В.В. Шаригін, С.Г. Кривдік. МІНЕРАЛИ РІДКІСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЮВІТАХ ПОКРОВО-КИРІЇВСЬКОГО МАСИВУ (ПРИАЗОВ’Я, УКРАЇНА)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.003

УДК 549.552.33 (477)

В.В. Шаригін (1, 2) , С.Г. Кривдік (3)
(1) Федер. держ. бюджет. установа науки
Інститут геології і мінералогії ім. В.С. Соболєва СВ РАН
630090, м. Новосибірськ, РФ, пр-т Акад. Коптюга, 3
(2) Федер. держ. бюджет. освіт. установа вищ. проф. освіти
Новосибірський державний університет
630090, м. Новосибірськ, РФ, вул. Пирогова, 1
E-mail: sharygin@igm.nsc.ru
(3) Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення
ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: kryvdik@ukr.net 
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (2): 3-16.

МІНЕРАЛИ РІДКІСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЮВІТАХ ПОКРОВО-КИРІЇВСЬКОГО МАСИВУ (ПРИАЗОВ’Я, УКРАЇНА)

Досліджено акцесорні мінерали ювітів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна). Наведено результати мікрозондового дослідження мінералів рідкісних елементів (Sr, REE, Zr, Nb): бурбанкіту, стронціаніту, бастнезиту-(La), бастнезиту-(Се), ілериту, цериту-(La), багатого на Sr (9—16 % SrO) фторапатиту, збагаченого на Nb (до 9,6 % Nb2O5) пірофаніту та інших мінералів, які концентрують Nb, REE (титаніт, гетценіт). Для деяких зерен Sr-фторапатиту і пірофаніту характерні структури розпаду твердих розчинів та/або мозаїчна зональність. Неоднорідність хімічного складу Sr-фторапатиту (мозаїчність або структури розпаду) чітко фіксується за вмістом SrO: 9—10 і 16 мас. %. У пірофаніті наявні ексолюційні вростки гематиту. Виявлено деякі відмінності між акцесорними мінералами ювітів та раніше дослідженими однойменними мінералами маліньїтів. У REE-вмісних мінералах ювітів (бурбанкіт, анкіліт, бастнезит, фторапатит, церит) лантан частіше переважає над церієм, а в однойменних мінералах маліньїтів — навпаки. Бурбанкіт ювітів та маліньїтів характеризується високим вмістом Sr і Na та низьким Ва. У бурбанкіті з ювітів значно менше REE. Виділяються два різновиди стронціаніту: з високим (11 %) і низьким (до 2,7 %) вмістом СаО. Перший утворює самостійні виділення (звичайно з включеннями бурбанкіту), а другий — дрібні включення в крупніших зернах бурбанкіту. Загалом мінералізація акцесорних мінералів у ювітах та маліньїтах Покрово-Киріївського масиву подібна до такої в агпаїтових фельдшпатоїдних сієнітах великих лужних комплексів світу.

Ключові слова: Покрово-Киріївський масив, акцесорні мінерали рідкісних елементів, бурбанкіт, стронціаніт, бастнезит, церит-(La), Sr-фторапатит, ілерит, Nb-пірофаніт.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Базит-гипербазитовый магматизм и минерагения Восточно-Европейской платформы / Под ред. В.И. Гоньшаковой. — М. : Недра, 1973. — 296 с.
 2. Вальтер А.А., Еременко Г.К., Стремовский А.М. О кальциевом ринките из щелочных пород Украины // Докл. АН СССР. — 1963. — 150, № 3. — С. 639—641.
 3. Геохимия, минералогия и генетические типы месторождений редких элементов. Т. 2. Минералогия редких элементов / Ред. К.А. Власов. — М. : Наука, 1964. — 822 с.
 4. Дубина А.В., Кривдик С.Г., Шарыгин В.В. Геохимия нефелиновых и щелочных сиенитов Украинского щита (по данным ICP MS) // Геохимия. — 2014. — 36, № 10. — С. 907—923.
 5. Елисеев Н.А., Куншев В.Г., Виноградов Д.П. Протерозойский интрузивный комплекс Восточного Приазовья. — М.-Л. : Наука, 1965. — 204 с.
 6. Еременко Г.К., Вальтер А.А. Акцессорные минералы стронция из щелочных пород Покрово-Киреевского массива (Приазовье) // Природные и трудовые ресурсы Левобережной Украины и их использование : Тез. докл. Третьей Межвед. науч. конф. / Харьков. гос. ун-т. — Харьков, 1967. — С. 67—68.
 7. Когарко Л.Н. Проблема генезиса агпаитовых магм. — М. : Наука, 1977. — 294 с.
 8. Кривдік С.Г., Возняк Д.К., Шаригін В.В., Дубина О.В. Мінерали лужних порід України // Зап. Укр. мінерал. т-ва. — 2012. — 9. — С. 7—34.
 9. Кривдік С.Г., Гаценко В.О., Луньов Є.С., Вишневський О.А., Канунікова Л.І. Мінералого-петрологічні особливості маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна) // Мінерал. журн. — 2016. — 38, № 2. — С. 52—71.
 10. Литвин А.Л., Егорова Л.Н., Кульчицкая А.А., Мельников В.С., Шаркин О.П. Богатый стронцием бербанкит из нефелиновых сиенитов Приазовья // Минерал. журн. — 1998. — 20, № 2. — С. 12—18.
 11. Костылева-Лабунцова Е.Е., Боруцкий Б.С., Соколова М.Н., Шлюкова З.В., Дорфман М.Д., Дудкин О.Б., Козырева Л.В. Минералогия Хибинского массива : В 2 т. — М. : Наука, 1978. — Т. 2. — 588 с.
 12. Хомяков А.П., Куликова И.М., Расцветаева Р.К. Фторкафит Ca(Sr, Na, Ca)(Ca, Sr, Ce)3(PO4)3F — новый минерал со структурным мотивом апатита // Зап. Рос. минерал. об-ва. — 1997. — Ч. 126, вып. 3. — С. 87—97.
 13. Шаригін В.В., Кривдік С.Г. Мінерали рідкісних елементів у маліньїтах Покрово-Киріївського масиву (Україна) та їхній петрогенезис // Мінерал. журн. — 2017.  39, № 1. — С. 19—35.
 14. Шраменко И.Ф., Стадник В.А., Осадчий В.К. Геохимия карбонатитов Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1992. — 212 с.
 15. Pakhomovsky Yu.A., Menshikov Yu.P., Ivanyuk G.Yu., Krivovichev S.V., Bums P.C. Cerite-(La), (La, Ce, Ca)9(Fe, Ca, Mg)(SiO4)3[SiO3(OH)]4(OH)3, a new mineral species from the Khibina alkaline massif: occurrence and structure // Canad. Miner. — 2002. — 40. — P. 1177—1184. 
 16. Rønsbo J.G. Apatite in the Ilímaussaq alkaline complex: Occurrence, zonation and compositional variation // Lithos. — 2008. — 106. — P. 71—82.
Українська