский Е.Б., Левина Р.Л. О составе магнезиально-железистых слюд Черниговского карбонатитового комплекса // Минерал. журн. — 1982. — 4, № 2. — С. 78—85.
 10. Кривдік С.Г., Дубина О.В. Типохімізм мінералів лужно-ультраосновних комплексів Українського щита як індикатор глибинності їх формування // Мінерал. журн. — 2005. — 27, № 1. — С. 64—76.
 11. Кривдик С.Г., Ткачук В.И. Петрология щелочных пород Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1990. — 408 с.
 12. Пильтенко М.К. Санидин-анортоклазовые щелочные породы Еланчика в Приазовье // Тез. докл. III науч. петрограф. сов. (по проблеме "Генезис щелочных пород"). — Новосибирск, 1963. — С. 51—63.
 13. Пономаренко О.М., Кривдік С.Г., Дубина О.В. Ендогенні апатит-ільменітові родовища Українського щита (геохімія, петрологія та мінералогія). — Донецьк : Ноулідж, 2012. — 230 с.
 14. Царовский И.Д. Палеозойские малиньиты зоны сочленения Приазовья с Донбассом // Изв. АН СССР. Сер. геол. — 1961. — № 7. — С. 110—114.
Українська