Л.М. Степанюк. Проблеми стратиграфії та геохронології Українського щита

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.01.016
УДК 550.42 + 550.93 : 551.71/.72 (477)
Л.М. Степанюк
Проблеми стратиграфії та геохронології Українського щита
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення
ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (1): 016-031
Анотація: Проаналізовано запропоновані В.П. Кирилюком підходи та пропозиції щодо Схеми стратиграфічного розчленування ранньодокембрійських утворень Українського щита в цілому та породної асоціації Дністровсько-Бузького мегаблоку, зокрема. На прикладі суперкрустальних утворень Дністровсько-Бузького мегаблоку показано, що серед порід гранулітової асоціації разом зі стратигенними (первинні осадові, вулканогенні, хемогенні та ін.) присутні більш пізні (інтрузивно-магматичні, метасоматичні) породи, формування яких обумовлене накладеними ендогенними процесами. Форма їхніх тіл, співвідношення з іншими суперкрустальними породами та умови залягання є похідними цих накладених ендогенних процесів. Механічне переведення формацій у ранг світ призведе лише до збільшення об’ємів стратиграфічних одиниць, що виділяються, необхідності виділення штучних (реально відсутніх) стратиграфічних підрозділів, а сприймання контактів жильних (інтрузивних магматичних і метасоматичних) порід як первинну шаруватість — до спотворення тектонічної структури території. Плутонічні (метаморфізовані дайки діабазів) та метасоматичні (біотитові, гранат-біотитові гнейси, грануліти та евлізити) утворення наявні у складі ритмічно-шаруватої глиноземисто-базитової формації. Якщо вилучити зазначені породи із розрізу, залишиться петропарагенезис, — гіперстенові, двопіроксенові плагіогнейси та кристалічні сланці, — характерний для тиврівської товщі (ендербіто-гнейсової формації). Метасоматичне походження мають і лейкократові біотитові і гранат-біотитові гнейси, що складають близько 80 % об’єму високоглиноземисто-кварцитової формації (кошаро-олександрівська світа).
Ключові слова: Український щит, стратиграфічна схема, Дністровсько-Бузький мегаблок, гранулітова асоціація.
Література:

 1. Белевцев Р.Я. О приконтактовой диффузионной зональности в пироксеновых гранулитах Среднего Побужья (Украинский щит) // Докл. АН Украины. — 1992. — № 10. — С. 123—129.
 2. Бобров А.Б., Кирилюк В.П., Гошовский С.В., Степанюк Л.М., Гурский Д.С., Лысак А.М., Сиворонов А.А., Безвинный В.П., Зюльцле В.В., Приходько В.Л., Шпыльчак В.А. Гранулитовые структурно-формационные комплексы Украинского щита — европейский эталон // Стратиграфия, геохронология и корреляция нижнедокембрийских породных комплексов фундамента Восточно-Европейской платформы : Путевод. геол. экскурсий Междунар. науч.-практ. конф. (31 мая—4 июня 2010 г.). — Киев : УкрГГРИ, 2010. — 160 с.
 3. Геологический словарь / Гл. ред. К.Н. Паффенгольц. — М. : Недра, 1973. — Т. 2. — 546 с.
 4. Грущинська О.В. Петрологія екзоконтактово-метаморфічних утворень коростенського комплексу (Волинський мегаблок Українського щита) : автореф. дис. … канд. геол. наук / Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутв. ім. М. П. Семененка. — К., 2012. — 20 с.
 5. Державна геологічна карта України. Аркуш М-35-ХVIII (Фастів), Центральноукраїнська серія. М-б 1 : 200000 / К.Ю. Єсипчук, Б.Д. Возгрін, Р.М. Довгань, Г.В. Калініна, К.В. Когут, С.Г. Кривдік, С.С. Красовський, М.І. Орлюк, В.І. Орса, І.К. Пашкевич, В.М. Скобелєв, Л.М. Степанюк. — К., 2002. — 90 с.
 6. Довбуш Т.И., Скобелев В.М., Степанюк Л.М. Результаты изучения докембрийских пород западной части Украинского щита Sm-Nd изотопным методом // Минерал. журн. — 2000. — 22, № 2/3. — С. 132—142.
 7. Иванушко А.С., Виноградов Г.В, Зайцева А.Н. Состав и структурное положение даек беербахитов Хащевато-Завальевского района (Украинский щит) // Изв. АН СССР. Сер. геол. — 1970. — № 11. — С. 56—62.
 8. Кирилюк В.П. Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита). Стаття 1. Загальні відомості й поділ побузького стратиграфічного комплексу на світи // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2015. — № 2. — С. 125—140.
 9. Кирилюк В.П. Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита). Стаття 2. Співвідношення світ побузького стратиграфічного комплексу // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2015. — № 3. — С. 147—168.
 10. Кирилюк В.П. Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита). Стаття 3. Обсяг побузького стратиграфічного комплексу та проблема його серій // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2015. — № 4. — С. 133—143.
 11. Кирилюк В.П. Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита). Стаття 4. Місце побузького стратиграфічного комплексу в загальній геохронологічній шкалі докембрію // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2016. — № 1. — С. 90—108.
 12. Кирилюк В.П. Відкритий лист членам Бюро Національного стратиграфічного комітету України та геологам-докембристам // Геол. журн. — 2017. — № 4. — C. 88—99.
 13. Колий В.Д. Формации и стратиграфия нижнепротерозойских образований Волынского геоблока (Украинский щит) // Геол. журн. — 1983. — 43, № 6. — С. 21—23.
 14. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та поясн. зап.) / К.Ю. Єсипчук, О.Б. Бобров, Л.М. Степанюк, М.П. Щербак, Є.Б. Глеваський, В.М. Скобелєв, А.С. Дранник, М.В. Гейченко. — К. : УкрДГРІ, НСК України, 2004. — 30 с.
 15. Курепин В.А. Термодинамика минералов и геологическая термобарометрия : автореф. … дис… докт. геол. наук. — Киев, 1995. — 49 с.
 16. Курило С.І. Геохімія і геохронологія двопольовошпатових гранітоїдів Середнього Придніпров’я : автореф. … канд. геол. наук. — К., 2014. — 20 с.
 17. Лазько Е.М., Кирилюк В.П., Сиворонов А.А., Яценко Г.М. Нижний докембрий западной части Украинского щита (возрастные комплексы и формации). — Львов : Вища шк., 1975. — 239 с.
 18. Лобач-Жученко С.Б., Степанюк Л.М., Пономаренко А.Н., Балаганский В.В., Сергеев С.А., Пресняков С.Л. Возраст цирконов из эндербито-гнейсов Среднего Побужья (Днестровско-Бугский мегаблок Украинского щита) // Мінерал. журн. — 2011. — 33, № 1. — С. 3—14.
 19. Лобач-Жученко С.Б., Балаганский В.В., Балтыбаев Ш.К., Степанюк Л.М., Пономаренко А.Н., Лохов К.И., Корешкова М.Ю., Юрченко А.В., Егорова Ю.С., Сукач В.В., Бережная Н.Г., Богомолов Е.С. Этапы формирования побужского гранулитового комплекса: новые структурно-петрологические и изотопно-геохронологические данные (Среднее Побужье, Украинский щит) // Мінерал. журн. — 2013. — 35, № 4. — С. 87—99.
 20. Лобач-Жученко С.Б., Балаганский В.В., Балтыбаев Ш.К., Артеменко Г.В., Богомолов Е.С., Юрченко А.В., Степанюк Л.М., Сукач В.В. Метаморфизованные осадочные породы днестровско-бугской серии палеоархея Украинского щита: состав, возраст, источники // Литология и полезн. ископаемые. — 2014. — 49, № 5. — С. 406—423. — DOI: https://doi.org/10.1134/S002449021405006X
 21. Синицин В.О., Степанюк Л.М., Тюріна З.Ю., Андреєв О.О. Нові дані про склад породоутворювальних мінералів та термобарометрія парагенезисів гранулітів Гайворон-Завалівської ділянки Середнього Побужжя // Актуальні проблеми геохімії, мінералогії, петрології та рудоутворення : Тези доп. міжнар. наук. конф. (Київ, 19—20 лют. 2009) / Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутв. НАН України. — К., 2009. — С. 47—48.
 22. Синицын В.А., Шнюков С.Е., Гоголев К.И. Вещественный состав и геологическое положение микроклинитов в опорном разрезе гранулитов Среднего Побужья в районе села Хащеватое // Стратиграфия, геохронология и корреляция нижнедокембрийских породных комплексов фундамента Восточно-Европейской платформы : Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. "Стратиграфия, геохронология и корреляция нижнедокембрийских породных комплексов фундамента Восточно-Европейской платформы" (Киев, 31 мая—4 июня 2010 г.). — Киев : УкрГГРИ, 2010. — С. 200—204.
 23. Скакун Л.З., Скакун О.Л., Білик Т.Н., Бурбан К.А. Мінералогічна зональність та особливості формування смуг гранат-біотитових порід у гранулітових комплексах Середнього Побужжя // Зап. Укр. мінерал. тов. — 2011. — 8. — С. 182—184.
 24. Степанюк Л.М. Кристаллогенезис и возраст цирконов из пород мафит-ультрамафитовой ассоциации Среднего Побужья // Минерал. журн. — 1996. — 18, № 4. — С. 10—19.
 25. Степанюк Л.М. Метасоматична природа бiотитових та бiотит-гранатових гнейсiв Середнього Побужжя // Допов. НАН України. — 1997. — № 1. — С. 133—136.
 26. Степанюк Л.М. Последовательность проявления геологических процессов в породах бугской серии, Среднее Побужье // Минерал. журн. — 1999. — 21, № 5—6. — С. 86—92.
 27. Степанюк Л.М., Андрієнко О.М., Довбуш Т.І. Ізотопний вік чарнокітів Середнього Побужжя // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2002. — № 1—2. — С. 111—115.
 28. Степанюк Л.М., Скобелєв В.М., Довбуш Т.І., Пономаренко О.М. Уран-свинцевий ізотопний вік монациту та кластогенного циркону із кварциту кошаро-олександрівської світи — вікові межі формування порід бузької серії // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2004. — № 2. — С. 43—50.
 29. Степанюк Л.М., Скобелєв В.М. мінерали-в’язні в кристалах циркону — ключ до пізнання історії формування вміщуючих порід // Геохімія та рудоутворення. — 2006. — № 24. — С. 30—39.
 30. Степанюк Л.М., Бобров О.Б., Шпильчак В.О., Стефанишин О.Б., Сергєєв С.А., Лепєхіна О.М. Нові дані про радіологічний вік гранітоїдів Добропільського масиву (Західне Приазов’я, Український щит). Стаття 3. Результати радіологічного датування // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2007. — № 2. — С. 83—89.
 31. Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В., Пономаренко О.М., Довбуш Т.І. До питання про вікові межі формування кошаро-олександрівської світи бузької серії Побужжя // Геохімія та рудоутворення. — 2010. — № 28. — С. 4—10.
 32. Степанюк Л.М., Гаценко В.А., Лобач-Жученко С.Б., Балаганский В.В., Балтыбаев Ш.К., Довбуш Т.И., Юрченко А.В. Калиевые мафитовые дайки Побужского гранулитового комплекса: геологическое положение, вещественный состав, петрогенезис, возраст // Мінерал. журн. — 2013. — 35, № 3. — С. 73—84.
 33. Степанюк Л.М., Пономаренко О.М., Петриченко К.В., Курило С.І., Довбуш Т.І., Сергеєв С.А., Родіонов М.В. Уран-свинцева ізотопна геохронологія гранітоїдів бердичівського типу Побужжя (Український щит) // Мінерал. журн. — 2015. — 37, № 3. — С. 51—66.
 34. Степанюк Л.М., Довбуш Т.І., Курило С.І., Лісна І.М. Фінальний етап гранітоїдного магматизму в Дністровсько-Бузькому мегаблоці Українського щита // Геохімія та рудоутворення. — 2016. — Вип. 36. — С. 72—81.
 35. Степанюк Л.М., Довбуш Т.І., Курило С.І., Зюльцле О.В., Яськевич Т.Б. Уран-свинцевий вік монацитів біотитових гнейсів Середнього Побужжя Українського щита // Мінерал. журн. — 2017. — 39, № 2. — C. 46—56.
 36. Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В. Уран-свинцевий вік цирконів гіперстенового плагіогнейсу долини р. Згар (Верхнє Побужжя, Український щит) // Мінерал. журн. — 2017. — 39, № 3. — С. 67—74. — DOI: https://doi.org/ 10.15407/mineraljournal.39.03.067
 37. Стратиграфические разрезы докембрия Украинского щита / Н.П. Щербак, К.Е. Есипчук, Б.З. Берзенин, Е.Б. Глевасский, А.С. Дранник, Ю.К. Пийяр, Р.М. Полуновский, Т.А. Скаржинская, В.Н. Соловицкий, И.М. Этингоф, Я.П. Билынская, В.И. Ганоцкий, Г.Ф. Гузенко, А.С. Киселев, В.М. Клочков, В.В. Решетняк, Н.И. Босая, С.Г. Воронова, В.И. Пилипенко. — Киев : Наук. думка, 1985. — 168 с.
 38. Стратиграфічний кодекс України / Відп. ред. П.Ф. Гожик ; 2-ге вид. — К., 2012. — 66 с.
 39. Bibikova E.V., Fedotova A.A., Claesson S., Stepanyuk L.M. Early Crust of the Podolia Domain of the Ukrainian Shield: Isotopic Age of Terrigenous Zircons from Quartzites of the Bug Group // Stratigraphy and Geological Correlation. — 2015. — 23, № 6. — P. 555—567.
 40. Claesson S., Bibikova E., Bogdanova S., Skobelev V. Archaean terranes, Palaeoproterozoic reworking and accretion in the Ukrainian Shield, East European Craton, Europeans Lithosphere Dynamics // Geol. Soc. London. Mem. — 2006. — 32. — P. 645—654.
 41. Shumlyanskyy L., Hawkesworth C., Dhuime B., Billström K., Claesson S., Storey C. 207Pb/206Pb ages and Hf isotope composition of zircons from sedimentary rocks of the Ukrainian Shield: crustal growth of the south-western part of East European craton from Archaean to Neoproterozoic // Precamb. Res. — 2015. — 260. — Р. 39—54.
Українська