Мінералогія у Національній академії наук України (до 100-річчя НАН України)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.03.003

УДК 549 (477)

В.І. Павлишин 1, С.М. Бондаренко 1, О.Б. Брик 1, Д.К. Возняк 1, К.О. Ільченко 1, А.М. Калініченко 1, В.М. Квасниця 1, Г.О. Кульчицька 1, Т.М. Лупашко 1, І.М. Наумко 2, В.П. Семененко 1, М.М. Таран 1, А.М. Таращан 1, Д.С. Черниш 1
1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com
2 Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-а
E-mail: naumko@ukr.net
Мінералогія у Національній академії наук України (до 100-річчя НАН України)
Мова українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (3): 3-22

Анотація: Статтю присвячено історії розвитку мінералогічних знань в Україні з часу створення в 1918 р. Української академії наук, найдетальніше за останні десять років. Стисло висвітлено роль академіка В.І. Вернадського у розвитку мінералогії в Україні. Розглянуто основні досягнення вчених НАН України у різних галузях цієї фундаментальної дисципліни з циклу наук про Землю — регіональній, систематичній та генетичній мінералогії, кристалохімії та фізиці мінералів, мінералогічній кристалографії, біо- і наномінералогії, експериментальній, космічній та прикладній мінералогії, музейній справі тощо. Акцентовано увагу на головних проблемах та окреслено подальші завдання мінералогії в Україні. Оцінено внесок українських вчених у розвиток світової мінералогічної науки.

Ключові слова: В.І. Вернадський, регіональна і генетична мінералогія, кристалохімія та фізика мінералів, мінералогічна кристалографія, біомінералогія, наномінералогія, експериментальна, космічна і прикладна мінералогія.

Література:

 1. Азовское редкоземельное месторождение Приазовского мегаблока Украинского щита (геология, минералогия, геохимия, генезис, руды, комплексные критерии поисков, проблемы эксплуатации) / Под ред. А.Н. Пономаренко и А.В. Анциферова. — Донецк : Ноулидж, 2012. — 374 с.
 2. Вернадский В.И. Дневники. 1917—1921. — Киев : Наук. думка, 1994. — 270 с.
 3. Бондаренко С.Н., Нечаев С.В., Сыродоев Н.Ф. Теллуридные минеральные ассоциации в Майском золоторудном месторождении (Украинский щит) // Геол. журн. — 1993. — № 5. — С. 30—36.
 4. Возняк Д.К. Мікровключення та реконструкція умов ендогенного мінералоутворення. — Київ : Наук. думка, 2007. — 280 с.
 5. Володимир Степанович Мельников. Наук.-довід. видання / Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. — К., 2011. — 50 с.
 6. Гречановский А.Е. Радиационная устойчивость природных и искусственных минеральных матриц для долговременной и экологически-безопасной утилизации высокоактивных радиоактивных отходов. — Киев : Логос, 2012. — 127 с.
 7. Довгий С.О., Павлишин В.І. Екологічна мінералогія України. — Київ : Наук. думка, 2003. — 152 с.
 8. Ємельянов І.Г., Червоненко О.В., Гриценко В.П. та ін. Національний науково-природничий музей НАН України: Геологічний. Палеонтологічний. Зоологічний. Ботанічний.Київ : Горобець, 2012. — 176 с.
 9. Зінченко О., Павлишин В., Васинюк А. Хронологія відкриття мінералів у надрах України // Мінерал. зб. — 2012. — № 62, вип. 1. — С. 31—37.
 10. Історія Академії наук України. 1918—1923. Документи і матеріали / П.С. Сохань (відп. ред.). — Київ : Наук. думка, 1993. — 570 с.
 11. Король Р.Ф., Комар Ю.Г., Русько Ю.О. Мінерали Геологічного музею. Каталог. — Київ, 2008. — 153 с.
 12. Матковський О.І., Павлишин В.І. Стан і перспектива розвитку регіонально-мінералогічних досліджень в Україні. — Львів, 1998. — 76 с.
 13. Матковський О., Наумко І., Павлунь М. Термобарогеохімічна школа професора Миколи Порфировича Єрмакова та її внесок у розвиток генетичної мінералогії й учення про родовища корисних копалин // Мінерал. зб. — 2017. — № 67, вип. 1. — С. 3—37.
 14. Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення / Гол. ред. О.І. Матковський. — Львів : ВЦ Львів. нац. ун-ту, 2014. — 584 с.
 15. Мінерали Українських Карпат. Силікати / Гол. ред. О.І. Матковський. — Львів : ВЦ Львів. нац. ун-ту, 2011. — 520 с.
 16. Павлишин В.І., Платонов О.М., Брик О.Б., Возняк Д.К., Квасниця В.М., Курепін В.О., Мельников В.С., Міцюк Б.М., Семененко В.П., Таращан А.М. Мінералогія у Національній академії наук України // Мінерал. журн. — 2008. — 30, № 3. — С. 7—37.
 17. Петрология, геофизика и рудоносность редкометальных гранитов Приазовья (Украинский щит) / Е.М. Шеремет, Е.В. Седова, С.Н. Стрекозов, С.Г. Кривдик. — Донецк : Ноулидж, 2013. — 214 с.
 18. Платонов А.Н., Таран М.Н. Оптические спектры и окраска природных гранатов. — Киев : Наук. думка, 2018. — 256 с.
 19. Платонов А.Н., Хоменко В.М., Таращан А.Н. Оптическая спектроскопия и люминесценция породообразующих слюд и хлоритов. — Киев : Наук. думка, 2013. — 297 с.
 20. Пономаренко О.М., Кривдік С.Г. Дубина О.В. Ендогенні ільменіт-апатитові родовища Українського щита (геохімія, петрологія та мінералогія). — Донецьк : Ноулідж, 2012. — 230 с.
 21. Семененко В.П. Мінералогія досонячних зерен // Геохімія та рудоутворення. — 2009. — Вип. 27. — С. 92—94.
 22. Шеремет Е.М., Кривдик С.Г., Стрекозов С.Н. Перспективы обнаружения месторождений редкоземельного оруденения нового типа в Приазовье Украинского щита. — Харьков : ФЛП Мезина В.В., 2017. — 244 с.
Українська