Вплив термічної обробки палигорськіту на адсорбцію тритію з водних розчинів

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.03.097

УДК 549.67:54-116:54.027

О.В. Пушкарьов 1, І.М. Руденко 1, А.М. Розко 2, В.Вік. Долін 1
1 Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34-а
E-mail: Irina_mihalovna@ukr.net
2 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: al.rozko@gmail.com
Вплив термічної обробки палигорськіту на адсорбцію тритію з водних розчинів
Мова
: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (3): 97-104

Анотація: Виконано експериментальне дослідження зміни адсорбційних властивостей палигорськіту внаслідок термічної обробки мінералу в термостатичних умовах за 110 °C. Для експерименту використано палигорськіт Черкаського родовища (Україна) та тритійована вода. Експеримент проводився в стаціонарних умовах в закритій системі протягом 400 діб. За таких умов було досягнуто рівноважного розподілу тритію між компонентами системи. Це дало можливість визначити ефективність термічної модифікації палигорськіту щодо покращення його здатності до адсорбування тритію з водних розчинів. Із застосуванням термогравіметричного методу та устаткування визначено закономірності розподілу тритію між різними структурними позиціями палигорськіту та ступінь фракціонування ізотопів водню у водно-мінеральній системі.

Ключові слова: палигорськіт, тритій, термічна обробка, адсорбція, фракціонування ізотопів водню.

Література

 1. Горшков В.С., Савельев В.Г., Федоров Н.Ф. Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений. Учеб. для вузов. — М. : Высш. шк., 1988. — 400 с.
 2. Несмеянов Ан.Н. Радиохимия. — М. : Химия, 1972. — 591 с.
 3. Пушкарьов О.В., Руденко І.М., Долін В.В. (мол.), Приймаченко В. М. Сепіоліт-цеолітові композити, як потенційні водопроникні бар’єри // Зб. наук. пр. Ін-ту геохімії навколиш. середовища. — 2014. — № 23. — С. 75—84.
 4. Пушкарьов О.В., Руденко І.М., Кошелєв М.В., Скрипкін В.В., Долін В.В. (мол.), Приймаченко В.М. Мінеральний адсорбент тритію на основі сапоніту та цеоліту // Зб. наук. пр. Ін-ту геохімії навколиш. середовища. — 2016. — № 25. — С. 38—48.
 5. Пушкарьов О.В., Приймаченко В.М., Золкін І.О. Властивості бентоніто-цеолітових композитів щодо вилучення тритію з тритієвої води // Зб. наук. пр. Ін-ту геохімії навколиш. середовища. — 2012. — № 20. — С. 98—108.
 6. Пушкарев А.В., Руденко И.М., Скрипкин В.В. Адсорбция трития из водных растворов термически обработанными глинистыми минералами // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Геологія. — 2015. — Вип. 4 (71). — С. 43—48.
 7. Пушкарьов О.В., Литовченко А.С., Пушкарьова Р.О., Яковлєв Є.О. Динаміка накопичення тритію в мінеральному середовищі // Мінер. ресурси України. — 2003. — № 3. — С. 42—45.
 8. Пушкарьов О.В., Приймаченко В.М. Взаємодія НТО з глинистими мінералами // Зб. наук. пр. Ін-ту геохімії навколиш. середовища. — 2010. — Вип. 18. — С. 149—158.
 9. Романов Г.Н. Поведение в окружающей среде и биологическое действие трития // Итоги науки и техники. Сер. Радиационная биология. Проблемы радиоэкологии. — М. : ВИНИТИ, 1983. — T. 4. — C. 6—31.
 10. Руденко И.М. Улучшение аккумуляции трития в водопроницаемых реакционных барьерах // Вісник БрДУ. — 2015. — № 2. — С. 87—93.
 11. Руденко І.М. Пушкарьов О.В., Долін В.Вік., Зубко О.В., Гречановська О.Є. Тритієвий індикатор ефективності термомодифікації адсорбційних властивостей кліноптилоліту // Мінерал. журн. — 2017. — 39, № 2. — C. 64—74.
 12. Тарасевич Ю.И. Строение и химия поверхности слоистых силикатов. — Киев : Наук. думка, 1988. — 248 с.
 13. Фудзинага С. Метод молекулярных орбиталей. — М. : Мир, 1983. — 462 с.
 14. Sepiolite and Palygorskite // U.S. Geological Survey Open-File Report 01-041. A Laboratory Manual for X-Ray Powder Diffraction. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://pubs.usgs.gov/of/2001/of01-041/htmldocs/clay.htm (Дата звернення 02.02.2018).
 15. Wersin P., Curti E., Apello C.A.J. Modelling bentonite — water interactions at high solid/liquid ratios: swelling and diffuse double layer effects // Applied Clay Sci. — 2004. — 26. — P. 249—257.
Українська