Т.С. Антоненко, О.Б. Брик, В.П. Пономар, Н.О. Дудченко. ПЕРЕТВОРЕННЯ СЛАБОМАГНІТНИХ МІНЕРАЛІВ (ГЕМАТИТ, ГЕТИТ) НА  МАГНЕТИТ У ВОДНОМУ РОЗЧИНІ СОЛЕЙ ЗАЛІЗА (ІІ)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.036

УДК (549.5.517.2+549.521.51+549.731.13) : 539.26

Т.С. Антоненко, О.Б. Брик, В.П. Пономар, Н.О. Дудченко
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення
 ім. М.П. Семененка НАН України
03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад.Палладіна, 34
E-mail: tetyana_savchenko@ukr.net
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (2): 36-44.

ПЕРЕТВОРЕННЯ СЛАБОМАГНІТНИХ МІНЕРАЛІВ (ГЕМАТИТ, ГЕТИТ) НА  МАГНЕТИТ У ВОДНОМУ РОЗЧИНІ СОЛЕЙ ЗАЛІЗА (ІІ)

Досліджено перетворення гематиту та гетиту на магнетит шляхом обробки водними розчинами солей заліза і лугу за їх нагрівання. Процеси перетворення вивчено на прикладі гетитової руди Керченського залізорудного басейну, гетитової та гематитової руд Криворізького залізорудного басейну і гематитового концентрату із Кривого Рогу. До вихідної подрібненої сировини послідовно додавали розчин солі двовалентного заліза та лугу з подальшим нагрівом за температури 98 °С упродовж 30 хв. Фазовий склад вихідних і перетворених зразків визначено за допомогою методу рентгенофазового аналізу. Магнітні характеристики до та після перетворення досліджено за допомогою магнітометра та показано, що після перетворення намагніченість насичення зростає. З застосуванням методу термомагнітного аналізу визначено температуру Кюрі перетворених зразків і показано, що вона близька до температури Кюрі магнетиту. Описані можливі механізми перетворення гематиту та гетиту на магнетит у водному середовищі. Результати роботи можуть бути використані для розробки технологій збагачення залізних руд.

Ключові слова: гематит, гетит, магнетит, залізні руди, фазові перетворення, магнітометрія, термомагнітний аналіз.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Буров Б.В., Ясонов П.Г. Введение в дифференциальный термомагнитный анализ горных пород. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1979. — 158 с.
 2. Герасимець І.М., Петренко О.В., Савченко Т.С., Карданець Ю.В., Гречановский О.Є. Дудченко Н.О. Синтез і властивості синтетичних аналогів біогенного магнетиту // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. геол. — 2014. — Вип. 64, № 1. — С. 21—25. 
 3. Гурский Д.С., Есипчук К.Е., Калинин В.И., Кулиш Е.А., Нечаев С.В., Третьяков Ю.И., Шумлянский В.А. Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины. Т. I. Металлические полезные ископаемые / Науч. ред. Н.П. Щербак, А.Б. Бобров. — Киев-Львов : Центр Европы, 2005. — 784 с.
 4. Дудченко Н.О. Магнетні наночастинки медико-біологічного призначення: методи синтези, дослідження властивостей, застосування // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. — 2009. — 7, № 4. — С. 1027—1059.
 5. Кудрявцева Г.П. Ферримагнетизм природных оксидов. — М.: Недра, 1988. — 232 с.
 6. Пат. UA 94163 U. Пристрій для експресного вимірювання намагніченості руд та магнітних матеріалів / О.М. Пономаренко, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко, В.В. Янишпольський, Ю.О. Алєксейцев. — Опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20.
 7. Пат. UA 94795 U Пристрій для реєстрації намагніченості магнітних матеріалів та руд в залежності від температури при їх хімічному перетворенні при окисно-відновних умовах / В.В. Янишпольський, Ю.О. Алєксейцев, Н.О. Дудченко, О.М. Пономаренко, О.Б. Брик. — Опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22.
 8. Пат. UA 82529U. Спосіб низькоенергетичного омагнічування слабомагнітних, окислених залізних руд для магнітної сепарації / О.М. Пономаренко, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко, В.В. Янишпольський, О.О. Юшин. — Опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15.
 9. Савченко Т.С., Гречановський О.Є., Брик О.Б., Дудченко Н.О. Зміна магнітних характеристик оксидів та гідроксидів заліза у водному середовищі // Мінерал. журн. — 2017. — 39, № 1. — С. 46—52.
 10. Jolivet J.P., Belleville P., Tronc E., Livage J. Influence of Fe (II) on the formation of the spinel iron oxide in alkaline medium // Clays and Clay Miner. — 1992. — 40, № 5. — Р. 531—539.
 11. Latta D.E., Bachman J.E., Scherer M.M. Fe Electron Transfer and Atom Exchangein. Goethite: Influence of Al-Substitution and Anion Sorption // Environ. Sci. Technol. — 2012. — 46, № 19. — Р. 10614—10623.  
 12. Matthews A. Magnetite forrnation by the reduction of hematite with iron under hydrothermal conditions // Amer. Miner. — 1979. —61 — Р. 927—932.
 13. Usman M., Abdelmoula M., Faure P., Ruby C., Hanna K. Transformation of various kinds of goethite into magnetite: Effect of chemical and surface properties // Geoderma. — 2013. — 197198. — Р. 9—16.
Українська