Л.М. Степанюк, І.М. Котвіцька, О.В. Андреєв, С.І. Курило, О.В. Грінченко. ЗРІЛА КОНТИНЕНТАЛЬНА КОРА І ДЖЕРЕЛО КАЛІЮ

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.04.079

УДК 552.4 + 550.93

Л.М. Степанюк 1, І.М. Котвіцька 1, О.В. Андреєв 2, С.І. Курило 1, О.В. Грінченко 2
1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
Е-mail: stepaniuk@nas.gov.ua
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90
Е-mail: andreev@univ.kiev.ua
Мова українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 79-88
ЗРІЛА КОНТИНЕНТАЛЬНА КОРА І ДЖЕРЕЛО КАЛІЮ
Анотація: 
Ранні породні асоціації Землі характеризуються різким переважанням натрію над калієм. Раніше нами для пояснення джерела калію під час формування двопольовошпатових гранітоїдів Придніпров’я було запропоновано петрологічну модель, за якою джерелом радіогенного ізотопа 87Sr, рубідію та калію, підвищені вмісти яких властиві цим породам, є біотит порід субстрату. Для з’ясування джерела калію в суперкрустальних породах (гнейси, грануліти) та гранітоїдах (антипертитові ендербіти, чарнокіти, двопольовошпатові граніти) Дністровсько-Бузького мегаблоку вивчено рубідій-стронцієві ізотопні системи плагіоклазів і ізотопний склад (87Sr/86Sr) в акцесорних апатитах. У породах субстрату (плагіогнейси, ендербітогнейси) Середнього Побужжя співвідношення 87Sr/86Srin становить 0,7013—0,7132. Водночас грануліти, біотитові гнейси, чарнокіт, біотитові граніти (у тому числі їхні апліто-пегматоїдні відміни), що сформувалися 2,06—2,03 млрд рр. тому, характеризуються значимо вищими значеннями первинного співвідношення 87Sr/86Srin (0,719—0,817). Найдавніші породи цього мегаблоку містять біотит в акцесорних кількостях, тому зроблено припущення, що під час формування двопольовошпатових гранітоїдів Середнього Придніпров’я джерелом калію був біотит, але, на відміну від гранітоїдів Придніпров’я, біотит більш молодих, вірогідно, неоархейських чи (та) палеопротерозойських породних асоціацій, що в результаті їх субдукції в колізійних геодинамічних умовах були занурені на глибини, де панували РТ-умови гранулітової фації метаморфізму.
Ключові слова: континентальна кора, архей, протерозой, калій, радіогенний стронцій.
Література:

 1. Артеменко Г.В., Самборская И.А., Гоголев К.И., Высоцкий А.Б. U-Pb возраст двуполевошпатовых гранитов Вишневецкого массива Славгородского блока (Среднеприднепровский мегаблок Украинского щита) // Допов. НАН України. — 2017. — № 8. С. 51—56.
 2. Бобров А.Б., Кирилюк В.П., Гошовский С.В., Степанюк Л.М., Гурский Д.С., Лысак А.М., Сиворонов А.А., Безвинный В.П., Зюльцле В.В., Приходько В.Л., Шпыльчак В.А. Гранулитовые структурно-формационные комплексы Украинского щита — европейский эталон // Стратиграфия, геохронология и корреляция нижнедокембрийских породных комплексов фундамента Восточно-Европейской платформы : Путевод. геол. экскурсий Междунар. науч.-практ. конф. (31 мая—4 июня 2010 г.). — Киев : УкрГГРИ, 2010. — 160 с.
 3. Довбуш Т.И., Скобелев В.М., Степанюк Л.М. Результаты изучения докембрийских пород западной части Украинского щита Sm-Nd изотопным методом // Минерал. журн. — 2000. — 22, № 2—3. — C. 132—142.
 4. Єсипчук К.Ю., Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Щербак М.П., Глеваський Є.Б., Скобелєв В.М., Дранник А.С., Гейченко М.В. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та поясн. зап.). — Київ : УкрДГРІ, НСК України, 2004. — 30 с.
 5. Кривдік С.Г., Кравченко Г.Л., Томурко Л.Л., Дубина О.В., Загнітко В.М., Рокачук Т.А., Шнюкова К.Є., Мінеєва В.М. Петрологія і геохімія чарнокітоїдів Українського щита. — Київ : Наук. думка, 2011. — 216 с.
 6. Лазько Е.М., Кирилюк В.П., Сиворонов А.А., Яценко Г.М. Нижний докембрий западной части Украинского щита (возрастные комплексы и формации). — Львов : Вища шк., 1975. — 239 с.
 7. Лобач-Жученко С.Б., Степанюк Л.М., Пономаренко А.Н., Балаганский В.В., Сергеев С.А., Пресняков С.Л. Возраст цирконов из эндербито-гнейсов Среднего Побужья (Днестровско-Бугский мегаблок Украинского щита) // Мінерал. журн. — 2011. — 33, № 1. — С. 3—14.
 8. Лобач-Жученко С.Б., Балаганский В.В., Балтыбаев Ш.К., Степанюк Л.М., Пономаренко А.Н., Лохов К.И., Корешкова М.Ю., Юрченко А.В., Егорова Ю.С., Сукач В.В., Бережная Н.Г., Богомолов Е.С. Этапы формирования побужского гранулитового комплекса: новые структурно-петрологические и изотопно-геохронологические данные (Среднее Побужье, Украинский щит) // Мінерал. журн. — 2013. — 35, № 4. — С. 87—99.
 9. Пономаренко О.М., Степанюк Л.М., Кривдік С.Г., Синицин В.О. Радіогеохронологія процесів метасоматозу в кристалічних породах Українського щита // Геохімія та рудоутворення. — 2012. — Вип. 31-32. — С. 24—29.
 10. Пономаренко А.Н., Степанюк Л.М., Шумлянский Л.В. Геохронология и геодинамика палеопротерозоя Украинского щита Мінерал. журн. 201. — 36, № . —
 11. Степанюк Л.М. Метасоматична природа бiотитових та бiотит-гранатових гнейсiв Середнього Побужжя // Допов. НАН України. — 1997. — № 1. — С. 133—136.
 12. Степанюк Л.М., Скобелєв В.М., Довбуш Т.І., Пономаренко О.М. Уран-свинцевий ізотопний вік монациту та кластогенного циркону із кварциту кошаро-олександрівської світи — вікові межі формування порід бузької серії // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2004. — № 2. — С. 43—50.
 13. Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В., Пономаренко О.М., Довбуш Т.І. До питання про вікові межі формування кошаро-олександрівської світи бузької серії Побужжя // Геохімія та рудоутворення. — 2010. — № 28. — С. 4—10.
 14. Степанюк Л.М., Бобров А.Б., Довбуш Т.И., Пономаренко А.Н., Сергеев С.А., Ларионов Л.М. Геологическое строение и геохронология гранулитового комплекса Славгородской глыбы (Среднеприднепровский мегаблок, Украинский щит) // Изотопные системы и время геологических процессов : Материалы IV Рос. конф. по изотоп. геохронологии : в 2-х т. (2—4 июня 2009 г., ИГГД РАН), Т. 2. — СПб. : ИП Каталкина, 2009. — С. 200—202.
 15. Степанюк Л.М., Пономаренко О.М., Петриченко К.В., Курило С.І., Довбуш Т.І., Сергеєв С.А., Родіонов М.В. Уран-свинцева ізотопна геохронологія гранітоїдів бердичівського типу Побужжя (Український щит) // Мінерал. журн. — 2015. — 37, № 3. — С. 51—66.
 16. Степанюк Л.М., Курило С.І., Котвіцька І.М. Ймовірні джерела родоначальних магм двопольовошпатових гранітів та умови магмогенерації (на прикладі Середньопридніпровського мегаблоку УЩ) // Мінерал. журн. — 2016. — 38, № 3. — C. 81—90.
 17. Степанюк Л.М., Довбуш Т.І., Курило С.І., Лісна І.М. Фінальний етап гранітоїдного магматизму в Дністровсько-Бузькому мегаблоці Українського щита // Геохімія та рудоутворення. — 2016. — Вип. 36. — С. 72—81.
 18. Степанюк Л.М., Довбуш Т.І., Курило С.І., Зюльцле О.В., Яськевич Т.Б. Уран-свинцевий вік монацитів біотитових гнейсів Середнього Побужжя Українського щита // Мінерал. журн. — 2017. — 39, № 2. — C. 46—56. 
 19. Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В. Уран-свинцевий вік цирконів гіперстенового плагіогнейсу долини р. Згар (Верхнє Побужжя, Український щит) // Мінерал. журн. — 2017. — 39, № 3. — С. 67—74. — doihttps://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.03.067
 20. Стратиграфические разрезы докембрия Украинского щита / Н.П. Щербак, К.Е. Есипчук, Б.З. Берзенин, Е.Б. Глевасский, А.С. Дранник, Ю.К. Пийяр, Р.М. Полуновский, Т.А. Скаржинская, В.Н. Соловицкий, И.М. Этингоф, Я.П. Билынская, В.И. Ганоцкий, Г.Ф. Гузенко, А.С. Киселев, В.М. Клочков, В.В. Решетняк, Н.И. Босая, С.Г. Воронова, В.И. Пилипенко. — Киев : Наук. думка, 1985. — 168 с.
 21. Фор Г. Основы изотопной геологии / Пер. с англ. И.М. Горохов, Ю.А. Шуколюкова. — М. : Мир, 1989. — 590 с.
 22. Яценко Г.М. Нижний докембрий центральной части Украинского щита (cтроение и металлогенические особенности формаций). — Львов : Вища шк., 1980. — 140 с.
 23. Bibikova E.V., Fedotova A.A., Claesson S., Stepanyuk L.M. Early Crust of the Podolia Domain of the Ukrainian Shield: Isotopic Age of Terrigenous Zircons from Quartzites of the Bug Group // Stratigraphy and Geological Correlation. — 2015. — 23, № 6. — P. 555—567.
 24. Claesson S., Bibikova E., Bogdanova S., Skobelev V. Archaean terranes, Palaeoproterozoic reworking and accretion in the Ukrainian Shield, East European Craton, Europeans Lithosphere Dynamics // Geol. Soc. London. Mem. — 2006. — 32. — P. 645—654.
 25. Shumlyanskyy L., Hawkesworth C., Dhuime B., Billström K., Claesson S., Storey C. 207Pb/206Pb ages and Hf isotope composition of zircons from sedimentary rocks of the Ukrainian Shield: crustal growth of the south-western part of East European craton from Archaean to Neoproterozoic // Precamb. Res. — 2015. — 260. — Р. 39—54.
Українська