СОРБЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ДОННИМИ МУЛАМИ У ПРИСУТНОСТІ ІОНІВ АМОНІЮ

УДК 550.47

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.096

Шкапенко В.В., Кадошніков В.М., Мусіч О.Г., Писанська І.Р.

ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України"

03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34-а

E-mail: vika.shk@yandex.ru; Nad79eva@bygmir.net

СОРБЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ДОННИМИ МУЛАМИ У ПРИСУТНОСТІ ІОНІВ АМОНІЮ

Мова: російська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 96-100

Анотація: Розглянуто сорбцію Cu+2, Mn+2, Pb+2, Ni+2, Fe+3 донними осадами, що забруднені нафтопродуктами (на прикладі мулових донних осадів Севастопольської бухти). Показано, що руйнування нафтопродуктів у природних умовах за наявності іонів амонію супроводжується утворенням різноманітних складних металоорганічних сполук, які посилюють сорбцію багатозарядних катіонів — Cu+2, Pb+2, Ni+2, Fe+3, але на сорбцію мангану практично не впливають, що пов’язано з його фазовим складом (колоїдною формою) в дисперсійному середовищі.

Ключові слова: вуглеводні, амоній, важкі метали, біотрансформація, донні осади, сорбція.

Література

 1. Геоэкология черноморского шельфа Украины / В.А. Емельянов, А.Ю. Митропольский, Е.И. Наседкин, А.А. Пасынков, Ю.Д. Степаняк. — Киев : Академпериодика, 2004. — 293 с.
 2. Иларионов С.А. Трансформация углеводородов нефти в почвах гумидной зоны : Автореф. дис. … д-ра биол. наук. — Сыктывкар, 2006. — 30 с.
 3. Кадошников В.М., Шкапенко В.В., Горлицкий Б.А., Писанская И.Р., Смирнова Ю.Д. Тяжелые металлы в донных отложениях Севастопольской бухты // Мінерал. журн. — 2011. — 33, № 4. — С. 73—80.
 4. Кадошніков В.М., Задвернюк Г.П., Злобенко Б.П., Спасова Л.В., Писанська І.Р. Природні дисперсні силікати — матеріал для руйнування плівок нафтопродуктів на поверхні води // V Міжнар. наук.-практ. конф. "Екологічна безпека: Проблеми і шляхи її вирішення" (м. Алушта, АР Крим, Україна, 7—11 верес. 2009 р.). — Т. 2. — С. 255—258.
 5. Кузнецов С.И. Микрофлора озер и ее геохимическая деятельность. — Л. : Наука, 1970.— 440 с.
 6. Овсяный Е.И., Романов А.С., Игнатьева О.Г. Распределение тяжелых металлов в поверхностном слое донных осадков Севастопольской бухты (Черное море) // Морской экологич. журн. — 2003. — 2, № 2. — С. 88—93.
 7. Паничева Л.П., Моисеенко Т.И., Кремлева Т.И., Волкова С.С. Биохимическая трансформация нефтяных углеводородов в водах Западной Сибири // Вест. Тюмен. гос. ун-та. — 2012. — № 12. — С. 38—48.
 8. Тарновский А.А. Геохимия донных отложений современных озер. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1980. — 172 с.
 9. Forstner U. Sediment oxygen demand chemical substances // Water Res. — 1983. — 9, No 17. — P. 1081—1093.
 10. Nriagu J.O. The global copper cycle // Copper in the environment. — Pt I. Ecological cycling / J.O. Nriagu (ed.). — New York : Wiley, 1979. — P. 1—17.
 11. Young D.R., Johnson J.H., Soutar A., Isaacs J.D. Mercury concentrations in dated varied marine sediment collected off southern California // Nature. — 1973. — 244. — P. 273—274.
Українська