ФОРМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ТЕХНОГЕННО  ЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТАХ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

UDC 550.4 : 502.56/568

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.066

Самчук А.І., Кураєва І.В., Войтюк Ю.Ю., Матвієнко О.В., Вовк К.В.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення

ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: Aleksandramatvi@gmail.com

ФОРМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ТЕХНОГЕННО  ЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТАХ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (4): 66-74

Анотація: За допомогою методу постадійних екстракцій досліджено форми знаходження важких металів у ґрунтах міських агломерацій — м. Київ, м. Маріуполь (Донецька обл.) та м. Шостка (Сумська обл.). За валовими концентраціями у ґрунтах визначено геохімічні асоціації важких металів, характерних для цих міських агломерацій. Визначено ступінь рухомості, коефіцієнти концентрації та характерні техногенні геохімічні асоціації важких металів, а також показник сумарного забруднення ґрунтового покриву міських агломерацій.

Ключові слова: важкі метали, форми знаходження, метод постадійних екстракцій, рухомість, сумарний показник забруднення, геохімічна асоціація.

Література

 1. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1970. — 487 с.
 2. ДСТУ 4287:2004. Якість грунту. Відбирання проб. — К. : Держспоживстандарт України, 2005. — 9 с. — [Електрон. ресурс]. — Режим доступу : http://normativ.com.ua/types/tdoc16025.php
 3. Жовинский Э.Я., Кураева И.В. Геохимия тяжелых металлов в почвах Украины. — Киев : Наук. думка, 2002. — 213 с.
 4. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Папарига П.С. Геохімія об’єктів довкілля Карпатського біосферного заповідника. — К. : НВП Інтерсервіс, 2012. — 100 с.
 5. Жовинский Э.Я., Кураева И.В., Крюченко Н.О. Построение эколого-геохимических карт по показателям подвижности химических элементов (на примере Киевской области) // Прикладная геохимия (Москва, Россия). — 2004. — С. 284—289.
 6. Кураева И.В. Формы нахождения тяжелых металлов в почвах техногенно-загрязненных территорий // Минерал. журн. — 1997. — 19, № 6. — С. 53—57.
 7. Кураева И.В., Матвиенко А.В. Лито-геохимические особенности распределения тяжелых металлов в техногенно загрязненных почвах города Шостка // Modern Science. — 2015. — № 2. — С. 153—160.
 8. Сает Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П. Геохимия окружающей среды. — М. : Недра, 1989. — 325 с.
 9. Самчук А.И., Бондаренко Г.Н., Долин В.В. Физико-химические условия образования мобильных форм токсичных металлов в почвах // Минерал. журн. — 1998. — 20, № 2. — С. 48—59.
 10. Самчук А.І., Кураєва І.В., Єгоров О.С. Важкі метали в ґрунтах Українського Полісся та Київського мегаполісу. — К. : Наук. думка, 2006. — 108 с.
 11. Самчук А.И., Маничев В.И., Кураева И.В. Формы нахождения тяжелых металлов в почвах техногенно загрязненных территорий на примере Артемовского и Днепропетровского металлургических комбинатов // Поисковая и экологич. геохимия. — 2004. — № 4. — С. 11—14.
Українська