О.М. Пономаренко, Е.Я. Жовинський, Л.М. Степанюк, В.М. Загнітко, І.В. Кураєва. ГЕОХІМІЯ В ІНСТИТУТІ ГЕОХІМІЇ, МІНЕРАЛОГІЇ ТА РУДОУТВОРЕННЯ ІМЕНІ М.П. СЕМЕНЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

 

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.04.005
УДК 550.93
О.М. Пономаренко 1, Е.Я. Жовинський 1, Л.М. Степанюк 1, В.М. Загнітко 2, І.В. Кураєва 1
1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення
ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90
E-mail: zagnitkow@i.ua
Мова українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 5-13
ГЕОХІМІЯ В ІНСТИТУТІ ГЕОХІМІЇ, МІНЕРАЛОГІЇ ТА РУДОУТВОРЕННЯ ІМЕНІ М.П. СЕМЕНЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Анотація: 
Надано історичний опис розвитку наукових досліджень за геохімічними напрямами в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка (ІГМР) Національної академії наук України — ізотопної геології та геохронології, регіональної геохімії, пошукової та екологічної геохімії тощо (за період від створення Інституту до нині). У напрямі ізотопної геохімії та радіогеохронології, який був започаткований в Україні та отримав найбільший розвиток в ІГМР завдяки науковим дослідженням М.П. Семененка, М.П. Щербака та їхніх учнів, продатовано усі найголовніші петротипи та комплекси гірських порід, установлено основні хронологічні рубежі геологічних подій, створено сучасну стратиграфічну шкалу докембрійських утворень, яка приведена у відповідність із міжнародними схемами. Саме в ІГМР був започаткований новий науковий напрям геологічних наук — ізотопна геологія, що синтезує дослідження в галузях мінералогії, петрографії, геохронології та геохімії стабільних ізотопів. Поєднання усіх цих досліджень дало змогу визначити не тільки вік породних комплексів, але й їх генезис та фізико-хімічні умови утворення порід та мінералів. Визнання отримали розроблені в Інституті геохімічні методи пошуків за рухомими формами хімічних елементів. Завдяки цим методам на території Українського щита виявлено перспективні площі силікатно-нікелевих руд, молібденовий рудопрояв, ділянки флюоритизації. Розроблено концепцію визначення кількісного зв’язку інтегрального вмісту хімічних елементів загальної площі вторинного сольового ореолу з його інтегральним вмістом на поверхні рудного тіла глибокого залягання, що відкриває нові можливості локального прогнозування та пошуків корисних копалин. Вивчено закономірності розподілу хімічних елементів та їхніх сполук в об’єктах навколишнього середовища (ґрунти, води, донні осадки, сніг) в умовах міських агломерацій. Аналогічні дослідження виконано для агроландшафтів різних природних зон України; що дозволило визначити фонові та аномальні концентрації ряду хімічних елементів різних ландшафтно-геохімічних зон України. Детальні дослідження проведено на території Карпатського біосферного заповідника як приклад комплексних еколого-геохімічних досліджень із визначенням фонового та аномального вмісту хімічних елементів в об’єктах довкілля різних гірських ландшафтів, виявлення особливостей рудних та техногенних аномалій, а також літо-біогеохімічних індикаторів техногенного забруднення.
Ключові слова: ізотопна геологія, геохронологія, пошукова геохімія, екологічна геохімія.
Література:

 1. Бродский Л.И. Химия изотопов. — М. : Изд-во АН СССР, 1957. — 595 с.
 2. Ветштейн В.Е. Изотопы кислорода и водорода природных вод СССР. — Л. : Недра, 1982. — 216 с.
 3. Жовинський Е.Я Еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля України / За ред. Е.Я. Жовинського, І.В. Кураєвої. — Київ : Альфа-реклама, 2012. — 156 с.
 4. Жовинский Э.Я., Кураева И.В. Геохимия тяжелых металлов в почвах Украины. — Киев : Наук. думка, 2002. — 213 с.
 5. Жовинский Э.Я. Фторометрические методы поисков. — Киев : Наук. думка, 1985. — 161 с.
 6. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Папарига П.С. Геохімія об’єктів довкілля Карпатського біосферного заповідника. — Київ : ТОВ НВП Інтерсервіс, 2012. — 100 с.
 7. Кармазиненко С.П., Кураєва І.В., Самчук А.І., Войтюк Ю.Ю., Манічев В.Й. Важкі метали у компонентах навколишнього середовища м. Маріуполь (еколого-геохімічні аспекти). — Київ : Інтерсервіс, 2014. —168 с.
 8. Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Папарига П.С. Рудні та техногенні геохімічні аномалії заповідних територій Українських Карпат (на прикладі Карпатського біосферного заповідника). — Київ : ТОВ НВП Інтерсервіс, 2018. — 148 с.
 9. Крюченко Н.О. Геохімічні пошуки за вторинними сольовими ореолами на території Українського щита // Пошукова та екологічна геохімія. — 2007. — № 2 (7). — С. 3—60.
 10. Кураєва І.В., Самчук А.І., Слободяник М.С., Стадник В.О., Манічев В.Й., Єгоров О.С., Красюк О.П., Злобіна К.С., Огар Т.В., Батієвський Б.О., Локтіонова О.П., Гайдіхович К.В., Неведомська О.О. Еколого-гідрогеохімічні дослідження природних вод Київського мегаполісу. — Київ : Наук. думка, 2008. — 108 с.
 11. Міцкевич Б.Ф. Геохімічні ландшафти Українського щита. — Київ : Наук. думка, 1976. — 232 с.
 12. Мицкевич Б.Ф., Беспалько Н.А., Заяц А.П., Куц В.П., Раздорожный В.Ф. Редкие щелочные металлы в породах Украины. — Киев : Наук. думка, 1976. — 232 с.
 13. Мицкевич Б.Ф., Беспалько Н.А., Егоров О.С. и др. Редкие элементы Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1986. — 254 с.
 14. Мицкевич Б.Ф., Сущик Ю.Я. Основы ландшафтно-геохимического районирования. — Киев : Наук. думка, 1981. — 174 с.
 15. Мицкевич Б.Ф., Сущик Ю.Я., Самчук А.И. Физико-химические условия формирования экзогенных ореолов и потоков рассеяния бериллия. — Киев : Наук. думка, 1984. — 176 с.
 16. Самчук А.І., Кураєва І.В., Єгоров О.С., Манічев В.Й., Cтадник В.О., Строй А.М., Красюк О.П., Худайкулова О.О., Огар Т.В., Білик В.В., Батієвський Б.О. Важкі метали у ґрунтах Українського Полісся та Київського мегаполісу. — Київ : Наук. думка, 2006. — 108 с.
 17. Семененко Н.П. Геохимия осадочно-вулканогенных формаций Украинского щита (центральная часть). — Киев : Наук. думка, 1985. — 144 с.
 18. Семененко Н.П. Геохимия сфер Земли. — Киев : Наук. думка; 1987. — 2-е изд. — 160 с.
 19. Семененко Н.П. Кислородно-водородная модель Земли. — Киев : Наук. думка, 1990. — 248 с.
 20. Соботович Э.В. Изотопы свинца в геохимии и космохимии. — М. : Атомиздат, 1976. — 160 с.
 21. Соботович Э.В. Изотопная космохимия. — М. : Атомиздат, 1974. — 208 с.
 22. Щербак Н.П. Артеменко Г.В., Бартницкий Е.Н., Верхогляд В.М., Комаристый А.А., Лесная И.М., Мицкевич Н.Ю., Пономаренко А.Н., Скобелев В.М., Щербак Д.Н. Геохронологическая шкала докембрия Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1989. — 144 с.
 23. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Архей. — Киев : Наук. думка, 2005. — 321 с.
 24. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н., Шумлянский Л.В. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой. — Киев : Наук. думка, 2008. — 238 с.
 25. Щербак Н.П., Бартницкий Е.Н., Луговая И.П. Изотопная геология Украины. — Киев : Наук. думка, 1981. — 248 с.
Українська